دانلود پایان نامه

تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد

اینجانب…..عزیزه کریمی…………………. دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته به شماره دانشجویی………887556003…….. در رشته……جامعه شناسی انقلاب اسلامی…… که در تاریخ….9/11/1390….. از پایان نامه خود تحت عنوان:…………..کارکرد‌های حزبی مرجعیت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ……………….. با کسب نمره………..50/19.. ودرجه…. عالی….دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1- این پایان نامه حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران( اعم از پایان نامه، کتاب ، مقاله و……..) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست ذکر ودرج کرده ام.
2- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح،پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…. از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مربوطه مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام ونام خانوادگی:
تاریخ وامضاء:

چکیده

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکردهای حزبی مراجع در ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی انجام شده است. سوال اصلی آن است که نهاد مرجعیت چگونه کارکردهای احزاب در بستر تاریخ تحولات سیاسی جامعه ایران را انجام داده است؟ برای پاسخ به این سوال کارکردهای احزاب در جوامع طرح و کارکردهای نهاد مرجعیت با آن تطبیق داده شد. پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در جامعه حزب‌گریز ایران،‌ نهاد مرجعیت با تاسی به فرهنگ سیاسی تشیع و جایگاه خود در جامعه در نقش واسطه میان حکومت و مردم ظاهر شده و با ابزارهایی که در اختیار داشته به جامعه‌پذیری سیاسی مردم پرداخته و در سیاستگذاری و تصمیم‌سازی نظام حاکم نقشی اساسی است. نهاد مرجعیت در مواقعی که منافع اسلام یا مسلمین به خطر افتاده با ایجاد شبکه اجتماعی مجتهد – مقلد به اعتراض و انتقاد از حکومت پرداخته است. بنابراین می‌توان گفت که نهاد مرجعیت در ایران برخی از کارکردهای احزاب سیاسی را در دوره تاریخی از مشروطه تا انقلاب اسلامی انجام داده است.
واژگان کلیدی: ‌نهاد مرجعیت، ‌مشروطیت، ‌تحزب، کارکردهای‌ حزبی، تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری، انقلاب اسلامی ایران.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات طرح تحقیق 1
الف- بیان مسأله 2
ب- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
پ-هدف های تحقیق 5
ت-سوال های تحقیق 6
ث-تعریف مفاهیم 7
ج-پیشینه تحقیق 7
چ- روش انجام تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 12
ح-محدوده زمانی و مکانی 12
خ-فصول و سازمان دهی تحقیق 12
فصل دوم: مبانی نظری و تاریخچه مرجعیت 14
مقدمه 15
الف- تعریف و کارکردهای احزاب سیاسی 16
1- تعریف حزب سیاسی 16
1-1- کارکرد احزاب سیاسی 17
1-1-1- کارکردهای انتخاباتی 17
1-1-2- شکل دادن به افکار عمومی 18
1-1-3- گزینش نامزدها 18
1-1-4- کارکردهای آموزشی 18
1-1-5- تجمع منافع 19
1-1-6- جامعه‌پذیری سیاسی 19
1-1-7- بسیج رأی دهندگان 20
ب- نظریه‌هایی در مورد احزاب سیاسی 20
1- نظریه‌های مختلف در مورد کارکرد احزاب سیاسی 20
1-1- نظریه گابریل آلموند 20
1-2- نظریه پیتر مرکل 21
1-3- نظریه لاپالومبار و واینر 21
پ- تحزب در ایران و علل ناکارآمدی آن 22
1- ادوار تحزب در ایران 24
1-1- تحزب در دوره مشروطه و پهلوی اول 24
1-2- تحزب در دورۀ پهلوی دوم 25
2- علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران 28
2-1- علل سیاسی 29
2-1-1- ساختار استبدادی حاکم 29
2-1-2- عشیره‌ای بودن قدرت سیاسی 29
2-1-3- ضعف جامعه مدنی 30
2-1-4- نقش تشریفاتی احزاب موجود 31
2-1-5- وابستگی احزاب به بیگانگان 31
2-1-6- فقدان امنیت و وجود احساس ناامنی 32
2-2- علل فرهنگی 32
2-2-1- بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب 33
2-2-2- ضعف روحیه کار جمعی 33
2-2-3- فرهنگ سیاسی مبتنی بر انفعال 33
2-3- علل اجتماعی 34
2-3-1- فقدان تحولات بنیادین ساختاری 34
