دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مصلحت، فقه، حقوق، عقل، احکام، حقوقی

باید به طور کلی توجه داشت که همه‌این نظریهها نشان میدهد در تفکر عقلی و کلامی، زمینههای فراوانی وجود دارد که نوعی تحول اجتماعی احکام را تحمل کند. در واقع، با تفسیر واقعبینانه از... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، احکام، فقه، حقوقی، عقلی، عقلعنوان :مقاله با موضوع

(شرعیِ بیتوجه به اقتضائات جامعهشناسی جنایی‌ایرانی و جامعهشناسی کیفری‌ایرانی)447. منظور آن است که در طراحی نظام بومی سیاست جنایی باید توجه بیشتری به‌این صنف نظریهها داشت تا افراطِ... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فقه، فقهی، شیعه، حقوقی، عقل، تنقیحکلمات کلیدی این نوشته:مقاله با کلمات کلیدی:

عقلی دو چیز است: 1- افعالی که از فاعلهای آگاه و مختار صادر میشوند در نفسالامر از دو قسم بیرون نیستند، یا واجد حفت حسن هستند و یا واجد صفت قبح (مقام ثبوت)؛ 2- عقل انسان بهطور مستقل میتواند... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قرآن، فقه، نص، حوزههای، پیامبر، ترابیمقالهمقاله با کلید واژگان

قیود گذشته با نشان دادن وجود خلأ میان خلأ جامعه سنتی و قوانین آن جدیتر میشود. در واقع، پذیرفته میشود که زندگی اجتماعی مسلمانان در گذشته از دستورات حقیقی قانون الهی منحرف شد و فقه نیز... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فقه، فقهی، اسلامى، فرهنگ، مسلمانان، خلّافتحقیقی با کلمه کلیدی:مقاله با کلمه کلیدی

مى‏کند و در عین حال موانع پیشرفت و عوامل عقب‏ماندگى کنونى آنها را نیز با خود حمل مى‏کند و مى‏نمآیاند و حکایت مى‏کند. این تعریف با همه عیبهایى که دارد ما را گامى مهم به پیش مى‏برد؛... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقل، در‌ایران، فلسفه، عقلانیت، اسلام، تمدندرباره :

به حال شرع، به درستی متذکر می‌گردد: «چالش واقعی نظام حقوقی‌ایران، تجدید بنا، بازسازی و نوسازی آن بر اساس مفاهیم اصل حاکمیت قانون و حقوق بشر با اتکا به ساخت‌‌های اجتماعی به ویژه... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، فقه، مصلحت، عقل، دینیتحقیق دربارهمقاله با کلمه کلیدی

ر ابعاد‌ایدئولوژیک و نیز علمی، باید ویژگی مدیریتی – و نه موردی و قیاسی و فتوایی – داشته باشد. از‌این جهت نمیتوان چنین دیدگاه مضیق و سادهانگارانهای را پذیرفت و لذا مادام که نظم... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، سنتی، فقه، دینی، حقوقیکلمات کلیدی مطلبکلمات کلیدی مطلب:

سیاست جنایی اسلامی را صرفاً تحلیل فقه جزایی می‌دانند] 2) رویکرد تهذیب و تکمیل علوم موجود که با نظر به اندیشه اسلامی در پی پیراسته نمودن علوم موجود از ناخالصیها و انحرافات است.‌این... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فلسفه، دینی، تفقه، فلسفی، تجربی،، حکمتدرباره:مقاله با کلمه کلیدی

کند و معرفتهای دینی را بر محور معرفتهای تجربی هماهنگ سازد؛ یعنی میخواهد معرفتهای تجربی انسانی را اصل قرار دهد و مبتنی بر آنها معرفت دینی را بازسازی کند. در واقع،‌این نظریه یک... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، بازسازی، مسلط، فلسفه، گفتمان، عقلانیتحقیق با موضوعمقاله درباره

پدیدار میشوند. نظم جهانی بیشتر حالت چندمرکزی – یعنی سیستمی غیرمتمرکز و متکثر – به خود میگیرد. در‌این میان، هرچند دولت به عنوان بازیگری کلیدی در نظم جهانی اهمیت خود را حفظ میکند ولی... متن کامل

By 92, ago