0 Comments

بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت 27

اقلام تعهدی اختیاری( DA) : به استناد پژوهش‌های (اسدی و منتی منجق تپه، 1390؛ مدرس و افلاطونی، 1388؛ ولز، 2002؛ گادفری و همکاران، 2005؛ ویلسون و وانگ،2010)، در این پژوهش نیز اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص مدیریت سود در نظر گرفته شده است. به منظور تخمین اقلام تعهدي اختياري از مدل تعدیل‌شده جونز بر […]

0 Comments

بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت 23

برنامه‌ریزی توليد برنامه‌ریزی اقتصادي و تجاري نظارت بر توليد و موجودی‌ها كنترل و بهینه‌سازی فرآيندهاي صنعتي فرض بنيادي اين روش بر اين است كه مشاهدات مربوط به سری‌های زماني مستقل نبوده و به صورت متوالي به هم وابسته می‌باشند و اين وابستگي بين داده‌های متوالي، در زمان‌هایی با فواصل مساوي اندازه‌گیری می‌شود.شيوه عمل در اين […]

0 Comments

بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت 24

برآورد ریسک وام اعطایی به واحد تجاري مدیریت واحدهاي انتفاعی، علیرغم سودمندي ارائه پیش‌بینی‌های مالی و ترغیب مقامات قانونی برخی از کشورها براي ارائه آن باز هم در انتشار عمومی برخی از پیش‌بینی‌های مشخص به دلایل زیر اکراه دارند: امکان دارد که انتشار پیش‌بینی‌ها، دقت بیش از اندازه و غیرقابل‌توجیه آن‌ها را القا کند. پیش‌بینی‌ها […]

0 Comments

بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت 25

در اين فصل به مفاهيم روش تحقیق اشاره شد . پژوهشگر پس از تعيين و تنظيم موضوع تحقیق بايد در فکر انتخاب روش تحقیق باشد. مراد از انتخاب روش انجام تحقیق اين است که مشخص شود، چه روش تحقیقي براي بررسي موضوع مورد نظر لازم است.انتخاب روش انجام تحقیق بستگي به هدف‌ها و ماهيت موضوع […]