0 Comments

شکستن وسایل پارک و خراب کردن صندلی یا شیر آب پارک
6/88
8/7
2/2
6/0
8/0
6/54
24
7/14
2/4
5/2
نوشتن و نقاشی روی دیوارها و میز و صندلی در مدرسه
3/68
18
3/10
7/1
8/1
6/84
1/8
2/4
9/1
2/1
واژگون کردن سطل زباله و ریختن زباله در کلاس
7/88
8/6
2/2
7/0
2/1
3/81
6/12
4
2/1
1
خسارت به متعلقات مدرسه مثل میز، نیمکت، تخته سیاه، کتاب و…
6/85
6/8
8/3
6/0
3/1
40
3/25
8/18
4/7
5/8
نوشتن پاسخ سوالهای امتحانی روی دست، زیردستی و …
7/50
5/19
3/15
2/6
8
3/27
5/23
5/22
3/13
9/12
نگاه کردن از روی دست دیگران و یا نشان دادن برگهها امتحانی
5/39
5/20
7/20
8/7
11
5/66
8/12
6/9
5/5
6/5
رد و بدل کردن برگههای امتحانی
6/64
16
9
3/4
1/6
4/85
3/6
2/4
2
2
استفاده از موبایل برای تقلب و تبادل جواب ها در جلسه ..امتحان
9/81
8/7
9/4
2/2
2/3
6/84
2/7
1/5
3/1
8/1
مصرف مشروبات الکلی
6/82
9/6
3/6
2/2
9/1
1/93
2/4
2/1
1
4/0
مصرف مواد مخدر
7/92
6/3
9/1
2/1
5/0
8/57
2/19
1/14
4/5
5/3
تماشای فیلمهای غیرمجاز
4/64
7/15
5/11
2/4
2/4
1/69
2/15
9/8
8/2
1/4
رد و بدل کردن عکس و فیلم غیرمجاز
4/73
12
9/8
4/2
4/3
9/52
4/16
6/12
2/9
9/8
معاشرت و دوستی با جنس مخالف
56
14
6/11
5/9
9/8
5/83
3/8
4
8/2
6/1
شرکت در پارتی های مختلط دوستانه
79
2/9
9/4
1/4
8/2
4/62
8/19
8/7
6/5
3/4
بازدید از سایتهای غیراخلاقی
68
9/14
2/9
7/3
1/4
2/86
9/7
8/3
4/1
6/0
مصرف سیگار
7/85
1/7
3/4
4/1
4/1
9/85
6/8
2/4
8/0
5/0
فرار از منزل
4/84
2/10
1/3
8/1
5/0
1/70
16
6/8
2/3
9/1
دیر برگشتن به خانه
2/72
8/12
9
9/2
3
6/60
9/13
9/11
9/4
6/8
رانندگی بدون گواهینامه
4/63
7/12
5/10
1/5
1/8
8/75
2/17
9/4
9/4
8/0
ایستادن در مقابل معلم یا والدین و بی احترامی به آنها
8/80
6/12
2/4
1/1
3/1
9/75
5/13
7/6
3/1
5/2
فرار یا غیبت از مدرسه
2/80
3/9
3/6
4/1
5/2


جدول (5-31) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بزهکاری گذشتهنگر را نشان میدهد. حداقل میزان بزهکاری سابق 1 و حداکثر میزان بزهکاری سابق 4 میباشد. میانگین این توزیع (بزهکاری سابق) 04/2، میانه 2، مد 2 و با انحراف معیار 51/0 میباشد. بر اساس نمره میانه بزهکاری سابق، 50 درصد پاسخگویان پژوهش حاضر بالای نمره 2 و نمره بقیه پایینتر از 2 میباشد. بر اساس آزمون چولگی بزهکاری سابق که مقدار آن 64/0 است، توزیع بزهکاری پاسخگویان مثبت است. به عبارت دیگر افراد با نمره پایینتر از میانگین، بیش از افراد با نمره بالاتر از میانگین هستند. توضیح اینکه نمره بزهکاری عموم پاسخگویان، پایینتر از میانگین بزهکاری بوده است. در واقع، اکثریت پاسخگویان کمتر از میانگین بزهکاری مرتکب رفتارهای بزهکارانه شدهاند. مقدار کشیدگی متغیر بزهکاری سابق نیز 83/2 است و با توجه به علامت مثبت آن، نشان میدهد که توزیع دادهها حول میانگین متمرکز شده و از پراکندگی کمتری برخوردار هستند.


