دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، حقوق، کیفری، مجازات، قصاص

پذیرفته بود. قانون مجازات 1392 نیز با کلماتی متفاوت از قانون پیشین، همان دیدگاه فقهی رایج را پذیرفته است. تبصره ماده 301 قانون فعلی مقرر میدارد: «چنانچه مجنیٌعلیه مسلمان باشد، مسلمان... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مجازات، قصاص، دیه، جرایم، فقهی، مجلس

ن مسئولیت کیفری ندارد و صرفاً فصل جدیدی تحت عنوان «مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربینی اطفال و نوجوانان» آمده است که در آن سعی شده تا حدودی سن، نوع و میزان مسئولیت کیفری و نحوه اجرای... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دادرسی، کیفری، حقوق، مجازات، عدالت، سیاست

شده و تدابیر و تضمینهای ویژهای درباره آن پیشبینی شده است. در تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان، قانونگذار کشورمان ضمانت اجراهایی را در فصل دهم قانون مجازات اسلامی و برخی از دیگر... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

میگیرند و از سوی دیگر در رأس نظم اسلامی نیز واقع شدهاند824. پس تردیدی نیست که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، سلسله مراتب هنجارها مانند دیگر نظام‌‌های حقوقی وجود دارد. ضمانت... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آزادی‌، که‌، توسعه‌، دین‌، دست‌، سیاست

متعددی در‌اینگونه موارد دخیل است. ملتی که کمفروشی نکند، به قول و قراردادهایش احترام بگذارد، برنامه و ارزیابی و پاسخگویی داشته باشد پیشرفت میکند. آبادی و موفقیت دنیوی مرهون تعقل... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، علم،، حوزوی، جنایی‌ایران،، تعصب

ی کدام‌‌ها است و چگونه و با چه روشی باید‌این تغییرات را صورت بدهیم. سیاست جنایی کنونی‌ایران، پاسخ‌این پرسشها را به درستی نمیداند. بحران تا بدانجاست که جدا از وضعیت سیاست... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، مجازات، کیفری، فقه، حقوق

کاملاً محسوس است. عدهای دیگر سعی در بهروز کردن مقررات با استفاده از مکانیسم تساهل، تسامح و تطابق با مقتضیات عینی دارند که در این بخش نیز دیدگاه‌‌ها مختلف است و سازوکارهای متفاوت... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند) گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیهها و آزمون آنها عرصه سیاست جنایی دربرگیرنده بخشها و ابعاد متعدد و متکثری است. بخشها، ابعاد و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

خوداتکایی، استرس، اساتید، چالشی، جدول، کرونباخ

d=درصد خطاست که در این تحقیق برابر 5% می باشد t= با استفاده از جدولt، براساس درصد اطمینان بدست می آید،که برابر اطمینان 95% برابر 96/1 می باشد. N = تعداد کارکنان شرکت خدمات رفاهی مناطق... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

استرس، کارکنان، چالشی، استرس‌زا، ضدبهره، حمایت‌های

توجه، تشویق و تحسین برای انجام وظیفه(کازدین،2000). 2-4.تیپ شخصیتی:در یک تقسیم بندی، ویژگی های شخصی را به دو دستهA وBتقسیم کرده اند. تیپA وB از جمله از ویژگی های عمده شخصیتی است که بر رفتار... متن کامل

By 92, ago