دانلود پایان نامه

فردریک ویلهلم فروبل 19
لوسمنویچ ویگوتسکی 24
ماریا مونته سوری 27
جروم اس. برونر 33

جان دیویی 37
ژان پیاژه 39
2-2 مدل های برنامه درسی در دوره پیش از دبستان 45
الف- مدل های غیر رسمی 45
ب- مدل های مهارت محور 46
ج- مدل های رشدی شناختی 46
الگوی فروبل 48
الگوی مک میلان 51
الگوی مونته سوری 57
الگوی والدورف 65
الگوی گاردنر 74
الگوی بانک استریت 83
الگوی اونتاریو 92
الگوی های اسکوپ 99
2-3 نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در ایران 111
تاریخچه شکل گیری مراکز پیش دبستانی در ایران 111
اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان: 112
2-4 نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در ایتالیا 115
2-5 نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در آمریکا 117
2-6 نگاهی به رویکرد رجیوامیلیا 120
مروری بر زندگینامه «لوریس مالاگازی» بنیانگذار رویکرد رجیو امیلیا 122
تاریخچه ی رویکرد رجیو امیلیا 122
منابع اندیشه و مبانی نظری و روان شناختی رویکرد رجیو امیلیا 124
عناصراساسی الگوی آموزشی رجیو امیلیا 127
اهداف 127
محتوا و سازماندهی آن 127
محیط یادگیری 128
روش 131
ارزشیابی 138
کارکنان 140
نقش مربیان 141
آموزش مربیان 142
مشارکت والدین 143
2-7 سوابق و پیشینه تحقیق در سطح ملی 147
2-8 سوابق پژوهشی در سطح جهانی 152
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 جامعه مورد پژوهش 159
3-2 نمونه و روش نمونه گیری 159
3-3 ابزار اندازه گیری 159
2- اعتبار وپایایی پرسشنامه 160
الف )محاسبه ضریب پایایی 160

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب )محاسبه روایی صوری ومحتوایی 161
3-4 روش جمع آوری داده ها 161
3-5 روش اجرا پژوهش 161
3-6 روش تحلیل یافته ها 161
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری یافته های تحقیق
4-1 تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها 163
4-2 بررسی سوالات تحقیق 163
5-1 بحث پیرامون سوال های پژوهش 177
5-1-1 بررسی سوال اول 177

5-1-2 بررسی سوال دوم 177
5-2 نتایج کلی پژوهش 178
5-3 محدودیت های پژوهش 183
5-4 پیشنهادها 183
5-4-1 پیشنهادهای راهبردی مبتنی بر یافته های پژوهش 183
5-4-2 پیشنهادهای پژوهشی 184
منابع وماخذ 186
ب) منابع لاتین 189
پیوست ها 190
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 مقایسه سه مدل اساسی در برنامه ریزی آموزشی مراکز پیش دبستانی 48
جدول2-2عناصر اساسی برنامه درسی الگوی فروبل 51
جدول 2-3 عناصراساسی برنامه درسی الگوی مک میلان 57
جدول 2-4 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی مونته سوری 64
جدول 2-5 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی والدورف 73
جدول 2-6 هوش هشتگانه نظریه گاردنر 83
جدول2-7 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی بانک استریت 91
جدول2-8 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی انتاریو 98
جدول2-9 عناصر اصلی برنامه درسی های اسکوپ 110
جدول2-10عناصر اصلی برنامه درسی رویکرد رجیو امیلیا 145
جدول 2-11خلاصه شاخص های اصلی رویکرد رجیو امیلیا 146
جدول4-1 شاخص های مرکزی و پراکندگی آگاهی مربیان 164
جدول 4-2 میزان آگاهی مربیان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی 164
جدول4-3 شاخص های مرکزی و پراکندگی آگاهی مدیران 166
جدول4-4میزان آگاهی مدیران نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی 167
جدول 4-5 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر اهداف 168
جدول 4-6 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محتوا 169
جدول 4-7 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر روش 170
جدول 4-8 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محیط یادگیری 171
جدول 4-9 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر کارکنان 172
جدول 4-10 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر ارزشیابی 174
جدول4-11 مقایسه میزان آگاهی مدیران و مربیان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی رویکرد رجیو امیلیا 175
