دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، روشنفکری، دین، روشنفکران، مدرنیته، حکومت

کردن داشته باشد؟ در واقع، روشنفکری دینی در منزل بین سنت و مدرنیته خانه کرده است. دینفهمیِ منطقی دستکم در مقابل دو جریان عمده ی پرقدرت و باسابقه قرار دارد: 1) متحجران، 2) روشنفکرانِ... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، بینالمللی، دینی، راهبردی، روشنفکری

روابط با دیگر کشورها و تعامل مناسب با بازیگران بینالمللی، ناگزیر به شناخت محیط بینالمللی هستند. بدون شناخت محیط بینالمللی، تصمیمات اتخاذشده نمیتوانند واقعی و مفید باشند، به خوبی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، حقوقی، نظامهای، به‌این، جنایی،

جهتگیریهایى مانند پساساختارگرایى، جنبشهاى نسبیگرا و انتقادى دیگر مقارن است. به سخن دیگر، نسبت و پیوند میانرشتهگرایى با نظریهها و جنبشهاى نسبیگراى فوق از آنجا نشأت میگیرد که این... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پارادایم، میانرشتهاى، فکری،، روششناختی، فکری»، روششناسی

(مثلاً انقلاب اسلامی‌ایران) از طریق مراجعه به آثار فکریای که شاخص و نشاندهنده اوضاع آن زمان هستند. مسأله یا هدف تاریخ فکری‌این است که اصولاً بین وقایع و اندیشهها، نسبتی برقرار است... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، حقوقی، کیفری، سیاست، جنایی، عدالت

س ملاحظه میکنیم. نمیتوان انکار کرد که در‌این نوع دولتگرایی، حقوق عمومی مبتنی بر ارزش (حق و آزادی فردی) مجال توسعه پیدا نمیکند. انتخاب مسیر دوگانگی در حوزه مبنای قاعده حقوقی، نفوذ... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، پلیس، کیفری، حقوقی، مأموران، عدالت

فرهنگ جامعه، اولویتبندی اجرای مأموریتها، تقدم مسائل کلان بر مسائل جزئی و مصلحتاندیشی و غیره سعی دارند تا قوانین کیفری را آنگونه که مد نظر مقنن است به اجرا درآورند. با‌این همه، یک... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

خلاصه آن که، محتوای معنایی امنیت ملی تحت تأثیر فضای گفتمانی جدید، از واژگان سخت و سلبیای چون «تحمیل»، «إعمال»، «تسلط» و در نهایت «تسلیم و تبعیت» عاری شده و به جای آن «اقناع»،... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فقه، احکام، نظامهای، فقهی، تمدن، حقوقی

قانونگذار است. از‌این رو در توضیح دکترین – و از جمله دکترین حکومت اسلامیِ مبنای رژیم حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌ایران – باید‌این نکته مورد توجه باشد که حضور عقلمحور ضرورتاً به... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اخلاق، تمدن، فلسفی، مدرنیته،، روشنفکری، اخلاقی

رواییِ نحوههای زیستِ متکثّر به دست دهد. اخلاق فایدهگرایانه با‌این مؤلفه از مؤلفههای مدرنیته بیشتر بر سر مهر است1096. متأسفانه، روشنفکران دینی متأخر، با وجود بصیرتها و آموزههای فرا... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، جنایی، تکالیف، سیاستگذاری، اصالت، فقهی

جرم و الفاظ مشابه آن – ذنب، سیئه، خطیئه، اثم، جناح و… – از قرآن به فقه و سپس به حقوق گذار یافته است، تبیین واضح و مسیر شفافی ندارد؛ زیرا در قرآن تعریفی از جرم نیست و در کتب فقها نیز... متن کامل

By 92, ago