دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان‌نامه، همگانی،، کتابنامه. ، ص،، تهران،، “بررسی

. “بررسی و توصیف گویش سیستان در منطقه پشت آب زابل”. پایان نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1374، 221 ص، کتابنامه. پشت آب... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ــــــ، دستوری، تهران:، مترجم.، سخنرانی، اردیبهشت

علم قوانین الفاظ مفرد؛ علم قوانین الفاظ مرکب؛ علم قوانین درست نوشتن؛ علم قوانین درست خواندن.626ـ خراسانی، احمد. “بحث دستوری” . دانش. س2. ش10ـ11. اردیبهشت 1331، ص 519ـ525. پسوند... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ــــــ، سخن.، تهران:، فارسی:، (این، “زبان

حاکم است؛ علم تحول حروف در تاریخ زبان.574ـ ــــــ . “تدریس ادبیات فارسی”. سخن. س2. ش7. تیر 1324، ص481ـ486. قواعد زبان.575ـ ــــــ . زبان شناسی و زبان فارسی: “جمله وصفی”. تهران:... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ــــــ، تهران:، فارسی”.، سخن.، فارسی:، 1343،

تحقیقات ایرانی (تهران، 11ـ16 شهریورماه 1349)، مجموعه خطابه های نخستین کنگره تحقیقات ایرانی. به کوشش مظفر بختیار. تهران: دانشگاه تهران، 1350، ج 1، ص 77ـ98. دستورگویشی؛ تلفظ چند واژه؛ ویژگی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پیاپی، ــــــ، 1ـ، “.، شناسی.، 2ـ

ن فارسی و لهجه های آن.474ـ جاوید صباغیان، محمد. “ویژگی های زبان ترجمه و تفسیر سورآبادی”. فرهنگ ترجمه و قصه های قرآن مبتنی بر تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری. تحقیق و تدوین محمد جاوید... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ــــــ، پیاپی، واژه‌های، تهران:، فارسی”.، فارسی.

226ـ227.424ـ ــــــ . “گیلکی در حال تغییر یا نابودی: بررسی زبان شناسی عوامل مؤثر در تغییر زبان”. نامه فرهنگستان. دوره 5. ش2. پیاپی 18. مهر 1380، ص 219ـ220.425ـ پورجعفری، محمدرضا. “نشانه های... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

داستان، دیالوگ، ایرج، پدر، کاکوی، برادران

از او در خون خود جاری دارد. او نیز به مانند فریدون، صفات نکوهیده ای چون کین و انتقام و خصوصیات پسندیده ای چون دادگری و عدالت خواهی را توأمان با اسم خود یدک می کشد.دیگر اشخاص داستان: از... متن کامل

By مدیر سایت, ago