دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقدمه در رساله ی مورد بحث که نگارنده درصدد تقریر دیدگاه های ابن سینا و ملاصدرا در باب مسئله ی فیض و صدور است، شایسته است قبل از هر چیز به تعریف و توضیح اهم مسائل، مفاهیم و واژه هایی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

واجب، ، الوجود، (ابن‌سینا،، ذات، آن‌ها

تکون اجزاء القول الشارح لمعنی اسمه یدلّ کلّ واحد منها علی شیء هو فی الوجود غیرالاخر بذاته و ذلک لأنَّ . (ابن سینا، 1387ج، ص551 – 552) می گوید: جایز نیست که واجب الوجود از اجتماع چند جزء و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

واجب، ، فلک، واجب‌الوجود، ابن‌سینا، الوجود

ن برهان (البته بسیار مختصرتر از آن چه در اشارات و تنبیهات آمده است) اشاره می کند. (ابن سینا، 1379، صص 25، 116، 117 و 220). قاعده ی الواحد به بیان و برهان فوق، مورد ایراد و اعتراض حکما و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ذات، شئ، قاعده‌ی، تعقل، بسیط، حیثیت

است، زیرا قصد و اراده مستلزم نقص و موجب تکثر ذات باری است و حال آن که واجب الوجود کمال مطلق و واجد از جمیع جهات است و خلقت عالم بر سبیل طبع نیز ملازمه با عدم رضا و معرفت صانع به مصنوع... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تمایز میان ماهیت و وجود اصل اساسی در وجودشناسی ابن سینا بدون تردید سنگ بنای فلسفه ی ابن سینا در مباحث هستی شناسی، بر اصل تمایز ماهیت و وجود استوار است. اهمیت این اصل به قدری است که وی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تشکیک، ، کثرت، حقیقت، آن‌ها، نظریه‌ی

با فلاسفه مشاء، سهروردی و قیصری خواهیم نمود. معنای تشکیک و عناصر محوری آن معنای تشکیک در هستی این است که اختلاف و اتحاد مراتب مختلف آن به امر واحدی است که در همه ی مراتب به شدت و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ب) بساطت وجود این اصل از اصول بسیار مهم حکمت متعالیه صدرایی محسوب می شود برای روشن شدن این امر ابتدا باید معنای بسیط و مرکب مشخص شود. امر بسیط جزء ندارد و در ذات آن، ترکیبی نیست، اما... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ارزشها، هستند.، سیره، دین،، 304).، چلیکوت

ا چنین رویکردی با توجه به موضوع این رساله و کشور ما ایران مورد تاکید این نوشتار نیز هست. چرا که باید در نظر داشت که جوامع در فضاهای تهی از ارزش عمل نمی کنند، بلکه خود محصول ارزشها... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فرهنگ، فرمانروایان، نخبگان، سیاسیِ، مصلحت، تکوین

مشروع حکومتی و سیاسی دارند به دو دسته ی وفاق گرا و منازعه گرا تقسیم کرده اند. در فرهنگ سیاسی9 وفاق گرا شهروندان معمولاً در مورد شیوه های مناسب تصمیم گیریِ سیاسی و این که مسائل اصلی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عباس مصلی نژاد فرهنگ سیاسی را «نظام عقاید تجربی، نهادهای معنوی و ارزش هایی که شرایط پدید آمدن فعالیت سیاسی را تعریف می کند» دانسته و آن را بازتاب ارزش های نهفته در درون جوامع می... متن کامل

By 92, ago