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 4-1 میزان آگاهی مدیران از عناصر اساسی برنامه درسی (اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) 165
نمودار 4-2 میزان آگاهی مربیان از عناصر اساسی برنامه درسی (اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) 167
نمودار4-3 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر اهداف 169
نمودار 4-4 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محتوا 170
نمودار 4-5 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر روش 171
نمودار4-6 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محیط یادگیری 172
نمودار4-7 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر کارکنان 173
نمودار4-8 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر ارزشیابی 174
فصل اول:کلیات تحقیق

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع سرمایه اجتماعی

1-1مقدمه
کودکان زیر بنای فرهنگ و اعتبار هر خانواده و نهایتا” هرجامعه را تشکیل می دهند. اگر به ضرورت تغذیه مناسب جسم و روان از دوران جنینی تا مراحل مختلف رشد اندکی بیندیشیم آنگاه می توانیم اذعان کنیم که ابعاد مسئله بسیار فراتر از اندیشه ماست. ( آلن وهارت، ترجمه:نظری نژاد، 1370، ص27 ) امروزه با توجه به مفهوم تعلیم وتربیت زگهواره تا گور، بحث آموزش دردوران اولیه کودکی گسترش کمٌی وکیفی یافته است و آموزش و پرورش پیش ازدبستان عبارت است از آموزشی که از زمان تولد آغاز وتا شروع سال های دبستان یعنی در پایان شش سالگی ادامه می یابد. درچنین سال هائی کودکان مراحل مهم وحساس زندگی خود را از لحاظ شخصیتی، اجتماعی وآموزشی پشت سر میگذرانند ( مفیدی، 1381، ص45)
در شرایط فعلی وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی به عنوان دو رکن اساسی آموزش در این سطح، با توجه به اهداف کلی جمهوری اسلامی ایران و دیدگاه های برنامه ریزان شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به رشد همه جانبه کودکان در بررسی اهداف توجه دارند و برای رفع کمبودها، محرومیت ها و زمینه های فرهنگی کودکان هدف هایی را تعیین کرده اند. ( مفیدی، 1381، ص47)
با توجهبه اینکه اهدافکلی پیش دبستانی که در اساسنامهی دوره پیش دبستانی در ششصد و نود و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 28/11/ 1382به تصویب رسیده و اصول و چارچوب برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی این دوره در هفتصد وهفتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 25/4/1387به تصویب رسید، اهداف این دوره را این چنین بیان کرده است:
1-پرورش قابلیت های جسمانی وذهنی، هماهنگ سازی و رشدمهارتهای حرکتی کودکان.
2-کمک به رشد عاطفی کودکان، افزایش حس اعتماد به نفس، درک شرایط محیطی و تقویت درک زیبائیها.
3-فراهم ساختن زمینه علاقه و احساس شادی از مشارکت در فعالیت های گروهی.
4-تقویت علاقه به ارزشهای دینی، اخلاقی وهویت ملی.
5-ایجاد رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی درکودکان با سن آنها. (دفتر برنامه ریزی وتالیف کتب درسی، 1390، ص10)
از آنجا که بین اهداف ذکر شده و اهدافی که در رویکرد رجیو امیلیا وجود دارد می توان مشترکاتی یافت باید دید در زمینه آشنایی با رویکردهای مطرح و مورد استفاده جهانی در ایران چه مقدار آشنایی وجود دارد و در زمینه به کارگیری و الهام از این شیوه ها با توجه به فرهنگ و جامعه خود، ما چگونه می توانیم در دست یابی به اهداف این دوره از آنها بهره جوئیم.
رویکرد آموزشی رجیو امیلیا موجب شد که آموزش کودکان از ماجراجویی خصوصی، در فضاهای بسته و محدود به یک سازمان(مانند آموزش و پرورش)خارج شود و تبدیل به یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی جامعه شود. سیستم رجیو امیلیا موفق شد که با مطرح کردن چهار اصل زیر، آموزش را به عنوان یک جریان اجتماعی مطرح کند، به طوری که مسایل آموزشی کودکان به عنوان دستور کار شهردار، نمایندگان مجلس و مسئولین محلی قرار بگیرد. این چهار اصل عبارتند از:
1- کودکان استعدادهای فراوانی دارند و به واسطه ی این استعدادها باید فرصت های فراوانی را به وجود آورد تا کودکان بتوانند استعدادهای خود را بشناسند، تمرین کنند و بروز دهند.
