دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

جنایی، سیاست، دینی، فقه، اسلام، اجتهاد

جرایم و مجازاتها. ثانیاً اگر قبح عقاب بلابیان، قاعدهای عقلی است چرا باید آن را چارچوب نصوص شریعت و ادله نقلی فقهی حبس کرد و پس اصلاً چه مصلحت و خیری در رجوع به فقه برای ارزیابیِ... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، فقه، شاکری، گلپایگانی، فقهی

دکتر طوبی شاکری گلپایگانی، کاربست هرمنوتیک فلسفی در فرایند فهم متون دینی را جریانی التقاطی دانسته و ابراز داشته است «چون در هرمنوتیک فلسفی، فهم نهایی و مقدس و ثابت از متن وجود... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، بشر، کیفری، سیاست، دینی، خاورمیانه

جمله نشانههای بارز جهانی شدن جرم محسوب میشوند. در کنار‌این موارد، باید شدت بخشیدن به اقدامات نظارتی، تصویب قوانین سختگیرانه در خصوص مظنونان به ارتکاب جرایم خطیر امنیتی، اعطای... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، فلسفه، دینی، معرفت، فقه، جهانیشدن

حقوق و .. راه یابد. شاید بتوان چنین توجیه کرد که فلسفه اسلامی چون چنین غرض و هدفی را – یعنی حکمت عملی (باید و نبایدها) را با فقه تأمین میکرد، ضرورتی برای گشودن باب جدیدی در حکمت عملی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اعتماد، شهروندان، امنیت، سیاست، در‌این، حاکمیت

اجتماعی یکی از دیگر مبانیِ تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، در منظومه مبانی تدوین‌این الگوی که رسالهی حاضر مترصد ترسیم و تدوین آنهاست، «امنیت نرم» است به گونهای که معطوف... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، فلسفه، بازسازی، مسلط، گفتمان، به‌این

اوضاع ما قبل جهانی، محدود به تجربیات خود ما شود. ولی در شرایط جهانی شدن دگرگونیهایی که در دوردستها نیز اتفاق بیفتد ممکن است متفکران دینی را به بازفهمی متون دینی وادار نماید. مخاطبان... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مصلحت، حقوق، احکام، فقه، دینی، کیفری

حسن و قبح عقلی را بپذیریم و قائل بر‌این عقیده باشیم که شارع یکی از عقلا و بلکه رئیس عقلاست پس ملازمه بین تمام احکام شرعی با حکم عقل وجود دارد و نباید بین اصول و فروع تفاوتی قائل شد. با... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آزادی، جمهوری، آزادی،، اسلامی،، دین، سیاست

تلقی اسلامی از آزادی دارای چه مبانی و مؤلفههایی است و با دیگر تلقیهای کلان موجود از آزادی چه نسبتی برقرار میکند؛ و ثانیاً، اقتضائات و الزامات کلان و اصلی برخاسته از‌این تلقی در... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقل، دینی، پارادایم، دین، بازسازی، معارف

آن سو، ظاهر شدن تجربه دینی با تمام نهفتگی و پیچیدگیهایش در مدلها (خصوصاً ظاهر شدن اسلام در مدلبندی دلماس مارتی و توتالیتر دانستن دین در نظام هی سیاست جنایی از نظر وی)، بیش از هر چیز... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، احکام، عقل، فقه، عقلی، حقوقی

فقهی مستقل را «اجتهاد» میخواند و از نظر ما شیعیان، باب اجتهاد مفتوح است. البته همین جریان اجتهادی با دو مانع روبرو شد: یکی تقلیدهای ناخواسته – مانند جریان فقهی پس از شیخ طوسی – و... متن کامل

By 92, ago