جدول ‏531: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بزهکاری سابق و بزهکاری فرافکنیشده
مشخصه های آماری
تعداد گویه
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
مد
واریانس
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
تعداد موارد
بزهکاری سابق
27
1
4
04/2
2
2
26/0
51/0
64/0
83/2
828

این مطلب را هم بخوانید :
حقوق، بینالمللی، کیفری، حقوقی، جهانیشدن، هویت

بزهکاری گذشتهنگر بر حسب جنس
جدول (5-32) درصد توزیع فراوانی نسبی متغیر بزهکاری گذشتهنگر را به تفکیک جنس نشان میدهد. این جدول، امکان مقایسه فراوانی بزهکاری کل و هر کدام از ابعاد و زیرمقیاسهای بزهکاری را در بین دختران و پسران به تفکیک فراهم میآورد. طبق یافتههای اکثر تحقیقات جرمشناسی، میزان ارتکاب جرم و بزهکاری در بین پسران بیشتر از دختران میباشد. چنین واقعیتی، در دادههای جدول (5-32) نیز دیده میشود. به طوری که با مقایسه درصد فراوانی هر کدام از گویههای بزهکاری در بین پسران و دختران، میتوان به این واقعیت پی برد که ارتکاب بزهکاری در بین پسران، بیشتر از دختران میباشد. چنین حقیقتی، میتواند شاهدی بر اعتبار سازه تجربی بزهکاری نیز تلقی شود. به عنوان مثال، 5/56 درصد از دختران اظهار داشتهاند که طی یک سال گذشته، «اصلاً» درگیری خیابانی یا زد و خورد فیزیکی در خانواده یا مدرسه نداشتهاند، در حالی که تنها 2/38 درصد پسران به این گویه با گزینه «اصلاً» پاسخ دادهاند.
در بعد مصرف مشروبات الکلی نیز، پسران حدود سه برابر دختران، سابقه مصرف مشروبات الکلی در یک سال داشتهاند. یا پسران دو و نیم برابر بیش از دختران، سابقه شرکت در پارتیهای مختلط دوستانه را در یک سال گذشته داشتهاند. به نظر میرسد که دختران و پسران در ارتکاب رفتارهای بزهکارانه دارای بیشترین همگرایی در ابعاد سرقت، وندالیسم، تقلب امتحانی و بیشترین واگرایی در ابعاد خشونت، مصرف مواد/مشروبات الکلی، کجروی جنسی و تخلفات منزلتی بودهاند.


جدول ‏532: درصد توزیع فراوانی نسبی پاسخگویان بر حسب متغیر بزهکاری گذشته نگر به تفکیک جنس
پسر
گویه ها
دختر
اصلاً
کم
گاهی اوقات
زیاد
خیلی زیاد


اصلاً
کم
گاهی اوقات
زیاد
خیلی زیاد
2/38
6/33
2/20
1/5
3
درگیری خیابانی یا زد و خورد فیزیکی در خانواده یا مدرسه
5/56
8/20
5/16
5/3
8/2
2/77
3/14
2/6
1/1
1/1
آسیب زدن به کسی، طوری که نیاز به دکتر و پانسمان ….
8/93
5
1
3/0

4/83
5/8
1/4
1/2
8/1
حمل چاقو یا اشیاء تیز و کشنده
5/96
2
5/0
5/0
5/0
8/93
9/3
6/1
5/0
2/0
برداشتن وسایل از مغازه بدون پرداخت پول
98
1
1


5/85
9
9/3
4/1
2/0
برداشتن وسایل دوستان یا همکلاسیها
8/91
8/5
5/1

1
88
5/8
8/2
7/0

برداشتن پول از جایی و یا از کسی بدون اجازه
5/92
3/5
3/2


7/83
8/10
2/3
1/1
1/1
شکستن وسایل پارک و خراب کردن صندلی یا شیر آب پارک
90
5
3/4

3/0
6/61
6/21
9
1/4
7/3
نوشتن و نقاشی روی دیوارها و میز و صندلی در مدرسه
47
5/26
21
3/4
3/1
5/82
5/8
1/4
8/2
1/2
واژگون کردن سطل زباله و ریختن زباله در کلاس
8/86
8/7
3/4
1
3/0
2/80
6/13
9/3
1/1
1/1
خسارت به متعلقات مدرسه مثل میز، نیمکت، تخته سیاه، کتاب و…
5/82
5/11
4
3/1
8/0
6/38
26
2/18
3/8
9
نوشتن پاسخ سوالهای امتحانی روی دست، زیردستی و …
5/41
5/24
5/19
5/6
8
4/26
6/24
7/20
5/14
8/13
نگاه کردن از روی دست دیگران و یا نشان دادن برگهها امتحانی
3/28
3/22
5/24
12
12
6/61
14
3/11
9/6
2/6
رد و بدل کردن برگههای امتحانی
8/71
5/11
8/7
4
5
5/77
7/9
2/6
3
7/3
استفاده از موبایل برای تقلب و تبادل جواب ها در جلسه ..امتحان
94
8/2
2
1
3/0
2/77
6/10
9/6
3/2
3
مصرف مشروبات الکلی
5/92
5/3
3/3
3/0
5/0
91
1/5
6/1
6/1
7/0
مصرف مواد مخدر
3/95
3/3
8/0
3/0

