دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فقیه، حکومت، دین، جمهوری، دینی، ولایت

نادرست از قانون اساسی صورت نمیپذیرد. مهمترین دربایست به نظر آن است که به هنگام بررسی یک قانون بر اساس موازین اسلامی باید آن تفسیری از موازین اسلامی را به عنوان پایه و اساس ارزیابی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، فلسفه، فقه، مدرنیته، حقوق، تمدن

مدرنیته غربی است؛ یک دوگانهپنداریِ متخاصمانه که مشترکات تمدن اسلامی و غربی در حوزه اندیشه فلسفی را در حداقلِ ممکن میبیند. ‌این در حالی است که تردیدی نیست که مفاهیم علوم انسانی و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، حقوق، حکمرانی، کیفری، گفتمان

عدالت کیفریِ اجتماعی تأمین کند، توانمندسازیِ حکمرواییِ خوب در حوزه امور جزایی را به ارمغان خواهد آورد. حتمیت و قطعیت مجازاتها، توفیق از پیشگیری ازجرم تاحدّ ممکن،موفقیت دردستیابی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دین، اخلاق، دینی، اخلاقی، روشنفکری، فلسفه

نمیبخشد و به محصولات مدرنی چون دموکراسی، آزادی و حقوق بشر و… توجه نمیکند، بلکه در کوچکترین موارد تفاوت موضع میان‌این دستاوردها و عینِ عبارات نصوص دینی، فوراً نظر به ردّ‌این... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، تعامل، حقوق، جمهوری، جزایی

محدودیت دولت در گفتمانهای تاریخی متفاوت است. به علت تکثر اجتماعی ایران که در سه فرهنگ مدرن، ملی و مذهبی تبلور می یابد، توفیق دولت در هویت بخشی و بازنمایی ملت ایران و بسیج نیروهای... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، دین، روشنفکری، روشنفکران، مدرنیته، حکومت

ی یافته است) وجود دارد و‌این امر منافاتی با تغییر نکردن خودِ متون دینی ندارد1070 و‌این که گفتهاند متون دینی ظاهر و باطنی دارند و هرکس به فراخور حال خویش از باطن آن چیزی میفهمد1071 شاید... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

علمى، سیاستگذاری، سیاست، فرهنگ، علمى،، اسلامى

آن نقش‌این نهاد در برقراری ارتباط میان فرآیندهای شناختی و بازیگران مختلف اجتماعی (برای مثال، جنبشهای اجتماعی، بازیگران عمومی، و بازیگران علمی) یعنی کسانی است که الگوهای فرهنگی و... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، دینی، بینالمللی، راهبردی، روشنفکری

ممکن، آینده احتمالی و آینده مطلوب تمایز هست. 5- آینده را میتوان به دورههای مختلف تقسیم کرد. برنامهریزی و طرحریزی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای شکل دادن به آینده بهتر ضروری است. 6-... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، بینالمللی، حقوقی، حکومتها، هنجارهای، تصمیمگیرندگان

جهانی شدن ،کمرنگی نیروی سیاسی و اقتصادی حکومتها را به همراه میآورد.‌این محدودیتها در چارچوبهای گوناگون ملی، منطقهای و بینالمللی ارزیابی میشوند. جهانیشدن، همچنین معیارهای تازهای... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بومیسازی، سیاست، جهانیشدن، جنایی، انتقادی، دانشگاهی

فقهی و حقوقی لازم است تا بتوان در یک طرح تیمیِ نهکوتاهمدت همانا «نظریه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی» را برساخت و سپس آن را به میدان آزمون گذاشت. اما چرا با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی... متن کامل

By 92, ago