دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله با موضوع مهارت های ارتباطی، فعالیت های روزانه

ما انسان ها معمولاً بیشتر زمان خود را صرف فعالیتی می کنیم که برایمان منافع آشکار و ملموسی در بر داشته باشد و کمبود زمان منجر به اولویت بندی بین تسهیم دانش و سایر فعالیت هایی می شود که... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله با موضوع رابطه ارزیابی عملکرد و پاداش با تعهدسازمانی، رابطه مشارکت با تعهد سازمانی

پیش بینی می شود که تعهد، مقدار تلاشی که یک کارمند در شغلش انجام می دهد را تحت تأثیر قرار می دهد و این تلاش و کوشش نیز به نوبه خود عملکرد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر اساس تحقیقات... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله با موضوع عوامل ثاثیرگذار بر روی تعهد سازمانی، تعهد سازمانی و عجین شدن با کار

ارائه کنندگان این مدل، معتقدند که بهتر است تعهد هنجاری، مستمر و عاطفی را به عنوان اجزای تشکیل دهنده تعهد در نظر گرفت؛ تا انواع خاص آن. به دلیل اینکه اگر انواع خاصی از تعهد باشند، فرد... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله با موضوع ویژگیهای شخصی موثر بر تعهد سازمانی، ویژگی های سازمانی

در مدل نظری مودی و همکارانش در دهه 1982 نیز چهاردسته از پیش شرط های تعهد سازمانی بیان شده که بیانگر عوامل موثری است که موجب تعهد سازمانی می شود، نظیر ویژگی های شخصیتی (سن، جنس، تحصیل ،... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله با موضوع دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی، عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

2-1-4-1- مدل های تعهد سازمانی2-1-4-1- 1- مدل می یر و آلنمییر و آلن (1991)، مدلی سه بعدیرا برای تعهد سازمانی قائل شدند (می یر و هرسکویچ، 2002) که در این پژوهش به منظور میزان تعهد کارکنان از آن... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله با موضوع رفتار سازمانی کارکنان، اصول اخلاقی در سازمان

بهطور کلی متغیرهای موثر در رضایت شغلی در چهار گروه قابل طبقه می شود. 1- عوامل سازمانی که مؤثر در ایجاد رضایت شغلی می باشد خود در بردارنده چند عامل اصلی و مهم است که در زیر ذکر شده است.... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله با موضوع عوامل موثر بر رضایت شغلی، نظریه‌های رضایت شغلی

-شناسایی-کار-مسئوولیت-پیشرفتعوامل بهداشتی-روابط زیر دستان-روابط همگنان-سرپرستی فنی-خط مشی و مدیریت-شرایط کار-زندگی شخصیرضایت (+) (-) ممانعت از عدم رضایتبرخی دیگر آن را تک بعدی و شامل... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله با موضوع ویژگی‌های شخصیتی، فرآیندهای شناختی

این واژه با مشارکت فعال کارکنان در اداره امور سازمان ظهور مییابد که از آن جمله میتوان به حضور درجلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان، اشاره کرد . ... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله با موضوع رفتار شهروندی سازمانی، پیشرفت تکنولوژی

3- تعهد سازمانی نمره ای که کارکنان شهرداری استان هرمزگان از پرسشنامه نعهد سازمانی می یر و آلن و(1997) در قالب 24 گویه دریافت کسب می کنند. 4- اشتراک دانش نمره ای که کارکنان شهرداری استان... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله با موضوع اشتراک دانش کارکنان، رضایت شغلی کارکنان

1- تعلق سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان در حد مطلوب و قابل قبولی است.2- به نظر می رسد رابطه معناداری بین تعلق سازمانی و رضایت شغلی... متن کامل

By مدیر سایت, ago