دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تقسیم سهام بر اساس ویژگی کیفی آنها:

تقسیم سهام بر اساس ویژگی کیفی آنها: در این بخش از تقسیم بندی سهام همانند بسیاری از نویسندگان حقوق تجارت به ویژگی های شکلی و ماهوی اوراق سهم توجه می شود. بطوریکه اگر سهام از حیث ظاهر... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بررسی فقهی عوامل کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی

2-10 بررسی فقهی عوامل کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی عوامل متعددی روی پول تأثیر گذاشته و موجب کاهش ارزش آن میشوند. اما در اینجا به مقتضای موضوع پایاننامه فقط نقش بانک مرکزی در کاهش ارزش... متن کامل

By 92, ago