2- کودکان به تداوم ارزش های فرهنگی جامعه کمک می کنند. هر آنچه را که در طول تاریخ آموخته ایم و مناسب است می توانیم از طریق کودکان به آیندگان منتقل کنیم.
3- کودکان شهروند امروز و فردای جامعه ی ما هستند و حمایت از آن ها موجب می شود تا آینده ی همگان تضمین شود.
4- کودکان حق دارند که بهترین را داشته باشند. آنان شایسته ی بهترین ها، با کیفیت ترین مواد و برنامه های آموزشی هستند. این حق برای همه کودکان متصور است، نه فقط برای گروهی از کودکان.
بدین ترتیب سیستم رجیوامیلیا موضوع کودک را به صحنه ی جامعه وارد کرد و مسایل کودکان و آموزش کودکان را به عنوان یک وظیفه همگانی مطرح نمود. (یوسفی، 1391، ص237)
1-2 بیان مساله
امروزه جهان به دهکده ای تبدیل شده است که دیگر بعد مسافت و مرزهای جغرافیایی نمی توانند مانع برقراری ارتباط و تبادل اندیشه وتجربه بین جهانیان شوند. رشد فزاینده فن آوری و صنعت، گسترش علم ودانش بشری، نیاز انسان به استفاده از اطلاعات در سطح جهانی و بسیاری دیگر از عوامل و ملاحظات، ایجاب می کندکه انسان از تجارب و دستاورد های دیگر کشورها به نحوی شایسته بهره مند شود و”دانش را در هر کجای عالم حتی در چین جستجو کند”. بررسی تاریخی آموزش وپرورش نشان می دهدکه دیرینه بهره گیری از تعلیم و تربیت سایر کشورها، به قرن پنجم قبل از میلاد مسیح بازمی گردد. این امر، از آن دوران تا کنون، همواره سیر فزاینده و تکوینی داشته و اکنون به صورت حقیقتی اجتناب ناپذیر جلوه گر شده است، به گونه ای که امروزه جهانیان نمی توانند بدون بهره جستن از دانش وتجربه ملل دیگر، به حیات پویا و بالنده ی خود ادامه دهند. (صفوی، 1383)
هر ساعتی که به عمر بشر افزوده می گردد این حقیقت روشن تر می شود که میزان خوشبختی یک جامعه به میزان توجه به کودکانش بستگی دارد. چون طبق یافته های روان شناسی، رشد و تربیت دوران کودکیبرای تکوین شخصیت وپیشرفت هوش مهمترین وحساسترین دوره عمراست. (موسائی،1370، ص12)
باید از آخرین دستاوردهای فکری و تجربه بشری بهره گرفت، از تکنولوژی، رسانه و از تمامی نظراتی که می تواند راهگشا باشد و خلاصه با به کارگیری تجربیات آموزشی چه در ایران و چه در سطح جهانی باید دولت و دست اندرکاران نظام آموزشی وپرورشی را یاری داد تا برنامه هایی هرچه بی عیب تر و روشن تر برای پرورش نسل جوان تهیه کنند. (موسائی،1370، ص11)
امروزه آموزش و پرورش علمی،در جهانی که تغییر و تحولاتی بس شگرف را تجربه می کند و تاریخ اندیشه و عمل انسانها را دگرگون کرده است، از چنان اهمیتی برای سعادت آدمی برخوردار است که هر چه در آن بیشتر سرمایه گذاری کنیم و هر چه بیشتر به اشاعه یافته های این علم همت گماریم سود و ثمره بزرگتری نصیبمان خواهدشد. هنر و رسالت ما آن است که هرکس را به فراخور حال خود کمک کنیم تا با تجهیز ذهن و روح معلمان به حکمت و دانش تعلیم و تربیت، محیط آموزشگاه های به صورتی درآید که رشد همه جانبه فرزندان میهن ما در این مدارس میسرگردد. وصول به چنین مقصودی وقتی مقدوراست که همه کسانی که به امرتعلیم و تربیت خدمت می کنند از انگیزه و دانش و مهارت لازم بهره مند باشند. (آلن وهارت، ترجمه: نظری نژاد،1370، ص25)
با توجه به اینکه در ایران برای دوره پیش از دبستان الگوی نسبتا”جامع که دارای چارچوب و سرفصلهای مشخص باشدوبتواندبه همه جوانب کودک توجه نماید وجود ندارد. (پیری، ادیب، 1388، ص52)
