0 Comments

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با …

نتایج جدول ۴-۸ حاکی از معنادار بودن پیش بینی سلامت روانی بر اساس ایمان مذهبی(۳۲/۲۲F =، ۰۰۰۱/۰ > ρ). به این مفهوم که این پیش‌بینی از نظر آماری صحیح است.جدول ۴-۹٫ ضرایب رگرسیون، پیش‌بینی سلامت روان بر اساس ایمان مذهبی گام متغیرها R R2 B β T ρ ۱ ایمان مذهبی ۲۹/۰ ۰۸/۰ ۲۵/۰ ۲۹/۰ ۷۲/۴ ۰۰۰۱/۰ نتایج […]

0 Comments

ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک …

۲-۶-۴٫ سبک‌های دل‌بستگی در بزرگسالانبالبی (۱۹۶۹) اعتقاد داشت سبک و الگوی دل‌بستگی در گستره‌ی زندگی نسبتاً پایدار می‌ماند و به صورت عامل مهمی برای ساخت دهی شخصیت فرد درمی‌آید. پژوهش‌های بسیاری نشان داده است که هر الگویی از دل‌بستگی مجموعه ویژگی‌های رفتاری خاص را در افراد برمی‌انگیزد و روابط نزدیک و تجارب هیجانی آن‌ها را […]

0 Comments

پژوهش – چگونگی مواجهه امیرالمؤمنین با تخلّفات کارگزاران۹۲سنتز دی آریل دی سولفیدهای متقارن ازطریق- قسمت ۳۰

۶۶-Ozen, R.; Aydin, F.; Oxidation of thiol to disulfides with molecular oxygen in subcritical water.(2006), Monatshefte für Chemie – Chemical Monthly, 137, 307-310.۶۷- Hosseinzadeh, R.; Tajbakhsh, M.; Khaledi, H.; Ghodrati, K.; Ethylen bis(N-methyl imidazolium) chlorochromat (EBMICC): an efficient and selectiveReagent for the oxidation of thiol to disulfide.(2007), Monatshefte für Chemie – Chemical Monthly, 138, 871-873.۶۸- montazerozohori, M.; […]

0 Comments

دسته بندی علمی – پژوهشی : چگونگی مواجهه امیرالمؤمنین با تخلّفات کارگزاران۹۲سنتز دی آریل دی سولفیدهای متقارن ازطریق- قسمت ۲۹

۲۴- Cruz, I.; Cruz, M.E.; Carrasco, F.; Horton, J.; Neurocysticercosis: optimal dose treatment with albendazole.(1995), Journal of the Neurological Sciences, 133, 152–۱۵۴٫۲۵- (a) Jortani, S.A.; Valentour, J.C.; Poklis, A.; Thioridazine enantiomers in human tissues.(1994), Forensic Science International, 64, 165–۱۷۰٫ (b) Rho, S.B.; Kim, B.R.; Kang, S.; A gene signature-based approach identifies thioridazine as an inhibitor of phosphatidylinositol-3′-kinase […]

0 Comments

چگونگی مواجهه امیرالمؤمنین با تخلّفات کارگزاران۹۲سنتز دی آریل دی سولفیدهای متقارن ازطریق- …

    ۱- (a) Kanagarajan, V.; Gopalakrishnan, M.; Morpholino pyrimidinyl acetamides: design, green chemical one-pot synthesis and in vitro microbiological evaluation. (2009),  , ۴۵, ۱۷۰-۱۷۷٫ (b) Kantam, M. L.; Mahendar, K.; Bhargava, S.; One-pot, three-component synthesis of highly substituted pyridines and 1,4-dihydropyridines by using nanocrystalline magnesium oxide. (2010),  , ۱۲۲, ۶۳–۶۹٫۲- Ishikawa, H.; Suzuki, T.; Hayashi, Y.; High-yielding […]

0 Comments

پژوهش – بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت پارس خزر.- قسمت …

۳-۹) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعاتدر پژوهش حاضر به دو روش توصیفی[۶۷] و استنباطی[۶۸] به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته شده است. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی[۶۹]، میانگین[۷۰]، انحراف استاندارد[۷۱]و ضریب تغییرات[۷۲] به تحلیل و توصیف ویژگی های جامعه پرداخته ایم. در سطح استنباطی هم […]

0 Comments

بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت پارس …

باعث ایجاد رابطه عاطفی بین تولید کنندگان، توزیع کنندگان، مصرف کنندگان و وسایل ارتباط جمعی و مشاورین حرفه ای می شود.برخورد کاسبکارانه را به برخورد علمی و اقتصادی مبدل می سازد.در مصرف کننده اعتماد ایجاد کرده و به خرید او کمک می کند.۲-۲-۳-۸-۲) معایب تبلیغات بازرگانیاز طرف دیگر مخالفان و منتقدان تبلیغات تجاری در اقتصاد […]

0 Comments

بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت …

چنانچه پذیرفته شود که سرمایه گذاران درمجموع، کانون توجه حسابداری می باشند می توان افشا در گزارشگری مالی را به عنوان ارائه اطلاعات لازم برای عملکرد بهینه بازار کارامد سرمایه تعریف کرد. به بیان دیگر،گزارشگری مالی باید اطلاعات کافی را به نحوی ارائه کند که پیش بینی روند توزیع سود سهام اتی و واریانس آن […]

0 Comments

واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده- قسمت ۱۸

Ploso, Coord. Chem. Rev, ۱۹۷۳, ۱۰, ۱۲۳٫ Belluco, Organometallic and Coordination Chemistry of Platinum, Academic Press, New York, ۱۹۷۴. Fernandez-Perez, P. Etayo, A. Panossian, A. Vidal-Ferran, Chem. Rev. ۲۰۱۱,۱۱۱, ۲۱۱۹٫ E. Babin, G. T. Whitaker. U. S. Patent5,1996, 491, 266. Miranda, E. Vergara, F. Mohr, D. devos, E. Cerrada, A. Mendía, M. Laguna, Inorg. Chem. ۲۰۰۸, ۴۷, ۵۶۴۱٫ Suresh, Maravanji S. Balakrishna, K. Rathinasamy, D. […]

0 Comments

سایت مقالات فارسی – واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده- قسمت …

ب ) طیف سنجی ۱H NMR کمپلکس ۹ ، trans-[ Pt (Me2SO) (I)2(1-MeIm) ]۳۴درطیف ۱H NMR این کمپلکس ۹که در شکل ۳- ۳۰ و به صورت گسترده در شکل ۳-۳۱ و ۳-۳۲ نشان داده شده است پنج دسته سیگنال قابل مشاهده است. دسته اول شامل یک یکتایی درppm 76/3= δبوده که مربوط به هیدروژن های گروه متیل در […]