تحقیق درمورد ارتکاب جرم، فیزیولوژی، مسئولیت کیفری، مسوولیت کیفری

روانپزشکی و روانشناسی، مطرح گردیده است.از طرفی نیز، در گذشته نظر به اینکه خواب به عنوان یکی از علل رافع مسؤولیت جزائی، در حدیث رفع عنوان گردیده این مبحث نیز آنگونه که باید و شاید،... متن کامل