دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند) گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیهها و آزمون آنها عرصه سیاست جنایی دربرگیرنده بخشها و ابعاد متعدد و متکثری است. بخشها، ابعاد و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

خوداتکایی، استرس، اساتید، چالشی، جدول، کرونباخ

d=درصد خطاست که در این تحقیق برابر 5% می باشد t= با استفاده از جدولt، براساس درصد اطمینان بدست می آید،که برابر اطمینان 95% برابر 96/1 می باشد. N = تعداد کارکنان شرکت خدمات رفاهی مناطق... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

استرس، کارکنان، چالشی، استرس‌زا، ضدبهره، حمایت‌های

توجه، تشویق و تحسین برای انجام وظیفه(کازدین،2000). 2-4.تیپ شخصیتی:در یک تقسیم بندی، ویژگی های شخصی را به دو دستهA وBتقسیم کرده اند. تیپA وB از جمله از ویژگی های عمده شخصیتی است که بر رفتار... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

خودکارآمدی، مهارتها، بندورا، کارکنان، کارآمدی، موقعیتهای

م برافکار، احساسات و رفتار های خود کنترل دارند و بر سرنوشت خود نقش تعیین کننده‌ای ایفا می کنند.در سیستم بندورا خودکارامدی به احساس های کفایت، شایستگی، وقابلیت کنار آمدن با زندگی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

خودکارآمدی، کارکنان، استرس‌زا، می‌شود.، آن‌ها، خودکارامدی

متضادی که دیگران ممکن است از یک فرد داشته باشند، اطلاق می‌شود. تعارض نقش اپراتور مرکز اطلاعات می‌تواند مثال مناسبی برای توصیف تعارض نقش باشد. افرادی که در مرکز اطلاعات مشغول به کار... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): تعریف مفهومی یعنی اینکه یک واژه به وسیله واژه های دیگر تعریف گردد. تعریف عملیاتی یعنی شکستن مفهوم به ابعاد وعناصر... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقلانیت، عقلانی، براون، پسابنیان‌گرا، شیوه‌ای، شراگ

عقلانیت بر این ایده تأکید می‌کند که عقلانیتِ یک باور با شیوه‌ای که به آن باور رسیده‌ایم ارتباط دارد به این معنا که بواسطه‌ی مجموعه‌ای از قرائن، مناسب است که یک باور عقلانی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقلانی، عقلانیت، قضاوت‌های، (نگ.، براون، معرفتی

در شناخت انسان، بر منابع ارزیابانه‌ی عقلانیت تأکید نموده است. بر این باورم که تأکید بر ربط و اهمیت نقش قضاوت نه تنها بعد بسیار مهم عقلانیت علمی را آشکار می‌سازد بلکه در نهایت ماهیت... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقلانیت، شراگ، (نگ.، رهاسازی، متقاطع، 1994:

مفاهیم خود و تمامی مفاهیم عقلانیت کنار نهاده شوند. دقیقاً از همین نکته استفاده و استدلال می‌کنم که در اصلاح عقلانیت به صورت عقلانیت پسابنیان‌گرا یا متقاطع، واژگان معرفت‌شناسی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقلانیت، (نگ.، شراگ، عقلانی، می‌شود، 1992:

ه معمولاً «واقعیت» می‌نامیم خارج نیستیم: به کلی در یک دریای زبانی سرگردان نیستیم، و «سراسر زبانی» نیست (نگ. استون 1992: 128). از این دیدگاه، تجربه‌ی تفسیر‌شده‌ی ما بصورت یک مبادله ظاهر... متن کامل

By 92, ago