دانلود پایان نامه

فصل اول:ویژگی های اجتماعی کشورهای اسلامی
همانطور که میدانیم ویژگیهای اجتماعی کشورهای اسلامی در بحث جهان اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس در این پژوهش در حوزهی 57 کشور اسلامی به مطالعه و بررسی برخی از این خصوصیات پرداخته شده است.جمعیت، تراکم و رشد آن، پییش بینی جمعیت در سال 2027، زمان دو برابر شدن جمعیت، امید به زندگی، نرخ تولد و نرخ مرگ میر، تقسییم بندی نژادی، زبانها، تقسیم بندی ادیان، شهرهای مهم، تعداد ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی و تعداد دانشجویان و تعداد مراکز آموزش عالی از جمله ویژگیهایی هستند که در این فصل به آنها اشاره شده است.

1-1- جمهوری آذربایجان
جمعیت در سال 2007،8،120،24 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 7/94 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور886/0% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 9،237،593 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال2152 است. امید به زندگی 96/65سال، نرخ تولد47/17 ونرخ مرگ ومیر35/8 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 301) « از لحاظ نژاد 6/90% آذری، 2/2% داغستانی، 8/1% روس و 5/1% ارمنی هستند. زبان آذری، لزگی و روسی است. درمورد دین 4/93% مسلمان، 5/2% ارتودوکس روسیه و 5/1% ارمنی هستند.»(گلی زواره، 1385: 204) شهرهای مهم آن گنجه، سومقاییت، مینگه چوپر وعلی بایراملی نامیده نام دارند. دارای 37 ایستگاه رادیویی و2 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 120،500 نفر و دارای 40 مراکز آموزش عالی است.( نرجه، 1380: 22)

2-1- جمهوری آلبانی
جمعیت در سال 2007، 3،600،523نفر بوده و تراکم جمعیت آن 119 نفردرهرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور529/0% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن3،981،458 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2196 است. امید به زندگی 6/77سال، نرخ تولد16/15 ونرخ مرگ ومیر33/5 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 302) « از لحاظ نژاد 95% آلبانیایی، 3% یونانی و2% سایرنژادها هستند. زبان آلبانیایی، یونانی، رومانی وگویشهای اسلاوی است. درمورد دین 70%مسلمان،20% ارتودوکس آلبانیایی و10% کاتولیک دوم هستند.» (گلی زواره، 1385: 205)شهرهای مهم آن دوراس، الباسان وشکودار نام دارند. دارای 20 ایستگاه رادیویی و 65 ایستگاه تلویزیونی و 2 شبکه کابلی است. تعداد دانشجویان 42،000 نفر ودارای 23 مراکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 23)

3-1- پادشاهی اردن هاشم
جمعیت در سال 2007، 6،053،193 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 3/60 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور412/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 8،973،253 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2048 است. امید به زندگی71 سال، نرخ تولد69/20 ونرخ مرگ ومیر68/2 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 303) «از لحاظ نژاد 98% عرب،1% چرکسی و 1% ارمنی هستند. زبان رسمی عربی وزبان دیگر انگلیسی است. درمورد دین 92%مسلمان،6%مسیحی و 2% سایرادیان هستند.» (گلی زواره، 1385: 207) شهرهای مهم آن زرقاء، اربد، سلط، رصیفه ومفرق نام دارند. دارای 12 ایستگاه رادیویی و 20 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 153،965 نفر و دارای 22مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 24)

4-1- جمهوری ازبکستان
جمعیت در سال 2007، 27،780،059 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 5/57 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور732/1% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن37،403،071 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2065 است. امید به زندگی98/64، .نرختولد46/26 ونرخ مرگومیر 73/7 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 304)«از لحاظ نژاد80% ازبک، 5/5%روس، 5%تاجیک، 3%قزاق، 5/2%کاراکالپاک، 5/1%تاتار و 5/2% سایرنژادها هستند. زبان ازبکی، روسی، تاجیکی وسایرزبانها است. درمورد دین 88% مسلمان(اکثریت اهل تسنن)، 9% ارتودوکس شرقی و 3% سایرادیان هستند.» (گلی زواره، 1385: 208) شهرهای مهم آن منگان، سمرقند، اندیجان وبخارا نام دارند. دارای 13 ایستگاه رادیویی و 8 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 183،600 نفر و دارای 61 مرکز آموزش عالی است.(نرجه، 1380: 25)