2-3-2- فقدان طبقات اجتماعی متمایز 35
2-3-3- وجود نهادهای رقیب سنتی 35
2-4- علل مذهبی 35
2-4-1- اعتقاد به مشروطیت دینی نظام حاکم 35
2-4-2- نهاد دین جایگزین احزاب 36
2-4-3- مرجعیت به مثابه یک نظام شبه حزبی 37
ت- جایگاه مرجعیت در فرهنگ سیاسی تشیع 38
1- فرهنگ سیاسی تشیع 38
2- تاریخچه مرجعیت 41
3- نقش مرجعیت در جامعه‌پذیری سیاسی 46
3-1- مفهوم جامعه پذیری سیاسی 47
3-2- بسترهای جامعه‏پذیری سیاسی مردم از طریق مراجع 49
3-2-1- مرجعیت دینی 49
3-2-2- رهبری سیاسی 50
3-2-3- نظام آموزشی 51
جمع بندی 52
فصل سوم : نقش مرجعیت به عنوان واسطه بین مردم و حکومت از مشروطه تا انقلاب اسلامی 54
مقدمه 55
الف- نقش ساختاری مرجعیت در اسلام به عنوان واسطه 56
1- مرجعیت و تقلید در اسلام 59
1-1- مفهوم اجتهاد 60
1-2- مرجعیت در قرآن 60
1-3- مرجعیت در سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) 61
2- نقش مرجعیت در ساختار اجتماعی جامعه 62
2-1- کارگزاران مراجع در جامعه 64
2-2- باز تولید قدرت مرجعیت از طریق وسایل ارتباطی در جامعه 65
2-3- تقلید پل ارتباطی مردم و مراجع 66
ب– دلایل واسطه بودن مرجعیت بین مردم و حکومت 67
1- ایدئولوژی و مکتب اسلام 68
2- تشکیلات و ساختار مرجعیت 70
2-1- حاکمیت دوگانه رسمی‌ و غیر رسمی 71
3- استقلال مالی از دولت 71
4- شخصیت کاریزمایی مراجع 74
5- جایگاه مردمی‌ مرجعیت در مقابل حکومت 75
5-1- مرجعیت شیعه ملجا مردم 77
جمع بندی 78
فصل چهارم : ابزارهای مرجعیت برای جامعه پذیری سیاسی مردم از مشروطه تا انقلاب اسلامی 80
مقدمه 81
الف- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق خطابه 82
1- نقش و مفهوم خطابه و منبر 83
2- نمونه‌هایی از خطابه‌هایی تاثیرگذار 84
2-1- سخنرانی امام در روز عاشورا 84
2-2- سخنرانی‌های آیت‌الله فلسفی به نمایندگی از آیت‌الله بروجردی 85
2-3- سخنرانی‌های علامه بهلول به درخواست آیت‌الله اصفهانی 86
ب-جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق فتوا 86
1- مفهوم و نقش فتوا 86
2- بیان نمونه‌هایی از فتاوای تاثیرگذار 87
2-1- فتوای آخوند خراسانی در مورد وجوب آموزش نظامی 87
2-2- فتوای سیدمحمدکاظم طباطبایی در دفاع از ممالک اسلامی 88
2-3- فتوای امام خمینی (ره) در مورد حرمت تقیه 88
پ- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق بیانیه 89
1- مفهوم و نقش بیانیه 89
2- نمونه‌هایی از بیانیه‌های تاثیر گذار 90
2-1- بیانیه سیدطباطبایی یزدی در حمایت از شیخ فضل‌الله نوری 90
2-2- بیانیه سید طباطبایی در تشویق مردم به استقلال اقتصادی 90
2-3- بیانیه امام خمینی(ره) در اعلام عزای عمومی عید نوروز 42 91
2-4- بیانیه آیت‌الله گلپایگانی در اعتراض به اصول ششگانه انقلاب سفید 92
ت-جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق تجمعات سیاسی 93
1- مفهوم و نقش تجمعات سیاسی 93
2- نمونه‌هایی از تجمعات سیاسی تاثیرگذار 94
2-1- تجمع و تحصن در دانشگاه تهران برای بازگشت امام خمینی(ره) 94
2-2- راهپیمایی 17 شهریور 95
ث- جامعه‌پذیری مردم از طریق شاگرد پروری 96
1- مفهوم و نقش شاگرد پروری 96
2- نمونه‌هایی از شاگردان مراجع 97
2-1- شاگردان مرحوم آخوند خراسانی 97
2-2- شاگردان آیت‌الله بروجردی 98
2-3- شاگردان امام خمینی(ره) 98
ج- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق رسانه‌ها 99
1- مفهوم و نقش رسانه‌ها 99
2- انتشارکتاب 99
2-1- تنبیه الامه و تنزیه المله 100
2-2- تذکره‌ الغافل و ارشاد الجاهل 100
2-3- کشف المراد 101
2-4- حرمت مشروطه 101
2-5- کلمه حق یراد بهاالباطل 102
2-6- قانون مشروطه مشروعه 102
2-7- کشف الاسرار امام خمینی(ره) 103
2-8- آیت‌الله بهشتی و طرح کلی حکومت اسلامی 104
3- رادیو 105
3-1- سخنرانی آیت‌الله فلسفی به درخواست آیت‌الله بروجردی در رادیو 105
چ-جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق مهاجرت 106
1- مفهوم و نقش مهاجرت 106
2- نمونه‌هایی از مهاجرت‌های تاثیر گذار 107
2-1- مهاجرت صغری 107
2-2- مهاجرت کبری 108
2-3- مهاجرت علما به تهران بعد از دستگیری امام خمینی(ره) 109
