دانلود پایان نامه

6-2- نظریه سازمان یاد گیرنده…………………………………………………………………………………………………….25
7-2- تفاوت سازمان یاد گیرنده و یادگیری سازمانی ……………………………………………………………………..27
8-2- اصول سازمان یاد گیرنده ……………………………………………………………………………………………………30
9-2- مشخصه های سازمان یاد گیرنده …………………………………………………………………………………………34
10-2- ویژگی های سازمان یاد گیرنده …………………………………………………………………………………………36
11-2- تفاوت سازمان های یادگیرنده با سازمان های سنتی……………………………………………………………..38
12-2- چگونه رهبران تحولی به یادگیری سازمانی و پیشبرد سازمان به سمت سازمان یادگیرنده کمک
می کنند……………………………………………………………………………………………………………………………………..40
13-2- تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………..41
فصل سوم: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..47
1-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..48
2-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..48
3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………..48
4-3- ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………..49
5-3- روش بررسی اعتبار ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………50
6-3- روش جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………….50
7-3- روش تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………..52
1-4- تجزیه و تحلیل سوالات اصلی …………………………………………………………………………………….54
2-4- تجزیه و تحلیل سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………..62
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………71
1-5- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….72
2-5- بحث یافته ها ……………………………………………………………………………………………………………73
3-5- پیشنهاد به مدیران (پیشنهاد کاربردی) ……………………………………………………………………………82
4-5- پیشنهادات برای تحقیقات آینده (پیشنهادات پژوهشی) …………………………………………………….82
5-5- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….83
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………..85

مطلب مرتبط :   برهان، شهود، عقل، ، (همان،، صدرا