5-1-جمهوری اسلامی افغانستان
جمعیت در سال 2007، 31،889،923 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 36 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور625/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 48،632،133 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال2045 است. امید به زندگی77/43 سال، نرخ تولد21/46 ونرخ مرگ ومیر96/19 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 305) «از لحاظ نژاد 42%پشتو، 27%تاجیک، 9%هزاره، 9%ازبک، 4%آیماک، 3%ترکمن، 2%بلوچ و 4% سایر نژادها هستند. زبان رسمی فارسی دری وفارسی افغانی و دیگر زبان ها پشتو و زبانهای ترکی است. درمورد دین 80%مسلمان سنی، 19% مسلمان شیعه و 1% سایر ادیان هستند.» (گلی زواره، 1385: 209)شهرهای مهم آن قندهار،هرات،مزارشریف وجلال آباد نام دارند. دارای 27 ایستگاه رادیویی و 7 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 23،000 نفر و دارای 16 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 26)
6-1- جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر
جمعیت در سال 2007،33،333،216 نفر بوده و تراکم جمعیت آن6/13 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور216/1% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 41،439،854 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال2089 است. امید به زندگی52/73 سال، نرخ تولد11/17ونرخ مرگ ومیر62/4 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 306) « از لحاظ نژاد 99%عرب وبربر و1% اروپایی هستند. زبان رسمی عربی ودیگرزبان ها فرانسوی وبربر است. درمورد دین 99%مسلمان سنی و 1% مسیحی ویهودی هستند.» (گلی زواره، 1385: 211)شهرهای مهم آن وهران، قسطنطنیه، عنابه، باطنه و سطیف نام دارند. دارای 34 ایستگاه رادیویی و 46 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 624،364 نفر و دارای 55 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 27)

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد کنوانسیون حقوق کودک، کارکردهای اجرایی

7-1-امارات متحده عربی
جمعیت درسال2007، 4،444،011 نفر بوده و تراکم جمعیت آن6/55 نفردر هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور997/3% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن8،351،808 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2032 است. امید به زندگی 73 سال، نرخ تولد09/16ونرخ مرگ ومیر16/2 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 307) «از لحاظ نژاد 19% اماراتی،23%ایرانی وعرب،50%آسیای جنوبی و8% خاوردور هستند. زبان رسمی عربی ودیگرزبان ها فارسی، انگلیسی هندی و اردو است. درمورد دین 96%مسلمان(16%شیعه) و4%هندو ومسیحی هستند.»( گلی زواره، 1385: 212) شهرهای مهم آن دبی، شارجه، العین، عجمان وراس الخیمه می نام دارند. دارای 23 ایستگاه رادیویی و 15 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان71،194 نفر و دارای5 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 28)

8-1- جمهوری اندونزی
جمعیت در سال 2007،234،693،997 نفر بوده و تراکم جمعیت آن9/112 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور213/1% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن291،630،761 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال2089 است. امید به زندگی16/70 سال، نرخ تولد65/19 ونرخ مرگ ومیر25/6 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 308)«از لحاظ نژاد 6/40%جاوایی، 15%سوندایی، 3/3%مادوریز، 7/2%میننگکبا، 4/2%بتاوی، 4/2% بوگیس، 2%بانتن، 7/1%بانجارو 9/29% سایر نژادها هستند. زبان رسمی اندونزیای باهاسا ودیگرزبانها انگلیسی وهلندی است. درمورد دین 1/86%مسلمان، 7/5%پروتستان، 3%کاتولیک روم، 8/1%هند و4/3%سایر ادیان هستند.» (گلی زواره، 1385: 214) شهرهای مهم آن سورابایا، باندونگ، مدان، بکاسی وپالم بانگ نام دارند. دارای 803 ایستگاه رادیویی و54 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 3،126،307 نفر و دارای 1،634مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 29)

9-1- جمهوری اوگاندا
جمعیت در سال 2007، 30،262،610 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 4/86 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور572/3% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 51،882،219 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2035 است. امید به زندگی 75/51 سال، نرخ تولد12/48 ونرخ مرگ ومیر66/12 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 309)«از لحاظ نژاد 9/16% باگاندا، 5/9% بایاکل، 4/8% سوگا، 9/6% کیگا، 4/6% اتیسو، 1/6% لانگی، 7/4% آچولی ، 6/4% باگیسو، 2/4% لوگبادا، 7/2% بونیارو و 6/29% سایر نژادها هستند. زبان رسمی انگلیسی ودیگر زبانها گاندایالوگاندا، زبان هالینیلوساحارا، سواحیلی وعربی است. درمورد دین 9/41% کاتولیک روم، 42% پروتستان، 1/12% مسلمان و 1/3% سایر ادیان هستند.» (گلی زواره، 1385: 215)شهرهای مهم آن گولو، لیرا، جینجاوامبالی نام دارند. دارای 42 ایستگاه رادیویی و 8 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان15،028 نفر و دارای1 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 30)