ح- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق نظریه‌پردازی سیاسی 110
1- مفهوم و نقش نظریه‌پردازی سیاسی 110
2- نمونه هایی از نظریه‌پردازی سیاسی تاثیرگذار 111
2-1- شورا در اسلام 111
2-1-1-نظریه‌پردازی آیت‌الله نایینی در مورد شورا 112
2-2- مشروطیت 114
2-3- ولایت فقیه 115
جمع بندی 120
فصل پنجم :نقش مرجعیت در سیاستگذاری و تصمیم سازی سیاسی نظام حاکم از مشروطه تا انقلاب اسلامی 123
مقدمه 124
الف- تاثیرگذاری در تصمیم سازی سیاسی از طریق تماس با رجال سیاسی 125
1- مفهوم تماس با رجال سیاسی و راه‌های تماس 125
1-1- ارسال نامه 125
1-1-1- نامه آیت‌الله خویی در مخالفت با شرکت زنان در انتخابات 125
1-1-2- نامه‌ آیت‌الله گلپایگانی در اعتراض به حکومت نظامی و سرکوب مردم 126
1-1-3- نامه آیت‌الله گلپایگانی در حرمت صدور نفت به کشورهای حامی شاه 127
1-1-4- نامه آیت‌الله حائری به رضا شاه 128
1-1-5- نامه امام خمینی (ره) در اعتراض به اصلاحات دولت هویدا 129
1-1-6- نامه آیت‌الله گلپایگانی در رد شائبه حمایت از بختیار 130
1-2- ارسال نماینده 131
1-2-1- آیت‌الله بهبهانی واسطه مراجع و دربار در مواجهه با بهائیت 131
1-2-2- آیت‌الله بهبهانی واسطه مراجع و دربار در مواجهه با قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی 131
1-2-3- آیت‌الله فلسفی نماینده آیت‌الله بروجردی در مواجهه با فعالیت‌های ضد دینی دربار 133
ب-تاثیر گذاری در سیاستگذاری از داخل نظام حاکم 135
1- مفهوم سیاستگذاری از داخل نظام حاکم 135
2- مصادیقی از سیاستگذاری‌ها از طریق حضور در نظام حاکم 136
2-1- آیت‌الله مدرس نماینده مردم در مجلس 136
2-1-1- ورود مدرس به مجلس به عنوان مجتهد طراز اول 136
2-1-2- اعتراض مدرس به اولتیماتوم روس‌ها 137
2-1-3- مخالت مدرس با به تعویق انداختن انتخابات مجلس 137
2-1-4- تدبیر مدرس در مبارزه با استعمار در مجلس سوم 138
2-1-5- مخالفت علیه کابینه صمصام السلطنه 139
2-1-6- مخالفت با قرارد با انگلیس‌ها 139
2-1-7- مجلس چهارم و نائب رئیسی مدرس 140
2-1-8- مبارزه مدرس با رضا خان 141
2-1-9- مدرس و ریاست جمهوری رضاخان 142
2-1-10- استیضاح رضاخان 144
2-1-11- مخالفت آیت‌الله مدرس با سلطنت رضا شاه 144
2-2- آیت‌الله کاشانی در مجلس 145
2-2-1- مخالفت آیت‌الله کاشانی با نخست وزیری سپهبد رزم‌آرا 146
2-2-2- آیت‌الله کاشانی و دولت مصدق 147
2-2-3- مخالفت آیت‌‌الله کاشانی با رفراندوم انحلال مجلس 148
جمع‌بندی 149
فصل ششم: نقش مرجعیت در انتقاد از حکومت و اعتراض علیه آن از مشروطه تا انقلاب اسلامی 151
مقدمه 152
الف- نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت علیه حکومت در مسایل سیاسی داخلی 154
1- از مشروطه تا پهلوی اول از 1285 تا 1304 154
1-1- اعتراض‌های آخوند به روند الحادی مشروطیت و فرمان اخراج تقی‌زاده 154
1-2- اعتراض آیت‌الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی نسبت به مشروطه وارداتی 155
2- دوره پهلوی اول رضاشاه، (از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰) 156
2-1- انتقاد آیت‌الله اصفهانی به نوسازی دستگاه قضایی 156
3- دوره پهلوی دوم از 1320 تا 1357 157
3-1- اعتراض امام خمینی (ره) به اعدام رهبران فدائیان اسلام 157
3-2- اعتراض مرجعیت به لایحه انجمن‌های ایالتی ولایتی 157
3-3- اعتراض امام خمینی (ره) و مراجع به رفراندوم لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی 163
3-4- انتقاد مرجعیت نسبت به واقعه فیضیه 167
3-5- اعتراض آیت‌الله گلپایگانی به تبعید امام خمینی (ره) 170
3-6- اعتراض آیت‌الله گلپایگانی به حزب رستاخیز 171
3-7- انتقاد آیت‌الله گلپایگانی به کشتار مردم در 19دی 172
3-8- انتقاد آیت‌الله گلپایگانی به کشتار مردم در 17 شهریور 174
ب- نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت علیه حکومت در مسایل سیاسی خارجی 174
1- از مشروطه تا پهلوی اول 174
1-1- اعتراض آخوند خراسانی به اشغال‌گری‌های روس و انگلیس 174
1-2- اعتراض آیت‌الله سید محمد کاظم طباطبایی به اشغال بیگانگان 179

