دانلود پایان نامه

37-2- دولت قطر
«واحد پول ریال قطراست.» (نرجه، 1380: 62) درآمد بودجه 51/22 میلیارد دلاروهزینهی بودجه 89/16 میلیارد دلار است. تولید ناخالص ملی 50/26 میلیارد دلارومنشا آن 1/0%کشاورزی، 2/77%صنعت و6/22% خدمات میباشد.سرمایه گذاری 2/32% از تولید ناخالص ملی است. بدهی خارجی 7/25میلیارد دلار است. دوحه مهمترین بندر به شمار میرود.( صفوی، 1387: 337)محصولات عمدهی کشاورزی میوهجات وسبزیجات است. کاربری زمین 64/1% زمین قابل کشت، 27% کشت دائمی و 09/98% سایر موارد را شامل میشود منابع معدنی آن نفت و گازطبیعی میباشد و تولیدات صنعتی شامل پالایش وفرآوری نفت خام، محلول آمونیاک، کود، مواد شیمیایی نفتی، سیمان، ماهی وتعمیرکشتی های تجاری است. (گلی زواره، 1385: 241).«صادرات از گاز طبیعی و فولاد صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 111) نیروی کار این کشور508،000 نفر است و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 20/1% و درصنعت وخدمات80/98% است.( عزتی،1378: 68)

38-2- جمهوری کامرون
«واحد پول فرانک سی اف آ است.» (نرجه، 1380: 63) درآمد بودجه 339/3 میلیارد دلاروهزینه-ی بودجه 157/3 میلیارد دلار است. تولید ناخالص ملی 2/42 میلیارد دلارومنشا آن 2/45 %کشاورزی، 1/16%صنعت و7/38% خدمات میباشد.سرمایه گذاری 8/16% از تولید ناخالص ملی است. بدهی خارجی 657/3 میلیارد دلاراست.( صفوی، 1387: 338)محصولات عمده کشاورزی قهوه،کاکائو، دانههای روغنی وغلات است. منابع معدنی آن نفت، بوکسیت، سنگآهن، الوارونیروی برق-آبی میباشد . کاربری زمین 54/12% زمین قابل کشت، 52/2% کشت دائمی و 94/84% سایر موارد را شامل میشود تولیدات صنعتی شامل پالایش وفرآوردههاینفتی، تولیدآلومینیوم،فرآوری موادغذایی، منسوجات،الواروتعمیرکشتی است. (گلی زواره، 1385: 242) .«صادرات از نفت خام، آلومینیوم و قهوه صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 112) نیروی کار این کشور394/6 میلیون نفر است و توزیع نیروی کاردرکشاورزی70%، درصنعت13% ودرخدمات 17% است.( عزتی،1378: 69)

39-2- اتحادجزایرکومور
«واحد پول فرانک کومور است.» (نرجه، 1380: 64) درآمد بودجه 6/27 میلیون دلاروهزینهی بودجه نامشخص است. تولید ناخالص ملی 441 میلیون دلارومنشا آن 40 %کشاورزی، 4 %صنعت و56 % خدمات میباشد.سرمایه گذاری 2 میلیارد دلار است. بدهی خارجی 232 میلیون دلاراست. مایوت مهمترین بندر به شمار میرود.( صفوی، 1387: 339)محصولات عمدهی کشاورزی وانیل، درختمیخک، اسانسعطر، مغزنارگیل، نارگیل، موز ونشاسته است. کاربری زمین 87/35% زمین قابل کشت، 33/23% کشت دائمی و 81/40% سایر موارد را شامل میشود. منابع معدنی آن بوکسیت وگازطبیعی میباشد و تولیدات صنعتی شامل ماهیگیری، توریسم، عصارهگیری عطر است.( گلی زواره، 1385: 243).« صادرات از مواد خوراکی صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 113) نیروی کار این کشور 144،500 نفر است و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 80% ودرصنعت وخدمات 20% است.( عزتی،1378: 70)

