دانلود پایان نامه

ن نامه رابطهی بین مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی 6و 11 با اهمال کاری تحصیلی»
نام ونام خانوادگی دانشجو: منصوره اصغری
شماره دانشجوئی: 910886468
رشته تحصیلی:روانشناسی تربیتی
تاریخ شروع پایان نامه: 25/12/1392
تاریخ اتمام پایان نامه: 5/12/1393
استاد / استادان راهنما: دکتر مرجان جعفری روشن
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ی بین مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی 6و 11 با اهمال کاری تحصیلی بود. جامعه ی آماری پژوهش، دانش آموزان دختر دوره متوسطه از دو منطقه 6و11 شهر تهران بودند. نمونه ی پژوهش شامل 480 دانش آموز بود که با روش نمونه ی در دسترس از بین دانش آموزان دختر دبیرستانهای این دو منطقه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اهمال کاری نسخه دانش آموزی(سولومون و راث بلوم،1984)، پرسشنامه خودتنظیمی (زیمرمن ومارتینزپونز, 1988) وهوش هیجانی شات (مایرو سالووی،1990) جمع آوری شد. دادههای پژوهش با روشهای ضریب هبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییری(گام به گام)، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های یادگیری خودتنظیمی تنها مولفه ی انگیزشی،(که نشانگر باور فرد به خودکارآمدی اش در انجام تکلیف) پیش بینی کننده اهمال کاری تحصیلی بوده است و همچنین از بین مولفه های هوش هیجانی، دو مولفه ی بهره برداری از هیجان، بصورت منفی و مولفه تنظیم هیجان بصورت مثبت، پیش بینی کننده اهمال کاری دانش آموزی بود.که در مجموع حدوداً 14 درصد از واریانس اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی کردند.متغییر دو منطقه اقتصادی – اجتماعی نیز در حاشیه معنا داری قرار گرفت.
کلمات کلیدی:مولفه های هوش هیجانی،مولفه های یادگیری خودتنظیمی،زندگی در دو منطقه اقتصادی-اجتماعی،اهمال کاری تحصیلی
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء
مناسب نیست
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1) مقدمه 3
1-2) بیان مسأله 5
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4) اهداف پژوهش 8
1-4-1) هدف اصلی 8
1-4-2) هدف های اختصاصی 8
1-5 ( فرضیه ها و سئوال اصلی پژوهش 9
1-6) تعاریف نظری 9
1 -6-1) اهمال کاری تحصیلی 9

مطلب مرتبط :   دانشگاه علوم پزشکی، نقاط کنترل بحرانی