2- دوره پهلوی اول 179
2-1- اعتراض علما به دولت در رابطه با مسائل فلسطین و رابطه با اسرائیل 179
3- دوره پهلوی دوم 183
3-1- اعتراض علما به دولت در رابطه با مسائل فلسطین و رابطه با اسرائیل 183
3-2- اعتراض مراجع به کاپیتولاسیون 185
ج-نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت علیه حکومت در مسایل فرهنگی و مذهبی 188
1- دوره پهلوی اول 188
1-1- اعتراض مراجع در مقابل قانون نظام اجباری و ابلاغیه ضدمذهبی رییس‌الوزرا 188
1-2- اعتراض مراجع در تغییر پوشش مردان و کشف حجاب 191
2- پهلوی دوم 194
2-1- مخالفت آیت‌الله بروجردی با تغییر قانون اساسی 194
2-2- اعتراض آیت‌الله بروجردی به گسترش بهائیت 195
2-3- اعتراض آیت‌الله بروجردی به حمل مشعل در مسابقات ورزشی 196
جمع بندی 197
نتیجه‌گیری 199
منابع 209
پیوست‌ها 218

فصل اول

کلیات طرح تحقیق

الف- بیان مسأله
اسلام به خصوص مذهب شیعه، حوزه دین را فراگیر می‌داند، به گونه‌ای که دین طرز تلقی و شیوه نگرش فرد به همه امور زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد(ربانی، 1384: 25). ساختار جامعه ایرانی چه قبل از اسلام و چه پس از گسترش اسلام جامعه‌ای که مذهبی بوده و دارای