40-2- دولت کویت
«واحد پول دینارکویت است.» (نرجه، 1380: 65) درآمد بودجه 58/59 میلیارد دلار و هزینهی بودجه 62/33 میلیارد دلار است. تولید ناخالص ملی 17/52 میلیارد دلارومنشا آن 4/0%کشاورزی، 3/48%صنعت و3/51 % خدمات میباشد. سرمایه گذاری 4/26% از تولید ناخالص ملی است.بدهی خارجی 7/19 میلیارد دلاراست. الشعیبه و الزوار از مهمترین بنادر به شمار میروند. ( صفوی، 1387: 340) تقریبا هیچ محصول کشاورزی ندارد. کاربری زمین 84/0% زمین قابل کشت، 17/0% کشت دائمی و 99/98% سایر موارد را شامل میشود منابع معدنیآن نفت، گازطبیعی ومیگو میباشد و تولیدات صنعتی شامل نفت خام، موادشیمیایی نفتی، سیمان، تعمیروساختکشتی، آب شیرین، فرآوری موادغذایی، ماهی ومصالحساختمانی است.( گلی زواره، 1385: 244).« صادرات از فراوردههای نفتی و کود صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 115) نیروی کار این کشور136/1 میلیون نفراست و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 69/1% و درصنعت وخدمات31/98%است. .( عزتی،1378: 71)

41-2- جمهوری گابن
«واحد پول فرانک سی اف آ است.» (نرجه، 1380: 66) درآمد بودجه 1/3 میلیارد دلاروهزینهی بودجه 181/2 میلیارد دلار است. تولید ناخالص ملی 21/10میلیارد دلارومنشا آن 9/5 %کشاورزی، 7/59 %صنعت و4/34% خدمات میباشد. سرمایه گذاری 2/22% از تولید ناخالص ملی است.بدهی خارجی 971/3 میلیارد دلار است. ( صفوی، 1387: 341)محصولات عمدهیکشاورزی کاکائو، قهوه، شکر، روغنخرما وکائوچواست. منابع معدنی آن نفت خام، گاز طبیعی، الماس، منگنز، اورانیوم، طلا، سنگ آهن و نیوییم میباشد. کاربری زمین 21/1% زمین قابل کشت، 64/0% کشت دائمی و 15/98% سایر موارد را شامل میشود تولیدات صنعتی شامل استخراج وپالایش نفت، منگنز، طلا، تعمیرکشتی، غذاوسبزیجات، منسوجات، الواروتخته چندلا و سیمان است. گابن صاحب بزرگترین رگه های معدنی جهان می باشد .( گلی زواره، 1385: 245) .«صادرات از نفت خام،چوب و منگنز صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 117) نیروی کار این کشور581،000نفراست وتوزیع نیروی کاردرکشاورزی 60% ، درصنعت 15% و درخدمات25%است.( عزتی،1378: 72)

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع گروه های تروریستی، قانون اساسی جدید

42-2- جمهوری گامبیا
«واحد پول دالاسی است.» (نرجه، 1380: 67) درآمد بودجه 7/112 میلیون دلاروهزینهی بودجه 1/155 میلیون دلار است. تولید ناخالص ملی 25/3میلیارد دلارومنشا آن 5/30% کشاورزی، 9/13%صنعت و6/55 % خدمات میباشد. سرمایه گذاری 3/20% از تولید ناخالص ملی است.بدهی خارجی 8/628 میلیون دلاراست. بانجول مهمترین بندر به شمار میرود.( صفوی، 1387: 342)محصولات عمدهی کشاورزی برنج، ارزن، ذرتخوشهای، غلات، کنجد و نشاسته است. کاربری زمین 88/27% زمین قابل کشت، 44% کشت دائمی و 68/71% سایر موارد را شامل میشود. منابع معدنی آن تیتانیوم، قلع، زیرکن، سنگسیلیس، خاکرس ونفتخام میباشد و تولیدات صنعتی شامل فرآوری بادامزمینی، ماهی وپوست، جهانگردی، نوشیدنی، مونتاژماشینآلات-کشاورزی وپوشاک است.( گلی زواره، 1385: 246) نیروی کار این کشور 400،000نفر است وتوزیع نیروی کاردرکشاورزی 75% ، درصنعت19%ودرخدمات6% است.( عزتی،1378: 73)

43-2- جمهوری گویان
«واحد پول دلارگویان است.» (نرجه، 1380: 68) درآمد بودجه 9/ 359میلیون دلار و هزینهی بودجه430میلیون دلار است. تولید ناخالص ملی 62/ 3میلیون دلارومنشا آن5/35%کشاورزی،3 /19%صنعت و2/45% خدمات میباشد. بدهی خارجی2/1میلیارد دلاراست.( صفوی، 1387: 343)محصولات عمدهی کشاورزی نیشکر، برنج، گندم، سبزیجات وروغنهای گیاهی است. کاربری زمین 23/2% زمین قابل کشت، 14/0% کشت دائمی و 63/97% سایر موارد را شامل میشود منابع معدنی بوکسیت، طلا والماس میباشد . کاربری زمین 23/2% زمین قابل کشت، 14/0% کشت دائمی و 63/97% سایر موارد را شامل میشود .تولیدات صنعتی شامل بوکسیت، شکر، آسیاب برنج، الوار، میگو و ماهی، منسوجات واستخراج طلا است.( گلی زواره، 1385: 247).«صادرات از طلا، بوکسیت، الوار وشکر صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 117) نیروی کار این کشور418،000نفر است و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 90/16% و درصنعت وخدمات 10/83 % است. ( عزتی،1378: 74)

