0 Comments

جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران- قسمت ۶

۸٫۲٫۱٫ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ماده ۲۴ قانون مزبور مقرر می داشت: هر نظامی که بر خلاف مقررات و ضوابط؛ مبادرت به تیراندازی نماید عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود، طبق قانون قصاص […]

0 Comments

سایت مقالات فارسی – حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده …

که تعداد عناصر متعلق به خوشه می‌باشندگام چهارم : گام‌های دوم و سوم تکرار می‌شوند تا زمانی که که دیگر هیچ تغییری در مراکز خوشه‌ها حاصل نشود، یعنی اگر آنگاه الگوریتم خاتمه می‌یابد، در غیر اینصورت از گام دوم ادامه بده.در شرایطی که فرآیند به طور طبیعی در گام چهارم به اتمام نمی‌رسد، بهتر است که […]

0 Comments

دسترسی به منابع مقالات : حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده …

.- – – / ۹ ۴ ۳ ۸ / – – : فرزند اول.- – – / ۸ ۲ ۶ ۵ / – – : فرزند دومسپس جاهای خالی فرزند اول در صورت تکراری نبودن ژن مورد نظر پر می‌شود.۱ – ۷ / ۹ ۴ ۳ ۸ / – – : فرزند اولحال جاهای خالی […]

0 Comments

فایل دانشگاهی – حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده …

جاگذاری(درج)[۹۹]در این روش یک ژن به صورت تصادفی انتخاب شده و جای آن عوض می‌شود. مثلا فرض کنید:۸ ۱ ۷ ۵ ۶ ۲ ۴ ۳ 😛وعدد تصادفی به دست آمده برای مشخص کردن ژن جهت جابجایی برابر ۶ بوده و همچنین برای حمل جدید، آن نیز مکان بین ۳ و ۴ انتخاب شده باشد، c […]

0 Comments

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده …

جمعیت اولیهجمعیت جدیدعملگرهای تصادفیملاک برای مقایسهجمعیت بهترشکل۳-۱: تئوری داروین (ژن و همکاران،۱۹۹۷)به طور خلاصه الگوریتم ژنتیک را می‌توان به صورت زیر از فرآیند تطابق طبیعی استنتاج کرد.همانطور که خصوصیات ارثی موجودات زنده بوسیله ژن‌ها بر روی کروموزوم‌ها، رمزگذاری شده‌اند هر یک از پاسخ‌های ممکن را نیز می‌توان بوسیله رشته‌های عددی در سیستم دودوئی رمزگذاری کرد […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده …

بانوس و همکاران(۲۰۱۳) استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها برای حل VRPTW که هدف آن متعادل کردن بار حمل شده کریتیکوس و همکاران(۲۰۱۰) در این تحقیق مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با چند انبار و با محدودیت زمانی در نظر گرفته شده است که از نخستین باری که مسأله مسیریابی وسیله مطرح کردید تا اکنون تعداد […]

0 Comments

معرفی سه دستگاه نظافت صنعتی

معرفی سه دستگاه نظافت صنعتی دستگاه های نظافت صنعتی انواع مختلفی دارند که برای شستشوی و یا نظافت محیط و سطوح مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. در اینجا به سه دستگاه شوینده صنعتی اشاره شده است که به طور مختصر شرح داده می شوند.   اسکرابر چیست؟ دستگاه اسکرابر که با نام های کف […]

0 Comments

جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی توانایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در تعیین و تمایز ویژگی ها و …

علی رغم این محدودیت ها و لزوم اصلاح بیشتر، نتایج این مطالعه از قابلیت TIPI ، به عنوان ابزار موثر برای اندازه گیری پنج عامل بزرگ، حمایت می کند. ما همراه با سایر مولفان، جایگزینی TIPI را در همه نوع مطالعات به جای مقیاسهای سنتی غیر معمول می دانیم. مقیاس های کوتاه وقتی که تمرکز […]

0 Comments

سایت مقالات فارسی – ارزیابی توانایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در تعیین و تمایز ویژگی ها و …

پایداری هیجانی(TIPI) ۱۲/۰- *۲۹/۰ ۰۳/۰- **۳۶/۰- ۰۱/۰ پذیرندگی(TIPI) ۰۵/۰ ۰۸/۰ ۱۰/۰ ۱۸/۰- *۳۳/۰ جدول ‏۴‑۳۵ ماتریس همبستگی مقیاس های پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) و آزمون نئو (NEO-FFI) را نشان می دهد. همان طوری که ملاحظه می شود بین برونگرایی پرسشنامه دهسوالی شخصیت و برونگرایی آزمون نئو (۶۰/۰) همبستگی مثبت ، بین عامل موافقت پرسشنامه ده […]

0 Comments

ارزیابی توانایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در تعیین و تمایز ویژگی ها و عوامل شخصیت در …

عامل پایداری هیجانی نیز با عاطفه منفی در کل نمونه (۴۳/۰-r=) و نمونه مردان(۴۱/۰-r=) و نمونه زنان (۴۵/۰-r=) همبستگی منفی و معناداری نشان داده است.در نهایت بین عامل پذیرندگی و عاطفه منفی در کل نمونه (۲۷/۰-r=) همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. این رابطه در نمونه مردان و زنان معنادرا نشده است.بطور کلی […]