دانلود پایان نامه

ردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-10- روش های آماری مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………………………………………………..9
1-11- واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-12- ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-2- مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-2-1- اهمیت سود………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-2-2- تمایز میان مدیریت سود و تقلب……………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-3- مدیریت سود از منظر رخدادهای تاریخی……………………………………………………………………………………………………….17
2-2-4- تعاریف مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-2-5- اهمیت سود از دیدگاه تئوری شرکت ها…………………………………………………………………………………………………………..26
2-2-5-1- رویکرد قراردادهای پرهزینه………………………………………………………………………………………………………………………29
2-2-5-1-1- مدیریت سود از دیدگاه قراردادهای پرهزینه……………………………………………………………………………………………30
2-2-5-2- رویکرد تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..31
2-2-5-2-1- مدیریت سود از منظر رویکرد تصمیم گیری…………………………………………………………………………………………….31
2-2-5-3- رویکرد قانونی- سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………………..32
2-2-5-3-1- مدیریت سود از منظر رویکرد قانونی- سیاسی………………………………………………………………………………………..32
2-2-6- روش های مدیریت سود……………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-2-7- الگو های مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………………………34
2-2-8- انگیزه های مدیریت سود……………………………………………………………………………………………………………………………….35
2-2-8-1- انگیزه های قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………………35
2-2-8-2- انگیزه های بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………….36
2-2-8-3- انگیزه های قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………….36
2-3- بازار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع عدم‌تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی