دانلود پایان نامه

چکیده:
هدف پایان‌نامه حاضر، شناخت نحوه بازنمایی تفاوتهای جنسیتی در سینمای ایران از دهه هشتاد به بعد است. برای نیل به این هدف ابتدا به مرور مفهومی مفاهیم اصلی از قبیل بازنمایی ، نشانه شناسی و تفاوت جنسیتی پرداخته‌ و در ادامه مرور نظریِ نظریه های مربوط به بازنمایی ، نشانه شناسی و سینما بررسی شده است .روش تحقیق در پایان‌نامه پیش رو کیفی‌ست و از تکنیک نشانه‌شناسی استفاده کرده‌ایم. بر اساس الگوی سلبی و کاودری، رمزگان فنی و ارجاعات و دلالت‌های موجود در متن فیلم، مشخص شده است. با تمرکز بر این الگوها، سعی بر این بوده که در چهار فیلم: «به همین سادگی»، «درباره الی»، «میگرن» و «سعادت آباد» که به روش نمونه گیری هدفمند برگزیده شده‌اند، تفاوتهای جنسیتی واکاوی و بازنمایی آن در سینما آشکار شود.بنابر نتایج این پژوهش می‌توان گفت در بازنمایی تفاوتهای جنسیتی شاهد کلیشه‌های هستیم که به کرات به تصویر در آمده‌اند. مفاهیمی چون: «زن سنتی»، «زن مدرن »، «کار خانگی»، «تنهایی»، «مادرانگی» و «دیده نشدن» از مضامین عمده مطرح شده در این فیلم‌ها هستند بازنمایی زنان در سینما با برساخت جنسیتی همراه بوده و سینما کلیشه‌های جنسیتی را بازتولید می‌کند.شخصیت‌های فیلم همگی درگیر فرهنگ و جامعه مردسالار هستند و برای تغییر وضعیتشان کاری انجام نمی‌دهند همچنین تصویر زن موفق کمتر به تصویر کشیده شده است.
کلید واژه‌ها: بازنمایی، سینما، نشانه‌شناسی، ایدئولوژی، تفاوت جنسیتی
فهرست مندرجات

