دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، فلسفه، دینی، معرفت، فقه، جهانیشدن

حقوق و .. راه یابد. شاید بتوان چنین توجیه کرد که فلسفه اسلامی چون چنین غرض و هدفی را – یعنی حکمت عملی (باید و نبایدها) را با فقه تأمین میکرد، ضرورتی برای گشودن باب جدیدی در حکمت عملی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اعتماد، شهروندان، امنیت، سیاست، در‌این، حاکمیت

اجتماعی یکی از دیگر مبانیِ تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، در منظومه مبانی تدوین‌این الگوی که رسالهی حاضر مترصد ترسیم و تدوین آنهاست، «امنیت نرم» است به گونهای که معطوف... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، فلسفه، بازسازی، مسلط، گفتمان، به‌این

اوضاع ما قبل جهانی، محدود به تجربیات خود ما شود. ولی در شرایط جهانی شدن دگرگونیهایی که در دوردستها نیز اتفاق بیفتد ممکن است متفکران دینی را به بازفهمی متون دینی وادار نماید. مخاطبان... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مصلحت، حقوق، احکام، فقه، دینی، کیفری

حسن و قبح عقلی را بپذیریم و قائل بر‌این عقیده باشیم که شارع یکی از عقلا و بلکه رئیس عقلاست پس ملازمه بین تمام احکام شرعی با حکم عقل وجود دارد و نباید بین اصول و فروع تفاوتی قائل شد. با... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آزادی، جمهوری، آزادی،، اسلامی،، دین، سیاست

تلقی اسلامی از آزادی دارای چه مبانی و مؤلفههایی است و با دیگر تلقیهای کلان موجود از آزادی چه نسبتی برقرار میکند؛ و ثانیاً، اقتضائات و الزامات کلان و اصلی برخاسته از‌این تلقی در... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقل، دینی، پارادایم، دین، بازسازی، معارف

آن سو، ظاهر شدن تجربه دینی با تمام نهفتگی و پیچیدگیهایش در مدلها (خصوصاً ظاهر شدن اسلام در مدلبندی دلماس مارتی و توتالیتر دانستن دین در نظام هی سیاست جنایی از نظر وی)، بیش از هر چیز... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، احکام، عقل، فقه، عقلی، حقوقی

فقهی مستقل را «اجتهاد» میخواند و از نظر ما شیعیان، باب اجتهاد مفتوح است. البته همین جریان اجتهادی با دو مانع روبرو شد: یکی تقلیدهای ناخواسته – مانند جریان فقهی پس از شیخ طوسی – و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آزادی، عدالت، جمهوری، اسلام، اخلاقی، سیاست

پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم».1166 علاوه بر جایگاه جمهور و عدم تناقض آن با اسلام که در افکار و رویه حضرت امام (ره) مشاهده میشود، موضوع مهم و قابل توجه... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دین، دینی، فلسفی، معرفتشناختی، نظریهها، الاهیات

دارد که در پایان تحلیل نظری، چنین نتیجه ای حاصل شود. تمایز قاطع و انکارِ هرگونه رابطه میان علم و دین، بحث از رابطه میان‌این دو را آغاز نشده مختومه اعلام میکند. 3- نظریهی مدعی تبیین... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، حقوقی، اجتماعی-، فقه، شیعه، جنایی

عملاً بیشتر دلایل توجیهی احکام – خواه منصوص و خواه مستنبط – را به قلمرو حکمت رانده، علت را بر عرش نشانده و عقل را از به چنگ آوردن آن ناتوان معرفی کردهاند. آنان روایت «إن الدین لایصاب... متن کامل

By 92, ago