44-2- جمهوری گینه
«واحد پول فرانک گینه است.» (نرجه، 1380: 70) درآمد بودجه 3/342 میلیون دلاروهزینهی بودجه 7/556 میلیون دلار است. تولید ناخالصملی 4/19میلیارد دلار و منشا آن 7/23%کشاورزی، 1/36%صنعت و2/40% خدمات میباشد.سرمایه گذاری 6/17% از تولید ناخالص ملی است. بدهی خارجی02/3میلیارد دلاراست. کامسار مهمترین بندر به شمار میرود.( صفوی، 1387: 344)محصولات عمدهی کشاورزی برنج، قهوه، آناناس، نشاسته، موزوسیب زمینی هندی است. کاربری زمین 47/4% زمین قابل کشت، 64/2% کشت دائمی و 89/92% سایر موارد را شامل میشود. منابع معدنی بوکسیت، سنگآهن، الماس، طلا، اورانیوم، ماهی ونمک میباشد و تولیدات صنعتی شامل بوکسیت، طلا، الماس، آهن،پالایش اکسیدآلومینیوم وفرآوری محصولات کشاورزی است.( گلی زواره، 1385: 248).«صادرات از محصولات کشاورزی صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 118) نیروی کار این کشور7/3میلیون نفر و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 76% ، درصنعت وخدمات24% است.( عزتی،1378: 75)

45-2- جمهوری گینه بیسائو
«واحد پول فرانک سیافآ است.» (نرجه، 1380: 71) درآمد بودجه 530/25میلیون فرانک سی اف آ وهزینهی بودجه162/63میلیون فرانک سیافآ است. تولید ناخالص ملی 164/1 میلیارد دلارومنشا آن62 % کشاورزی، 12 %صنعت و26% خدمات میباشد. سرمایه گذاری 5 میلیون دلار است.بدهی خارجی5/941 میلیون دلاراست. بیسائو و بوبا از مهمترین بنادر به شمار میروند.( صفوی، 1387: 345)محصولات عمدهی کشاورزی برنج، غلات، لوبیا، نشاسته، میوهی درخت بلارد، بادام زمینی، هستهی درخت خرما و پنبه است. کاربری زمین 67/10% زمین قابل کشت، 78/1% کشت دائمی و 55/87% سایر موارد را شامل میشود منابع معدنی ماهی، الوار، فسفات وبوکسیت میباشد و تولیدات صنعتی شامل فرآوری محصولات کشاورزی است.( گلی زواره، 1385: 249) نیروی کار این کشور 480،000نفر و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 82% ودرصنعت وخدمات 18% است.( عزتی،1378: 76)

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع دلایل توانمندسازی کارکنان، کیفیت خدمات به مشتریان

46-2- جمهوری لبنان
«واحد پول لیره لبنان است.» (نرجه، 1380: 72) درآمد بودجه 444/4 میلیارد دلاروهزینهی بودجه 429/7 میلیارد دلار است. تولید ناخالص ملی 45/21میلیارد دلارومنشاآن 7%کشاورزی، 21%صنعت و72% خدمات میباشد.سرمایه گذاری 8/18% از تولید ناخالص ملی است. بدهی خارجی1/31 میلیارد دلاراست. بیروت و چکا از مهمترین بنادر به شمار میروند. ( صفوی، 1387: 346)محصولات عمدهیکشاورزی مرکبات، انگور، گوجهفرنگی، سیبدرختی، سبزیجات، سیبزمینی، زیتون وتنباکواست. کاربری زمین 35/16% زمین قابل کشت، 75/13% کشت دائمی و 09/69% سایر موارد را شامل میشود .منابع معدنی سنگ آهک، سنگآهن، نمک وخاک زراعی میباشدوتولیدات صنعتی شامل جهانگردی، فرآوری موادغذایی، جواهرات، سیمان، منسوجات، محصولات معدنی، چوب ومبلمان وپالایش نفت است.( گلی زواره، 1385: 250) نیروی کار این کشور5/1 میلیون نفر و توزیع نیروی کاردرکشاورزی20/3% ودرصنعت وخدمات80/96% است.( عزتی،1378: 77)

