دانلود پایان نامه
و فرزندانم (مهرشاد و مهراد)
به پاس صبوریشان
سپاسگزاری
سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمتهای او ناتوان خدایی که افکار ژرفاندیش، ذات او را درک نمیکنند و دست غواصان دریای علوم به او نخواهد رسید. حمد و ثنا خداوندی را که جود و عطایش همگان را فراگرفته و ابر بخشش او، بیدریغ است. ستایش میکنم او را، ستایشی بیانتها، و یگانهاش میشمارم، که خواستهها و امیدهای بندگان را برآورده مینماید و کسی نیست که آنچه را او برپا کرده در هم فرو ریزد.
مراتب تشکر و قدردانی خود را به اعضاء محترم هیأت علمی بخش روانشناسی تربیتی تقدیم مینمایم. خصوصاً سپاسگزاری میکنم از معلم محبت و استاد مهرورزی، جناب آقای دکتر لطیفیان، بخاطر راهنماییهای گرانبها و ارزنده و هدایت صبورانه در تهیه و تدوین این پایاننامه تقدیر و تشکر میکنم. همینطور از استاد گرانقدر سرکار خانم دکتر یوسفی و دکتر فولادچنگ، که در مراحل انجام پایاننامه با پیشنهادات ارزنده خویش باعث پربارتر شدن این پایاننامه گردیدند سپاسگزاری میکنم.
حال که آخرین مرحله از دوره تحصیلم را نیز به پایان میبرم. از خداوند مدد میخواهم تا بتوانم آموختهام را برای خدمت به جامعه بکار بندم.

چکیده
بررسی نقش واسطهای باورهای شناختشناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده
و انگیزش پیشرفت
به وسیله ی
لیلا توتونچی
شناختشناسی حوزهای از فلسفه است که به بررسی ماهیت دانش پرداخته و چگونگی قضاوت و ارزیابی یافتههای علمی را مورد مطالعه قرار میدهد. در پژوهش حاضر نقش واسطهای باورهای شناختشناسی بر الگوهای ارتباطی و انگیزش پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از پرسشنامه 63 گویهای شومر برای باورهای شناختشناسی، (1990)، پرسشنامه مکللند (1973) برای انگیزش پیشرفت و پرسشنامه فیتزپاتریک و ریچی (1997) برای الگوهای ارتباطی خانواده استفاده گردید. آزمودنیهای این پژوهش شامل 400 دانشجوی رشته علوم انسانی و فنی مهندسی دانشگاه شیراز بودند که به شیوه خوشهای تصادفی انتخاب گردیدند. نتایج بدست آمده بر اساس روش آماری بارون و کنی (1986) حاکی از آن بود که الگوی گفتوشنود تأثیر معناداری بر باورهای شناختشناسی دانشجویان داشت و نیز الگوی گفتوشنود پیشبینیکننده مثبت و معناداری برای انگیزش پیشرفت بود. در نتیجه نقش واسطهای باورهای شناختشناسی در رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت از طریق الگوی گفتوشنود مورد تأیید قرار گرفت.
واژههای کلیدی: الگوهای ارتباطی خانواده، باورهای شناختشناسی، انگیزش پیشرفت تحصیلی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه
1-1-هدف از تحقیق 11
1-2-بیان مسأله 11
1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق 12
فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین
2-1-مقدمه 15
2-2-تاریخچه و مبانی نظری 15

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره ابزارهای اندازه گیری، تعاریف جو سازمانی