دانلود پایان نامه
به 29/12 باشند، این تاریخ به عنوان سال مالی مورد مطالعه انتخاب و بقیه شرکت ها که دارای سال مالی متفاوت هستند از نمونه حذف می شوند.
6- در طی دوره تحقیق، استقراض بانکی یا انتشار سهام(از محل اورده نقدی و مطالبات یا از محل سود انباشته و اندوخته ها) داشته باشد.

8-1 روش تحقیق
تحقیق حاضر از شاخه تحقیق های تجربی و نوع پس رویدادی است که در آن برای تائید یا رد فرضیات از اطلاعات تاریخی شرکت ها و روش های آماری استفاده شده است.
برای جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی سالانه شرکت ها استفاده شده است. همچنین برای به دست آوردن اطلاعات قیمت سهام و بازده ماهانه سهام شرکت ها از نرم افزارهای تدبیر پرداز و رهاورد نوین و سایت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. علاوه بر این مطالعات کتابخانه ای در رابطه با تئوری های موجود، مفاهیم نظری و پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، انجام شده است.
9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق
محافظه کاری: تمایل حسابداران به الزام درجه بالاتری از تائید پذیری برای شناسایی اخبار خوب، یعنی سود، نسبت به شناسایی اخبار بد، یعنی زیان (باسو، 1997).
تأمین مالی: عبارت است از تأمین و تدارک وجوه لازم برای اجرای طرح سرمایه گذاری یا تحصیل مال یا دارایی
روش های تامین مالی: شرکت ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی روبه رو هستند. منابع تامین مالی داخلی، شامل جریان های وجوه نقد حاصل ار فعالیت های عملیاتی، فروش دارایی ها و سود انباشته و منابع مالی خارجی در بر گیرنده وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تامین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آن ها می توانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهامداران، اجرای پروژه های سرمایه گذاری سودآور، تسویه بدهی های موعد رسیده و افزایش سرمایه در گردش، کنند ( کردستانی و نجفی عمران، 1389).
10-1 ساختار تحقیق
گزارش این تحقیق در پنج فصل و به شرح زیر تدوین و ارائه گردیده است.
فصل اول :
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا در مقدمه موضوع تحقیق تبیین شده است و بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش، هدف، فرضیه ها، روش، محدودیت ها، موانع و نتایج عملی قابل پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تعریف اصلاحات و واژه های کلیدی ارائه شده است.
فصل دوم:
در این فصل ابتدا به ارائه مبانی نظری تحقیق می پردازیم که شامل مقدمه، ادبیات و تئوری های مربوط به تعاریف محافظه کاری،تاریخچه ای از چگونگی پیدایش محافظه کاری، جایگاه محافظه کاری در گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری، تبیین های متفاوت مربوط به آن، معیار های ارزیابی و تفاسیر محافظه کاری آغاز می گردد و ارتباط بین محافظه کاری و روشهای تامین مالی بیان می شود. در بخش پایانی فصل دوم پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش ارائه می شود.
فصل سوم:
این فصل به تشریح روش انجام تحقیق اختصاص دارد. در این فصل، ابتدا به بیان قلمرو زمانی و موضوعی تحقیق پرداخته می شود. سپس شیوه جمع آوری اطلاعات و ابزار اندازه گیری تشریح شده و در نهایت تعریف متغیر های تحقیق و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها ارائه می شود.
فصل چهارم:

مطلب مرتبط :   ترجمه، آهو، الاغ، [شیر]، روباه، ندور