1/44
8/22
2/18
9
6
تماشای فیلمهای غیرمجاز
8/72
3/15
8/9
5/1
8/0
9/57
3/19
5/11
1/4
1/7
رد و بدل کردن عکس و فیلم غیرمجاز
3/81
8/10
6
3/1
8/0
3/50
5/14
12
6/10
6/12
معاشرت و دوستی با جنس مخالف
8/55
5/18
3/13
8/7
8/4
6/76
7/11
8/4
6/4
3/2
شرکت در پارتی های مختلط دوستانه
91
5/4
3
8/0
8/0
4/52
8/22
4/9
5/8
7/6
بازدید از سایتهای غیراخلاقی
3/73
5/16
6
5/2
8/1
1/79
6/10
4/6
8/2
1/1
مصرف سیگار
94
5
1


5/82
5/11
4/4
9/0
7/0
فرار از منزل
5/89
5/5
4
8/0
3/0
9/54
5/22
1/13
7/5
4/3
دیر برگشتن به خانه
5/86
9
8/3
5/0
3/0
7/46
9/15
2/15
6/7
5/14
رانندگی بدون گواهینامه
8/75
8/11
3/8
2
3/2
5/74
9/17
1/5
4/1
1/1
ایستادن در مقابل معلم یا والدین و بی احترامی به آنها
3/77
5/16
8/4
3/0
3/1
5/62
1/21
2/9
3/2
8/4
فرار یا غیبت از مدرسه
5/90
3/5
4
3/0

این مطلب را هم بخوانید :
افزایش قد با ۱۰ روش طلایی

بزهکاری آیندهنگر بر حسب جنس
جدول (5-33) درصد توزیع فراوانی نسبی متغیر بزهکاری آیندهنگر را به تفکیک جنس نشان میدهد. در این جدول نیز، به منظور فراهم ساختن امکان مقایسه بزهکاری آیندهنگر در بین هر دو جنس، درصد فراوانی به تفکیک دختران و پسران آورده شده است. در اینجا با مقایسه درصد فراوانی هر کدام از گویههای بزهکاری در بین پسران و دختران، میتوان زیادبود فراوانی بزهکاری را در بین پسران به نسبت دختران مشاهده کرد. به عنوان مثال، 67 درصد از دختران اظهار داشتهاند که طی یک سال گذشته، «اصلاً» درگیری خیابانی یا زد و خورد فیزیکی در خانواده یا مدرسه نداشتهاند، در حالی که در بین پسران، چنین گویهای 4/47 درصد میباشد.
با مقایسه درصدهای مندرج در ستون اول (پسران) با درصدهای ستون دوم جدول، میتوان به این واقعیت پی برد که دختران در مقایسه با پسران، میزان ارتکاب بزهکاری پایینتری دارند. این موضوع در بین تمام ابعاد و همچنین تک تک گویهها، صادق است. به طور مثال، 2/3 درصد از پاسخگویان پسر، مصرف مشروبات الکلی را طی سال گذشته بسیار زیاد عنوان کردهاند در حالی که این رقم برای دختران 5/0 بوده است. یا در بعد مصرف مواد، حدود 10 درصد از دانشآموزان پسر، طی یک سال گذشته تجربه مصرف الکل داشتهاند، در حالی که این بعد از بزهکاری برای دختران نصف پسران و به میزان تقریباً 5 درصد بوده است.