10-1-جمهوری اسلامی ایران
جمعیت در سال 2007،70،472،846 نفر بوده و تراکم جمعیت آن9/40 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور633/0% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن79،394،708 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال2165 است. امید به زندگی 56/70سال، نرخ تولد57/16 ونرخ مرگ ومیر65/5 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 310)« از لحاظ نژاد 51% فارس،24% آذری،8% گیلکی و مازندرانی، 7% کرد، 3% عرب، 2%لر، 2% بلوچ، 2% ترکمن و 1% سایر نژادها هستند. زبان فارسی ولهجههای فارسی، ترکی ولهجههای ترکی،کردی، لری، بلوچی، عربی وسایر زبانها است. درمورد دین 98% مسلمان ( 89% شیعه و 9% سنی)، 2% زرتشتی، یهودی ومسیحی هستند.« (گلی زواره، 1385: 216)شهرهای مهم آن اصفهان، مشهد، تبریز، کرج وشیراز نام دارند. دارای 82 ایستگاه رادیویی و 28 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 1،673،757 نفر و دارای 110 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 32)

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد سرمایهگذاری مستقیم خارجی، هزینه های نمایندگی

11-1- دولت بحرین
جمعیت در سال 2007،708،573 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 6/985 نفر در هرکیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور 392/1% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 905،840 نفرپیش بینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال 2079 است. امید به زندگی74 سال، نرخ تولد53/17 ونرخ مرگ ومیر21/4 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 311)«از لحاظ نژاد 4/62% بحرینی و 6/37% غیر بحرینی هستند. زبان عربی، انگلیسی،فارسی واردو است. درمورد دین 2/81% مسلمان(شیعه وسنی)، 9%مسیحی و8/9% سایر ادیان هستند.» ( گلی زواره، 1385: 217) شهرهای مهم آن محرق، الرفاع وحماد میباشند. 20% مهاجرین به بحرین ، ایرانی اند .دارای 5 ایستگاه رادیویی و 4 ایستگاه تلویزیون است. تعداد دانشجویان 13،528 نفر و دارای5 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 33)

12-1- دولت برونئی
جمعیت در سال 2007،374،577 نفر بوده و تراکم جمعیت آن 7/57 نفردر هر کیلومترمربع است. رشد جمعیت دراین کشور81/1% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 510،174 نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال2062 است. امید به زندگی3/75 سال، نرخ تولد57/18 ونرخ مرگ ومیر26/3 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 312)«از لحاظ نژاد 67% مالایی،15% چینی،6% بومی 12% سایر ادیان هستند. زبان مالی،انگلیسی وچینی است. درمورد دین67% مسلمان، 13% بودایی، 10% مسیحی و10% سایرادیان هستند. »( گلی زواره، 1385: 218)شهرهای مهم آن کوالابلایت، سریا و توتونگ نام دارند. دارای3 ایستگاه رادیویی و 4 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان 3،885 نفر و دارای 3 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 34)

13-1- جمهوری بنین
جمعیت در سال 2007 ،8،078،314 نفربوده و تراکم جمعیت آن 2/58 نفر در هر کیلومتر مربع است. رشد جمعیت در این کشور 674/2 % اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن 12،398،596 نفر پیشبینی شده و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال2044 است. امید به زندگی 44/53 سال، نرخ تولد 1/38 و نرخ مرگ و میر94/11 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 313)«از لحاظ نژاد 2/39%فون ،2/15% آجا، 3/12% یوروبا، 2/9 % بریبا، 7 %پولع، 1/6% اوتاماری، 4% یوآلوکپا، 5/2% دندی، 6/1% سایر نژادها، 9/2% نامشخص هستند. زبان رسمی آنها فرانسه ودیگرزبان ها فون ویوروبا و زبانهای قبیلهای است. در مورد دین 4/24% آنها مسلمان، 8/42% مسیحی، 3/17% جادوگرو 5/15% سایر ادیان هستند.» (گلی زواره، 1385: 218)شهرهای مهم آن کوتونو، پاراکو، جوگو و آبومی نام دارند. دارای 15 ایستگاه رادیویی و 1 ایستگاه تلویزیونی است. تعداد دانشجویان12000 نفر و دارای 2 مرکز آموزش عالی است. (نرجه، 1380: 35)

14-1- جمهوری خلق بنگلادش
جمعیت در سال 2007، 150،488،339بوده و تراکم جمعیت آن 943 نفر در هر کیلومتر مربع است. رشد جمعیت در این کشور56/2% اندازه گیری شده است. در سال 2027 جمعیت آن227،538،369 نفر پیشبینی و زمان دوبرابر شدن جمعیت آن سال2027 است. امید به زندگی 84/62 سال، نرخ تولد36/29 و نرخ مرگ و میر13/8 محاسبه شده است. (صفوی،1387: 314)« از لحاظ نژاد، 98% بنگالی و 2% سایر نژادها هستند. زبان رسمی بنگالا ( بنگالی هم