0 Comments

مقاله – بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت پارس خزر.- قسمت …

تایید فرضیه وفاداری به برند ۳۳۱/۰ ۰۰۰/۰ با توجّه به جدول ۴-۱۶ مشاهده می شود که مقدارسطح معنی داری بدست آمده کمتر از پنج صدم می باشد. به همین با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه تحقیق تایید می شود، بنابراین تبلیغات تجاری بر وفاداری به برند شرکت تاثیر دارد. همچنین بر اساس این جدول می توان […]

0 Comments

بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند …

مقدار R ضریب تعیین( (R2 ضریب بتا سطح معنی داری نتیجه مقدارثابت ۲۴۱/۰ ۰۵۸/۰ ۰۰۰/۰ تایید فرضیه تداعی های برند ۲۴۱/۰ ۰۰۶/۰ با توجّه به جدول ۴-۱۵ مشاهده می شود که مقدارسطح معنی داری بدست آمده کمتر از پنج صدم می باشد. به همین با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه تحقیق تایید می شود، بنابراین تبلیغات […]

0 Comments

پژوهش دانشگاهی – بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت …

تایید فرضیه آگاهی از برند ۳۱۱/۰ ۰۰۰/۰ با توجّه به جدول ۴-۱۳ مشاهده می شود که مقدارسطح معنی داری بدست آمده کمتر از پنج صدم می باشد. به همین با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه تحقیق تایید می شود، بنابراین تبلیغات تجاری بر آگاهی از برند شرکت تاثیر دارد. همچنین بر اساس این جدول می توان […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت …

مقدار R ضریب تعیین( (R2 ضریب بتا سطح معنی داری نتیجه مقدارثابت ۵۰۳/۰ ۲۵۳/۰ ۰۰۰/۰ تایید فرضیه فعالیت های پیشبرد فروش ۵۰۳/۰ ۰۰۰/۰ با توجّه به جدول ۴-۱۲ مشاهده می شود که مقدارسطح معنی داری بدست آمده کمتر از پنج صدم می باشد (۰۵/۰ >000/0 Sig =). به همین با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه تحقیق […]

0 Comments

منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند …

نمودار۴-۱۰) هیستوگرام متغیر وفاداری به برندبا توجّه به نمودار و جدول ۴-۱۰ مشاهده می شود که متغیر وفاداری به برند دارای کمترین مقدار ۰۷/۲ ، بیشترین ۹۳/۴ ، میانگین ۵۵۲۳/۴ ، انحراف معیار ۲۵۹۶۵/۰ و واریانس ۱۰۸/۰ می باشد.۴-۴) آزمون فرضیات تحقیقدر این بخش به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته می شود، که تحقیق پیش رو […]

0 Comments

پژوهش – بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت پارس خزر.- قسمت …

۳-۹) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعاتدر پژوهش حاضر به دو روش توصیفی[۶۷] و استنباطی[۶۸] به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته شده است. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی[۶۹]، میانگین[۷۰]، انحراف استاندارد[۷۱]و ضریب تغییرات[۷۲] به تحلیل و توصیف ویژگی های جامعه پرداخته ایم. در سطح استنباطی هم […]

0 Comments

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت …

واریانس نمونه(پس از توزیع تعداد ۳۰ عدد پرسشنامه بین اعضا جامعه، مقدار  برابر با ۵۰۳۸/۰ بدست آمد.)در نتیجه، تعداد ۳۹۵ پرسشنامه به صورت تصادفی از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب و توزیع گردید.۳-۶) روش گرد آوری داده ها و اطلاعاتبه منظور گردآوری اطلاعات جهت ادبیات تحقیق حاضر از روش کتابخانه ای (شامل مطالعه ی کتب، مقالات، نشریات، […]

0 Comments

بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت پارس …

باعث ایجاد رابطه عاطفی بین تولید کنندگان، توزیع کنندگان، مصرف کنندگان و وسایل ارتباط جمعی و مشاورین حرفه ای می شود.برخورد کاسبکارانه را به برخورد علمی و اقتصادی مبدل می سازد.در مصرف کننده اعتماد ایجاد کرده و به خرید او کمک می کند.۲-۲-۳-۸-۲) معایب تبلیغات بازرگانیاز طرف دیگر مخالفان و منتقدان تبلیغات تجاری در اقتصاد […]

0 Comments

بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند …

بهترین فایده در تبلیغات مستقیم برای گیرندگان پیام آن است که آنها لااقل از تبلیغی بودن پیام آگاهند و از این جهت در معرض غافلگیری قرار نمی گیرند. و در پذیرش ذهنی یا رد آن مختارند. از خصوصیات دیگر تبلیغات مستقیم گسترده بودن میدان عمل برای عاملان آن است، در این روش اکثر ابزارها و […]

0 Comments

بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت …

-از جمله موثرترین و کارآمدترین شیوه های تبلیغاتی-کاهش ریسک و هزینه و مناسب برای بنگاه های کوچک و متوسط-افزایش قابلیت دیده شدن بنگاه، اعتبار بخشی به محصول و خدمت آن-مصرف کنندگان برای کسب اطلاع و خرید محصول از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند نظیر دوستان، آشنایان و افرادی که کالا را خریده اند. برای […]