دانلود پایان نامه

امضای مدیرگروه
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند.و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است…
با درود فراوان به روح پر فتوح پدر بزرگوارم…
و سپاس بیکران بر همدلی و همراهی و همگامی مادر دلسوز و مهربانم که سجده ی ایثارش گل محبت را در وجودم پروراند و دامان گهربارش لحظه های مهربانی را به من آموخت.
و سپاس از همسرم که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را برایم تسهیل نمود.
– از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر داوود بیریا که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند.و با تقدیر و تشکر شایسته از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر حمید ریسمانی یزدی که با نکته های دلاویز و گفته های بلند ، صحیفه های سخن را علم پرور نمود و همواره راهنما و راه گشای نگارنده در اتمام واکمال پایان نامه بوده است.
سپاسگذار کسانی هستم که سرآغاز تولد من هستند.از یکی زاده میشوم و از دیگری جاودانه.استادی که سپیدی را بر تخته سیاه زندگیم نگاشت و مادری که تار مویی از او بپای من سیاه نماند.
و با تشکر خالصانه خدمت همه دوستانی که مرا در به انجام رساندن این مهم یاری نموده اند.
ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به:
روح پاک پدرم،
دریای بی کران فداکاری و عشق، مادرم،
و به همسرم، اسطوره زندگیم…
چکیده
منابع انرژی رو به زوال سوخت های فسیلی، جامعه رو به توسعه انسانی را در آینده ای نه چندان دور دچار کمبود سوخت می سازند. در نتیجه نگرانیهای انتشار پیوسته و در حال افزایش دیاکسید کربن به اتمسفر و همچنین وسعت آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی که زندگی در کره خاکی را دچار مشکل ساخته است، نیاز به منابع انرژی از منابع تجدیدپذیر با حداقل تأثیر منفی زیست محیطی را افزایش میدهد. پیلهای سوختی میکروبی معکوس با عملکردی در جهت عکس پیلهای سوختی میکروبی، باکتریها آب و دیاکسید کربن را با استفاده از الکترونهایی که در آند یا یک منبع الکتریکی خارجی به کاتد منتقل میشوند، در فرآیندی شبیه به فتوسنتز به ترکیبات آلی تبدیل میکنند. این ترکیبات آلی خود میتوانند به سوخت تبدیل شوند. در پژوهش پیش رو مدلی بر اساس هدایت مستقیم الکترونها در بیوفیلم ارائه شده است. خروجیهای مدل حاضر شامل پروفایل تغییرات غلظت سوبسترا، پتانسیل الکتریکی، توزیع باکتریهای فعال درون بیوفیلم، تغییرات زمانی چگالی جریان و ضخامت بیوفیلم میباشد. به منظور بررسی اثر عوامل مختلف نسبت به یک حالت شاهد، حالت مرجعی با استفاده از مقادیر پارامترهای موجود و برای سوبسترای دیاکسید کربن و جامعه میکروبی خالص اسپروموسا اواتا ایجاد شد. بازده کلومبیک در این مدل تابعی از غلظت سوبسترا و پتانسیل کاتد میباشد. برای سوبسترای دیاکسید کربن و با وجود گونه میکروبی اسپوروموسا اواتا، در صورت افزایش غلظت، بازده کلومبیک و چگالی جریان کاهش ولی ضخامت بیوفیلم افزایش یافت. از آنجا که ضریب هدایت الکتریکی بیوفیلم اسپوروموسا اواتا بسیار بالاست، بخش اعظم مقاومتهای پیل سوختی میکروبی با این جامعه میکروبی و سوبسترای دیاکسید کربن ناشی از مقاومتهای انتقال جرم میباشد. با وجود غلظت 025/0 میلی مول بر سانتیمتر مکعب سوبسترا در کاتولیت، بیشینه چگالی جریان مصرفی 3/0 آمپر بر متر مربع و بازده کلومبیک 75% خواهد بود.دلیل کم بودن بازده کلومبیک، مقاومتهای کاتدی و اهمی در عملکرد پیل میباشد. از آنجا که بازده کلومبیک تابعی از پتانسیل الکتریکی و غلظت سوبسترا در کاتولیت است و ماکزیمم بازده کلومبیک در غلظت 025/0 میلی مول بر سانتی متر مکعب، 75% و در پتانسیل الکتریکی 13/1، 55% نمایان شد، در نتیجه با ایجاد حالتی بهینه در این غلظت و در این پتانسیل میتوان به بازده تولید بالایی از استات دست یافت.
کلید واژه ها: پیل سوخت میکروبی معکوس، الکتروسنتز میکروبی، الکتروسوخت، کاتد و مدلسازی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………و
فهرست شکلها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….ح
فهرست جداول ………………………………………………………………………………………………………………………………………………ط
فصل اول: بررسی اهمیت موضوع و مفاهیم مرتبط با آن
1-1 مقدمه 1
1-2 چرخه انرژی تجدیدپذیر بر پایه زیست توده 3
1-3 تولید زیست توده توسط فرآیند فتوسنتز 4
1-4 هیدرولیز و تخمیر 4
1-5 نیاز به منابع آب و تصفیه پسابها 6

مطلب مرتبط :   آسیب پذیری لرزه ای، ساختار پایاننامه