دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

میان انسجام گرایان در باب ملاک اینکه چگونه یک باور خصلت تبیین گری برای سایر باورها را پیدا میکند، اختلاف نظر وجود دارد. اما میتوان گفت برای اینکه باوری چنین خصلتی داشته باشد، این... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

صدق، نظامهای، تقریر، باورهای، گرایان، موجه

دیدگاهاند که صدق یک باور منوط به انسجام آن با باورهای دیگر است. در مثال ما، یعنی گزاره « برف از آسمان میبارد» صادق است، اگر و تنها اگر که این باور که برف از آسمان میبارد، در انسجام با... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

صدق، بازنمودهای، گرایان، مجموعهای، باورهای، گزاره

ه و نظیر واقعیات دیگر علمی صادق است؛ به این جهت که آن با نظامی از باورهای علمی منسجم است. آنچه سبب اشتباه شده است، این فهم غلط است که با اندک مسامحهای میتوان آن را چنین تقریر کرد که... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

صدق، نظرگاه، گزارههای، منظر، نظامهای، گرایان

چرا که همچنانکه در استدلال یانگ بر انسجام گرایی توضیح دادیم ایشان میگویند که ولو اینکه واقعیت خارجی باشد، اما شروط صدق گزارهها، شروطیاند که در تحت آنها این گزارهها در انسجام با... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باورهای، ادراکی، موجه، شناسا، نظریههای، باوری

قرمز رنگ به نظر من میرسد با صرف نظر از همهی باورهای دیگرم موجه باور من به قرمز رنگ بودن کتاب میباشد. نظریههای کل گرایانه ایجابی انسجام نیز دچار چنین اشکالی هستند. اما نظریه کل گرایانه... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باورهای، پولاک، نظریههای، ادراکی، میگوید، (ibid,

مدعی ارتباط توجیه باور خودمان با صدق و واقعیت شویم؛ چرا که چنین ارتباطی صرفاً وقتی محقق میشود که دادهای از جهان خارج دریافت شود. نکته مهمی که ایشان متذکر میشوند، این است که در این... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باورهای، صدق، بونجور، تقریر، توجیه،، شناسا

ن به بونجوربا آنچه که در تبیین نظر بونجور آوردیم، بیانات پویمن قابل فهم برای ما میگردد. پویمن میگوید، این نظریه مطرح شده است تا مخصوصاً اشکال نظامهای بدیل پاسخ دهد؛ بدین طریق که برای... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باورهای، صدق، شناسا، بونجور، معرفتی، (ibid,

توسعه میبخشید.» ( همان، ص 279)فهم این سخن پویمن برای من بسیار دشوار است، نمیدانم از کجای این کتاب که ما نظریه لرر را بر مبنای آن در فوق بیان کردیم، یک چنین سخنی را استنتاج کرده است، بر... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اما باز خانم هاک186 به این اشکال رشر پاسخ میدهد، ایشان میگوید که به نظر بتوان از بلانشارد در مقابل اشکال رشر دفاع کرد؛ چرا که میتوان استدلال کرد که فرض کنیم بنا به بدترین فرض، الف... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ایشان از قول بلانشارد نقل میکند: «این نظریه (انسجام) اظهار نمیدارد که هر دستگاه (باور) هر چقدر هم محدود و کوچک باشد، صادق است، بلکه این نظریه میگوید فقط یک دستگاه صادق است و آن عبارت... متن کامل

By 92, ago