فصل اول
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 2
1-2 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………….. 3
1-3 هدف‌های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 4
1-3-1 هدف کلی طرح……………………………………………………………………………………… 4
1-3- 2هدف جزئی…………………………………………………………………………………………. 5
1-4 ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………….. 5
1-5 استفاده کننده‌گان از نتایج تحقیق……………………………………………………………………… 5
1-6 جنبه جدید و نوآوری طرح در چیست؟……………………………………………………………… 5
1-7 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6
1-7- 1سوال اصلی تحقیق………………………………………………………………………………….. 6
1-7-2 سوال فرعی تحقیق………………………………………………………………………………….. 6
فصل دوم 7
2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 8
2-2 مرور مفهومی…………………………………………………………………………………………. 8
2-2-1 بازنمایی…………………………………………………………………………………………….. 8
2-2-1-1 استراتژی‌های بازنمایی…………………………………………………………………………. 12
2-2-2 نشانه شناسی……………………………………………………………………………………….. 15
2-2-3 جنسیت…………………………………………………………………………………………….. 16
2-3 مرور تجربی………………………………………………………………………………………….. 18
2-4 مرور نظری……………………………………………………………………………………………. 26
2-4-1 نظریه بازنمایی……………………………………………………………………………………… 26
2-4-1-1 از تقلید تا بازنمایی…………………………………………………………………………….. 29
2-4-1-2 نظریه رمزگذاری و رمزگشایی استورات هال………………………………………………… 32
2-4-1-3 بازنمایی و نظریه استوارت هال………………………………………………………………… 35
2-4-1-4 گفتمان و بازنمایی………………………………………………………………………………. 41
2-4-1-5 ایدئولوژی و بازنمایی…………………………………………………………………………… 44
2-4-1-6 از زبان به گفتمان؛ نگاه فوکویی به بازنمایی…………………………………………………… 50
2-4-2 استراتژی‌های بازنمایی…………………………………………………………………………… 54
2-4-2-1 کلیشه سازی…………………………………………………………………………………….. 54
2-4-2-2 طبیعی سازی…………………………………………………………………………………….. 56
2-4-2-3 طرد…………………………………………………………………………………………….. 57
2-4- 3 نظریه فیلم کلاسیک…………………………………………………………………………….. 58
2-4-3-1 فرمالیستها……………………………………………………………………………………….. 58
2-4-3-2 رئالیست ها………………………………………………………………………………………. 59
2-4-3-3 نظریه فیلم معاصر……………………………………………………………………………….. 62
2-4-4 نظریات نشانه‌شناسی……………………………………………………………………………… 64
2-4-4-1 سوسور و نشانه‌شناسی………………………………………………………………………… 64
2-4-4-2 پیرس و نشانه‌شناسی…………………………………………………………………………… 67
2-4-4-3 نشانه‌شناسی ساختارگرای بارت……………………………………………………………… 68
2-4-4-4 اکو و نشانه‌شناسی پساساختارگرا…………………………………………………………….. 73
2-5 جنسیت ، نظریه های فمنیستی و مطالعات فرهنگی…………………………………………………. 74
2-5-1 جنسیت و رسانه…………………………………………………………………………………… 74
2-5-2 نظریه های فمنیستی فیلم…………………………………………………………………………. 76
2-5-2-1 تحلیل های پساساختارگرایی و نظریه ی فیلم…………………………………………………. 77
2-5-3 مکتب بیرمنگام……………………………………………………………………………………. 82
2-5-4 مطالعه ی مخاطبین………………………………………………………………………………… 83
2-5-5 پست مدرنیسم، لذت و مقاومت………………………………………………………………….. 86
2-5-6 مطالعات فرهنگی، مطالعات فمینیستی و جامعه شناسی………………………………………….. 91
2-6 چارچوب مفهومی…………………………………………………………………………………….. 93
فصل سوم
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 97
3-2 روش تحقیق کیفی…………………………………………………………………………………… 97
3-2-1 رویکرد انتقادی…………………………………………………………………………………… 100
3-2-2 مطالعه سینما با روش های جامعه شناختی……………………………………………………… 101
3-2-3 ما قبل تاریخ نشانه شناسی……………………………………………………………………… 102
3-2-3-1 فردینان دو سوسور (1913-1857)…………………………………………………………… 103
3-2-3-2 رولان بارت (1980-1915)…………………………………………………………………… 105
3-2-3-3رمزگان روایی پنج‌گانه بارت…………………………………………………………………. 107
3- 3 روش های بررسی…………………………………………………………………………………. 110
3-3-1 الگوی نشانه شناسی جان فیسک………………………………..………………………………… 110
3-3-1-1 نمای نزدیک………………………………………………………………………………… 116
3-3-1-2 رمزگان اجتماعی……………………………………………………………………………. 117
3-3-1-3 رمزگان فنی………………………………………………………………………………….. 117
3-3-1-4 رمزگان ایدئولوژیک…………………………………………………………………………. 118
3-3-2 الگوی سلبی و کاودری……………………………………………………………………….. 118
3-4 پایایی و روایی……………………………………………………………………………………… 121
3-5 روش نمونه گیری………………………………………………………………………………… 122
3-5-1 جامعه آماری…………………………………………………………………………………… 123
3-5-2 روشها یا تکنیکهای آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………. 124
فصل چهارم
4 -1مقدمه………………………………………………………………………………………………. 125
4-2 تیتراژ آغازین فیلم “به همین سادگی”………………………………………………………….. 125
4-2-1 روایت فیلم………………………………………………………………………………………. 125
4-2-2 نقد اجتماعی جنسیتی……………………………………………………………………………. 129
4-2-3 شخصیت پردازی زن ها در فیلم به همین سادگی………………………………………………. 130
4-2-4 صحنه منتخب 1…………………………………………………………………………………. 133
4-2-4-1تحلیل جنسیتی اجتماعی……………………………………………………………………… 135
4-2-5 سکانس منتخب 2………………………………………………………………………………. 135