بی تردید استخراج اصول و ویژگی های هریک از این رویکردهای آموزشی و نیز مطالعه و بررسی و بهره گیری از سایر الگوها و رویکردهای مطرح جهان ما را درخلق برنامه های جدید و مطلوب بر اساس گنجینه های معنوی، خصوصیات فرهنگی و بومی و نیز اهداف آموزشی مان یاری خواهد داد و نقش به سزائی در شکل گیری مناسب برنامه های آموزش و پرورش پیش از دبستان کشور جمهوری اسلامی ایران ایفا خواهند نمود. در حال حاضر الگوی برنامه ریزی مورد توافق برای تدوین برنامه های آموزش و پرورش پیش از دبستان وجود ندارد و آنچه که انجام می شود بسیار پراکنده و منعکس کننده میل و سلیقه هریک از مراکز است. به نظرمی رسد یکی از دلایل این ناهماهنگی و پراکندگی، عدم آشنائی و شناخت برنامه ریزان، کارکنان، مدیران و مربیان با رویکردها و الگوهای برنامه درسی موجود در سطح دنیا است تا با بهره برداری از آنها درجهت طراحی الگوهای مناسب برای کشور قدم بردارند چرا که با وجود تلاشهایی که تاکنون انجام گرفته، این مشکل همچنان باقی است. (احمدی قراچه، 1386، ص30)
شناسایی میزان آگاهی مدیران ومربیان از رویکردهایی که هم اکنون در بسیاری از کشور های جهان مورد استفاده قرار می گیرند و شناخت وضعیت علمی مدیران و مربیان ما رادر رفع نقاط ضعف وتقویت نقاط قوتمان یاری می رساند.
1-3 اهمیت وضرورت پژوهش
توجه به آموزش در دوران کودکی از دیرباز در نوشته های فلاسفه و پژوهشگران رشد کودک مشهود بوده است. این نوشته ها که به زمان کومنیوس، لاک و روسو مربوط می شوند، تاثیرات عمده ای بر کار متخصصان تعلیم و تربیت دوران کودکی داشته اند. (آلن وهارت، ترجمه:نظری نژاد، 1370، ص41)
در طول تاریخ آموزش پیش دبستانی، برنامه های مهدکودک اولیه بر پایه عقاید اریکسون و گزل و برنامه های جبرانی برای کودکان فقیر بر اساس عقاید هانت، پیاژه و بیجو استوار است. بنابراین، تاکیدهای برنامه آموزش پیش دبستانی با زمان، جمعیت ها و اولویت ها تغییر می کند و تاکیدهای آموزشی جدید، برنامه های کلی و الگوهای کلی آموزشی را شکل میدهد. برنامه تنها هنگامی می تواند موثر باشد که به نحوی موثر اجرا شود و هنگامی می تواند به نحو مطلوب اجرا شودکه هرکودک به چشم یک شخص بی نظیر و منحصر به فرد نگریسته شود. (همان، ص42)
در کشورهای توسعه یافته، آموزش های پیش دبستانی به نحو شایسته ای مورد توجه قرار گرفته و این باور در میان مردمان آن کشورها نهادینه شده که بخش اعظمی از رشد ذهنی کودکان در سالهای پیش از ورود آنها به دبستان شکل می گیرد. در حالی که در جامعه ما به مراکز پیش دبستانی –مانندکودکستان-به مانند مراکزی فانتزی نگریسته می شود و توسعه چنین مراکزی هم بنا به دلایل فرهنگی و اجتماعی و نارسایی های اقتصادی از رشد چشمگیری برخوردار نبوده است و با وجودی که هم اکنون اکثریت قریب به اتفاق کودکان کشورهای توسعه یافته به مراکز پیش از دبستان راه می بابند، در کشور ما بعد از 85سال از شروع تاسیس چنین مراکزی هنوز پوشش کودکان ثبت نام شده در مراکز پیش دبستانی بسیار پایین است. به نظر می رسد، علت اصلی چنین پیشرفت کندی، عدم آگاهی نظام آموزشی کشور از وضعیت موجود آموزش و پرورش پیش از دبستان کشورمان و اقدامات و پیشرفت های سایر ملل در این حوزه ی بسیار حساس باشد. لذا، باید با مطالعات وتحقیقات فراوان پیرامون نظام های آموزش و پرورش پیش از