0 Comments

بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر …

۱۰۱ جام دارو ۱۰۲ پگاه اصفهان ۱۰۳ اما ۱۰۴ سیمان مازندران ۱۰۵ مس باهنر ۱۰۶ سیمان کرمان ۱۰۷ لاستیک سهند ۱۰۸ سیمان صوفیان ۳-۶- روشهای جمع آوری اطلاعاتجمع آوری اطلاعات برای هر نوع پژوهشی از اهمیت ویژه۳ای برخوردار است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به روش کتابخانه ای و عمدتاً از روی صورتهای مالی شرکتهای […]

0 Comments

پژوهش – بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر …

ei = مقدار خطاضریب همبستگی چندگانه رابطه بینYi و ترکیب خطی چندینx را بیان می کند. برای آزمون فرضیه ها، اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته آزمون می شود. مدل یک ضریب βi به متغیر i ام اختصاص می دهد و این فرض را آزمون می کند که آیا هر یک ازβi صفر هستند یا خیر (هومن، ۱۳۸۰)ضریب تعیین شاخصی است که نسبت […]

0 Comments

دسترسی به منابع مقالات : بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود …

تحقیقات بنیـادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی، نظریه ها را بررسی کرده، آنها را تأیید، تعدیل یا رد می کند. تحقیقـات بنیـادی بـا تعیین روابط میـان پدیده ها به کشف قوانین و اصول علمی میپردازد. […]

0 Comments

تحقیق – بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود …

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): برابر است با نسبت سود خالص به کل حقوق صاحبان سهام شرکتسود هر سهم (EPS): برابر است با نسبت سود خالص به تعداد سهام عادی۳-۴-۲- متغیرهای مستقلساختار سرمایه (اهرم مالی): بر اساس تئوری ساختار سر مایه اهرم مالی دباید بر اساس ارزش بازار اندازه گیری شود اما در بسیاری از مطلعات تجربی […]

0 Comments

بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر …

ساختار دارائی ها ترجیحیمصالحه ++ لانگ و مالیتز(۱۹۸۵)؛ چونگ(۱۹۹۳)؛ والش و ریان(۱۹۹۷) جدول ۲-۱ : نتایج برخی تحقیقات پیرامون تئوری ترجیحی ومصالحه ( چن ، ۲۰۰۴)۲-۲-۳-۱-گروه صنعتتحقیقات مختلف نشان داده است که هر صنعت دارای اهرم خاص خود می باشد دلیل اینکه هر صنعت دارای اهرم مالی خاصی می باشد آن است که هر صنعت […]

0 Comments

بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود …

وقتی یک بنگاه با مشکلات نقدینگی و سودآوری روبه روست، ممکن است به فروش دارائیهایش اقدام نماید. و از این طریق بدهی های خود را بپردازد، و یا اینکه اقدام به سرمایه گذاری های سودآورتری بنماید؛ و یا چنانچه شرکت در وضعیت انحلال قرار گیرد، از طریق فروش دارائیها، مطالبات بستانکاران را پرداخته ودر صورت […]

0 Comments

مقاله دانشگاهی – بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر سهم شرکت های …

الگوهای مبتنی بر نظریه سلسله مراتب را می توان، با توجه به مفروضات گوناگونی از قبیل ملاحظات مربوط به مخالف گزینی، ملاحظات مرتبط با نظریه نمایندگی و تعدادی عوامل دیگر، استخراج کرد. در میان الگوهای ارائه شده نیز دو ویژگی مشترک به نظر می رسد. ویژگی اول، خطی بودن تابع هدف شرکت است و از […]

0 Comments

مقاله – بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود …

فرضیه های این تحقیق، در واقع شناسایی آن دسته از متغییرهای مالی است، که بر تصمیمات ساختار سرمایه شرکت تأثیر می گذارند. بنابراین فرضیات این تحقیق به شرح ذیل می باشد: تصمیمات ساختار سرمایه بر ارزش بازار شرکت تأثیر معنی داری وجود دارد. تصمیمات ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت بر اساس نرخ بازده حقوق صاحبان […]

0 Comments

متن کامل – بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر …

جدول۴-۱۰ : نتایج آزمونt جهت بررسی معنی داری ضرایب جزئی رگرسیون…………………………….۹۳جدول۴-۱۱ : متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیون………………………………………………………………۹۴جدول۴-۱۲ : خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………….۹۴جدول۴-۱۳ : آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون با روش ANOVA………………………………………..95جدول۴-۱۴ : نتایج آزمونt جهت بررسی معنی داری ضرایب جزئی رگرسیون……………………………۹۶چکیدهتصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسایل […]

0 Comments

اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی- قسمت ۳۴

اتا کیفیت زندگی ۰۳۳/۰ ۱ ۰۳۳/۰ ۰۰۰/۰ ۹۸۳/۰ ۰۰۰/۰ سبک دلبستگی ناایمن ۸۳۳/۰ ۱ ۸۲۲/۰ ۰۵۲/۰ ۸۲۱/۰ ۰۰۲/۰ نتیجه آزمون آنالیز واریانس نشان می دهد که با ۹۵ درصد اطمینان می توان گفت میانگین نمره هر دو متغیر (کیفیت زندگی و سبک دلبستگی ناایمن) در میان افراد سالمندان گروه های آزمایش و گواه دارای تفاوت […]