 

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره ساختار سازمانی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-2-6 سکانس منتخب3……………..…………………………………………………………………….. 136
4-2-7 سکانس منتخب 4……………………………………………………………………………….. 139
4-2-8 سکانس منتخب 5………………………………………………………………………………… 140
4-2-9 سکانس منتخب 6…………………………………………………………………………………………………. 142
4-2-10 در باره ی “به همین سادگی “…………………………………………………………………………….. 144
4-3 فیلم درباره الی ………………………………………………………………………………………………………… 146
4-3-1 تیتراژ آغازین فیلم درباره الی…………………………………………………………………………………. 146
4-3-2 تیتراژ پایانی………………………………………………………………………………………………………. 146
4-3-3 روایت فیلم…………………………………………………………………………………………………………. 146
4-3- 4 نقد اجتماعی و جنسیتی………………………………………………………………………………………….. 148
4-3-5 صحنه منتخب 1……………………………………………………………………………………………………. 151
4-3-6 صحنه منتخب 2……………………………………………………………………………………………………. 154
4-3-7 صفحه منتخب3……………………………………………………………………………………………………. 157
4-3-8 صحنه منتخب 4……………………………………………………………………………………………………. 158
4-3-9 صحنه ی منتخب 5………………………………………………………………………………………………… 161
4-3 -10تحلیل اجتماعی جنسیتی……………………………………………………………………………………….. 163
4-4 فیلم میگرن……………………………………………………………………………………………………………… 165
4-4-1 تیتراژ فیلم میگرن………………………………………………………………………………………………….. 165
4-4-2 خلاصه داستان فیلم……………………………………………………………………………………………….. 165
4-4-3 صحنه منتخب 1……………………………………………………………………………………………………. 166
4-4-3-1 تحلیل اجتماعی و جنسیتی…………………………………………………………………………………… 168
4-4-4 صحنه منتخب 2……………………………………………………………………………………………………. 170
4-4-5 صحنه ی منتخب 3………………………………………………………………………………………………… 171
4-4-6 صحنه ی منتخب 4………………………………………………………………………………………………… 174
4-4-7 صحنه منتخب 5……………………………………………………………………………………………………. 177
4-4-8 صحنه منتخب 6……………………………………………………………………………………………………. 178
4-4-9 صحنه منتخب 7 …………………………………………………………………………………………………… 179
4-4-10 صحنه منتخب 8………………………………………………………………………………………………….. 180
4-5 سعادت آباد…………………………………………………………………………………………………………….. 182
4-5-1 روایت فیلم “سعادت آباد”…………………………………………………………………………………….. 182
4-5-2 صحنه منتخب 1……………………………………………………………………………………………………. 185
4-5-3 صحنه منتخب 2……………………………………………………………………………………………………. 186
4-5-4 صحنه منتخب 3……………………………………………………………………………………………………. 188
4-5-5 صحنه منتخب 4……………………………………………………………………………………………………. 190
4-5-6 صحنه منتخب 5…………………………………………………………………………………………………… 192
4-5-7 صحنه منتخب 6……………………………………………………………………………………………………. 193
4-5-8 صحنه منتخب 7……………………………………………………………………………………………………. 194
4-5-9 صحنه منتخب 8……………………………………………………………………………………………………. 195
4-5-10 صحنه منتخب 9………………………………………………………………………………………………… 197

4-5-11 درباره ی فیلم سعادت آباد………………………………………………………………………………… 198
فصل پنجم
5- 1نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 202
5-2 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 207
5-3 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 207
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….. 210
پیوست‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………..215

فصل اول
1-1 مقدمه
امروزه سینما یکی از مهمترین ابزار های فرهنگی است که با ایجاد جذابیت های بصری،در جذب مخاطب به ویژه مخاطب عام موفق