دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آیا تغییر نظام، به نظام پارلمانی، مستلزم تغییر در …

آیا تغییر نظام، به نظام پارلمانی، مستلزم تغییر در جمهوریت نظام می باشد؟در چند ماه پس از مطرح شدن تغییر به سمت نظام پارلمانی، انتقاداتی مطرح شد، مبنی بر اینکه نظام پارلمانی منافات... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سازمان یادگیرنده از دیدگاه‌ دیگر صاحب نظران

سازمان یادگیرنده از دیدگاه‌ دیگر صاحب نظران سنگه (1990) سازمان یادگیرنده از نظر پیتر سنگه 1990 سازمانی است که با استفاده از افراد، ارزشها و سایر خرده سیسنم‌ها و با تکیه بر درسها و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

شکل گیری احساس هویت و تأثیر بحران هویت بر نوجوانان

شکل گیری احساس هویت شکل گیری احساس هویت، اعتماد مضاعف است به اینکه نحوه نگرش فرد به خود ، استمرار و پیوندی با گذشته او داشته و با ادراک دیگران از وی یکسان است . افرادی که دچار اغتشاش... متن کامل

By 92, ago