دانلود پایان نامه
……………………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-2-10 مبانی نظری تحریم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38
2-2-11 طبقه بندی تحریم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-2-12 ممنوعیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
2-2-12 ممنوعیت مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران……………………………………………………………………………………………..42
2-2-13-2 بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ………………………………………………………………………………………………………………..43
2-2-13-3 بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44
2-2-13-4 بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44
2-2-13-5 بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها …………………………………………………………………………………………………………………………………45
2-3 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
2-3-1 پژوهش داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
2-3-2 پژوهشهای خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
3-2 متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-3 جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
3-5 روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………………………………………………………54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
4-2 آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47
4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد گیاهان دارویی، منابع انسانی