جدول ‏533: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر بزهکاری آینده نگر به تفکیک جنس
پسر
گویه ها
دختر
اصلاً
کم
گاهی اوقات
زیاد
خیلی زیاد


اصلاً
کم
گاهی اوقات
زیاد
خیلی زیاد
4/47
7/28
8/16
7/3
4/3
درگیری خیابانی یا زد و خورد فیزیکی در خانواده یا مدرسه
67
19
10
3
1
9/74
6/13
8
6/1
8/1
آسیب زدن به کسی، طوری که نیاز به دکتر و پانسمان ….
8/89
3/7
5/1
1
5/0
4/81
3/8
7/5
5/2
1/2
حمل چاقو یا اشیاء تیز و کشنده
3/93
5/3
2
5/0
8/0
4/95
8/2
9/0
7/0

برداشتن وسایل از مغازه بدون پرداخت پول
8/98
3/189
4/6
2/3
9/0
5/0
برداشتن وسایل دوستان یا همکلاسیها
5/94
3
8/1
8/0

7/91
5/5
6/1
2/0
9/0
برداشتن پول از جایی و یا از کسی بدون اجازه
96
5/2
3/1
3/0

4/87
3/8
3/2
1/1
9/0
شکستن وسایل پارک و خراب کردن صندلی یا شیر آب پارک
90
3/7
2
8/0

9/72
6/13
4/9
6/1
5/2
نوشتن و نقاشی روی دیوارها و میز و صندلی در مدرسه
3/63
8/22
3/11
8/1
1
1/87
6/7
3/2
1/1
8/1
واژگون کردن سطل زباله و ریختن زباله در کلاس
5/90
6
2
3/0
5/0
9/83
4/9
6/4
5/0
6/1
خسارت به متعلقات مدرسه مثل میز، نیمکت، تخته سیاه، کتاب و…
5/87
8/7
3
8/0
1
1/50
4/21
5/14
7/5
8/7
نوشتن پاسخ سوالهای امتحانی روی دست، زیردستی و …
3/51
5/17
3/16
8/6
3/8
9/38
4/21
5/20
4/7
12
نگاه کردن از روی دست دیگران و یا نشان دادن برگهها امتحانی
3/40
5/16
21
3/8
10
1/61
3/16
3/10
6
2/6
رد و بدل کردن برگههای امتحانی
3/68
8/15
5/7
5/2
6
77
4/9
1/7
3/2
1/4
استفاده از موبایل برای تقلب و تبادل جواب ها در جلسه ..امتحان
3/87
6
5/2
2
3/2
1/76
9/9
8/7
3
2/3
مصرف مشروبات الکلی
8/89
8/3
8/4
3/1
5/0
1/90
1/4
8/2
1/2
9/0
مصرف مواد مخدر
5/95
3
1
3/

2/52
20
5/14
9/6
4/6
تماشای فیلمهای غیرمجاز
8/77
11
3/8
3/1
8/1
6/64
14
7/11
9/3
7/5
رد و بدل کردن عکس و فیلم غیرمجاز
83
8/9
8/5
8/0
8/0
4/47
7/14
7/11
4/12
8/13
معاشرت و دوستی با جنس مخالف
5/65
3/13
5/11
3/6
5/3
3/71
11
1/7
2/6
4/4
شرکت در پارتی های مختلط دوستانه
5/87
3/7
5/2
8/1
1
3/59
9/15
2/12
7/6
7/5
بازدید از سایتهای غیراخلاقی
5/77
8/13
6
5/0
3/2
5/79
5/8
4/7
5/2
1/2
مصرف سیگار
5/92
5/5
1
3/0
8/0
6/81
4/12
8/2
8/2
5/0
فرار از منزل
5/87
8/7
5/3
8/0
5/0
5/59
1/16
8/13
3/5
1/5
دیر برگشتن به خانه
86
3/9
8/3
3/0
8/0
4/52
14
6/13
6/7
2/12
رانندگی بدون گواهینامه
3/75
3/11
3/7
5/2
8/3
8/79
4/12
8/4
6/1
4/1
ایستادن در مقابل معلم یا والدین و بی احترامی به آنها
82
8/12
5/3
5/0
3/1
4/69
14
4/9
5/2
6/4
فرار یا غیبت از مدرسه
92
3/4
3
3/0
3/0

این مطلب را هم بخوانید :
تشکل، نهاد،بند، چشم،•،

توزیع درصد پاسخگویان در مقیاس کل بزهکاری و ابعاد آن به تفکیک جنس
جدول (5-34) توزیع فراوانی پاسخگویان در مقیاس کل بزهکاری و زیرمقیاسهای آن به صورت گذشتهنگر و آیندهنگر به تفکیک جنس پاسخگویان نشان میدهد. طبق دادههای جدول، بیشترین میزان بزهکاری در بین پسران، دختران و کل جمعیت، بعد تقلب امتحانی و کمترین میزان بزهکاری بعد سرقت بوده است. با مقایسه ارقام و اعداد مندرج در جدول (5-34) میتوان به تفاوتهای موجود در بین  • 1

]]>