دانلود پایان نامه

2-4-2-مشخصه های بالینی بی اشتهایی روانی…………………………………………………………………………………………………….39
2-4-3-زیر تیپ های بی اشتهایی روانی…………………………………………………………………………………………………………….40
2-4-4-شیوع ودوره و همایندی مرضی بی اشتهایی روانی…………………………………………………………………………………….40
2-4-5-مشخصه های بالینی پراشتهایی روانی………………………………………………………………………………………………………41
2-4-6-زیرتیپ های پر اشتهایی روانی………………………………………………………………………………………………………………41
2-4-7-شیوع و دوره و همایندی مرضی پراشتهایی روانی……………………………………………………………………………………..41
2-4-8-شباهت و تفاوت بین دو نوع اختلال خوردن…………………………………………………………………………………………….42
2-4-9-سبب شناسی و عوامل علیتی در اختلال خوردن……………………………………………………………………………………….42
2-4-10-درمان و مداخله های درمانی………………………………………………………………………………………………………………44
2-4-11-دیگر اختلالات خوردن……………………………………………………………………………………………………………………45
2-5-تحقیقات داخلی و خارجی……………………………………………………………………………………………………………………..47
2-5-1-تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………….47
2-5-2-تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………….48
2-6- مدل مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………………………49
فصل سوم:روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………50
3-1-طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
3-2- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….51
3-3-جامعه و نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….51
3-4- ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..51
3-5-شیوه اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
3-6-روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………….56
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………..57

مطلب مرتبط :   کدگذاری، مصاحبه، زیست‌محیطی، حفاظت، نمونه‌برداری، مشی‌گذاری