47-2- جمهوری عربی سوسیالیستی خلق لیبی
«واحد پول دینار لیبی است.» (نرجه، 1380: 73) درآمد بودجه 34/33میلیارد دلاروهزینهی بودجه 3/19میلیارد دلار است. تولید ناخالص ملی 97/74میلیارد دلارومنشاآن 3/7 %کشاورزی، 3/51%صنعت و4/41 % خدمات میباشد.سرمایه گذاری 4/7% از تولید ناخالص ملی است. بدهی خارجی492/4میلیارد دلاراست. الصدره مهمترین بندر به شمار میرود.( صفوی، 1387: 347)محصولات عمدهی کشاورزی گندم، زیتون، جو، خرما، مرکبات، سبزیجات، بادامزمینی وسویااست. منابع معدنی نفتخام، گازطبیعی وسنگ گچ میباشد. کاربری زمین 03/1% زمین قابل کشت، 19/0% کشت دائمی و 78/98% سایر موارد را شامل میشود. تولیدات صنعتی شامل نفت، آهن، فولاد، فرآوری موادغذایی، منسوجات، صنایع دستی سیمان است.( گلی زواره، 1385: 250).« صادرات از نفت خام و گاز طبیعی صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 120) نیروی کار این کشور787/1میلیون نفر و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 17% ، درصنعت 23%ودرخدمات59% است.( عزتی،1378: 79)

48-2- جمهوری مالدیو
«واحد پول روفیا است.» (نرجه، 1380: 74) درآمد بودجه 508میلیون دلاروهزینهی بودجه671 میلیون دلار است. تولید ناخالص ملی25/1میلیارددلارومنشاآن16%کشاورزی، 7%صنعت و77%خدمات میباشد.سرمایه گذاری 151 میلیون دلار است. بدهی خارجی482میلیون دلاراست.( صفوی، 1387: 348)محصولات عمدهی کشاورزی نارگیل، غلات، سیبزمینی هندی است. کاربری زمین 33/13% زمین قابل کشت، 30% کشت دائمی و 67/56% سایر موارد را شامل میشود. تولیدات صنعتی شامل جهانگردی، فرآوردههایماهی، ماهیگیری، قایقسازی، فرآوری نارگیل، پوشاک، حصیردستباف، طناب وصنایع دستی است.( گلی زواره، 1385: 251) نیروی کار این کشور101،300 نفر و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 22% ، درصنعت18% ودرخدمات 60% است.( عزتی،1378: 80)

49-2- جمهوری مالزیا
«واحد پول رینگیت است.» (نرجه، 1380: 76) درآمد بودجه 63/31میلیارد دلاروهزینهی بودجه 37میلیارد دلار است. تولید ناخالص ملی 8/308 میلیارد دلارومنشاآن 3/8 %کشاورزی،1/48%صنعت و6/43% خدمات میباشد. بدهی خارجی 77/ 57میلیارد دلار است. جوهور و لوموت از مهمترین بنادر به شمار میروند. ( صفوی، 1387: 349) محصولات عمدهی کشاورزی درقسمت شبه جزیرهی مالزی: الوار، روغن خرما، کاکائو، برنج درایالت صباح: غلات، الوار، نارگیل، برنج درایالت ساراواک: الوار،کاغذوکائوچو است. کاربری زمین 46/5% زمین قابل کشت، 54/17% کشت دائمی و 77% سایر موارد را شامل میشود. منابع معدنی قلع، نفت خام، الوار، مس، سنگ آهن،گازطبیعی وبوکسیت میباشد و تولیدات صنعتی درقسمت شبه جزیرهی مالزی: تولیدوفرآوری کائوچو و روغن، خرما، استخراج وذوب قلع، درخت بری والوارسازی، تهیه الوار درایالت صباح: درخت بری والوارسازی ومحصولات نفتی، در ایالت ساراواک: فرآوری محصولاتکشاورزی، پالایشنفت، درخت بری والوارسازی است. ( گلی زواره، 1385: 252).«صادرات از تجهیزات الکترونیکی، چوب و تولیدات چوبی و مواد شیمیایی صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 122) نیروی کار این کشور73/10میلیون نفر و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 13%