دانلود پایان نامه
1- 4- مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت ………………………………………………………………………………………….8
1- 5- هزینه دادرسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
1- 5- 1- تعریف دعوا ………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
1- 5- 2- ضرورت تشخیص دعوای مالی از دعوای غیرمالی ……………………………………………………………………………………19
1- 5- 3- معیار تشخیص دعوای مالی از غیرمالی ……………………………………………………………………………………………………20
1- 5- 4- مالی یا غیرمالی بودن تصدیق حصر وراثت ………………………………………………………………………………………………20
1- 6- اقدامات مرجع صالح و مندرجات گواهی ……………………………………………………………………………………………………..21
1- 6- 1- انتشار آگهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………21
1- 6- 1- 1- در زمان سابق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
1- 6- 1- 2- در زمان فعلی …………………………………………………………………………………………………………………………………23
1- 6- 2- لزوم یا عدم لزوم جلسه رسیدگی …………………………………………………………………………………………………………..24
1- 6- 3- مندرجات گواهی انحصار وراثت ……………………………………………………………………………………………………………26
1- 6- 4- اقدامات مرجع صالح از جهت کفر یا ایمان مورث و ورثه …………………………………………………………………………27
1- 6- 4- 1- مسلمان بودن مورث ………………………………………………………………………………………………………………………..27
1- 6- 4- 2- کافر بودن مورث …………………………………………………………………………………………………………………………….29
1- 6- 5- عدم درج افراد غیر نسب و سبب ……………………………………………………………………………………………………………31
1- 7- مدت زمان اخذ گواهی انحصار وراثت …………………………………………………………………………………………………………33
فصل دوم: آثار، اعتبار و اعتراض به گواهی انحصار وراثت
2- 1- آثار گواهی انحصار وراثت و موارد کاربرد آن ……………………………………………………………………………………………….34
2- 1- 1- آثار گواهی انحصار وراثت …………………………………………………………………………………………………………………….34
2- 1- 2- موارد کاربرد گواهی انحصار وراثت ………………………………………………………………………………………………………..35
2- 2- ماهیت و اعتبار گواهی انحصار وراثت ………………………………………………………………………………………………………….36
2- 2- 1- ماهیت گواهی انحصار وراثت ………………………………………………………………………………………………………………..36
2- 2- 2- اعتبار گواهی انحصار وراثت ………………………………………………………………………………………………………………….37