دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باورهای، ادراکی، نظریات، مبناگرا، بشود. در، شناسا

است که نظریات انسجام گرا و مبناگرا نمیتوانند توجیه مقبولی از باور ادراکی که از طریق ارتباط علی از خارج پدید آمده است ارائه دهند؛ چرا که انسجام گرا توجیه آنرا به باورهای دیگر گره... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باورهای، شناسا، موجه، تجارب، ادراکی، نگارنده

نظر میرسد که چنین اشکالی بر نگارنده وارد نیست؛ چرا که اولاً این سخن مصادره به مطلوب است؛ چرا که فرض ما بر این است که در این موارد اگر از منظر شناسا باور برگرفته از تجربه، منسجم با... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باورهای، شناسا، نگارنده، موجه، منظر، تجارب

نیست.اما در مورد نکته دوم، به نظر نگارنده میرسد برای بیان علت اختلاف دیدگاه خویش با ایشان ما باید توجه نماییم که چرا امثال پولاک و برخی مبناگرایان میانه رو قائل به این دیدگاه شدند که... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

موجه، شناسا، تجارب، نگارنده، ضلعی، گنجشک

خ داده است، بر اساس آن دانش قبلیاش داشته باشد. مبناگرا میتواند بگوید که معقول است بگوییم این اطلاعات پیش زمینهای سبب اختلاف توجیه در دو مورد مذکور هستند در مورد اول شناسای معمولی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

موجه، باورهای، تجارب، شناسا، انگیخته، ضلعی

ایشان میگوییم تنها چیزی که این استدلال و سخن بونجور دال بر آن است، این است که این تجارب شرط کافی توجیه باورهای مبتنی بر خویش نیستند، اما از کجای این استدلال در میآید که این تجارب شرط... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

وجوداتیاند که به صرف تحقق در فاعل شناسا، ماهیتی علمی دارند که حاوی اطلاعاتی هست و این ماهیت علمی آنها که حیث اطلاع زایی و آینه غیر بودن آنها است چیزی جز همین حد وجودی خود آنها نیست.... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مصاحبه، رادیو، تلویزیونی، شوندگان، اشباع، اسلامی

این افراد را شکل می دهد، ویژگیهای افراد مصاحبه، شونده در این تحقیق به شرح ذیل تعیین شدند:• شناخت دقیق از ساختار و ویژگیهای نظام جمهوری اسلامی• تجربیات اجرایی ومدیریتی در سطوح کلان... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مصاحبه، کدگذاری، مقولات، محوری، گفتگو، بسط

ه اندیشه اش را با آزادی و علاقه بیشتری بیان کند” ( حافظ نیا، 1380 ، 190) و اگر مصاحبه گر در زمینه مصاحبه مهارت کافی داشته باشد ، به سادگی می تواند “با فراهم آوردن شرایط مطمئن و آرام... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

، مصاحبه، گراندد، اشباع، متمرکز، رادیو

مقوله ، مفاهیم ومولفه می باشد و در آن مولفه های مختلف سلبی وایجابی ایجاد تکثر در نظام رادیو تلویزیونی کشور به اجزای مفهومی آن تجزیه گردیده و سپس مقولات از آن نتیجه گیری شده است.در... متن کامل

By 92, ago