دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع مفهوم معامله، قصد متقلبانه

5-8-1: شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین ۱- وجود دین یا محکومیت مالیجرم انتقال مال به قصد فرار از دین، زمانی محقق می شود که دین مدیون به شخص ثالث معلوم و مسلم باشد. تنها دین و تعهدات... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع مقررات قانونی، فرار از دین

در حقوق اسلامی نیز تفکیک بین عدم قدرت مطلق و عدم قدرت نسبی را از خلال نوشته های فقها و فروعی که مطرح کرتده اند می توان به دست آورد. مثلاً در موردی که بایع قادر بر تسلّم باشد،... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع انعقاد قرارداد، مورد معامله

1- حیات و سلامت شخص انسان : معاملاتی که به تمامیّت جسمی انسان لطمه زند، بجز در مواردی که برای معالجه شخص باشد، یا نفع مشروع فرد یا نفع عمومی آن راتوجیه کند، باطل است . همین ... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی، منفعت عقلایی داشتن

از طرفی به استناد ماده 212 قانون مدنی معامله غیرعاقل نیز باطل است بنابراین می توان گفت بدلیل اینکه مجنون دائمی فاقد تمیز و تشخیص اعمال خوب و بد خود می باشد و از طرفی از قوه ی تعقل کافی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

سفیه دارای قصد انشاء است اما معاملات و تصرفات مالی سفیه که احتمال نفع و ضرر داشته باشد ، مانند و اجاره ، به اجازه ولی یا قیم نیاز دارد و هرگاه بدون اجازه منعقد شود غیر نافذ محسوب می... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع دیوان عالی کشور، انتخاب همسر

بنابراین مقصود ماده 212 از بطلان ، باطل بودن معامله مستقل اشخاص مزبور بوده و منظور ماده 213 ، بیان وضعیت حقوقی معامله اشخاص محجور ، که منظور از محجور در این جا معنی اخص یعنی شامل صغیر... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع فقهای امامیه، روابط حقوقی

فلذا اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز باطل و بلا اثر است حتی قبول بدون عوض صغیر غیر ممیز نیز اعتبار ندارد زیرا غیر ممیز بدلیل فقدان قصد نمی تواند معامله ای را اراده کند . چنانچه قانون گذار... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری

1-تعریف لغوی حجرحجر در لغت به معنای منع -بازداری و جلوگیری نداشتن صلاحیت در داراشدن حق معین و نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آنرا دارا شده است. 2- تعریف اصطلاحی حجردر اصطلاح... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع انعقاد قرارداد، قلمرو قرارداد

چون برای تحقق اکراه ، انجام اعمال تهدیدآمیز از طرف یکی از متعاملین یا شخص ثالثی لازم است ، «مجرد خوف از کسی ، بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد،اکراه محسوب نمی شود»... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع قلمرو قرارداد، اشتباه موثر

اما اگر وصف غیراساسی شخص وارد قلمرو توافق طرفین شده باشد، اشتباه درآن موجب خیار است ، یعنی به اشتباه کننده حق می دهد که قرارداد را پس از کشف اشتباه فسخ کند (مستنبط از مواد 235... متن کامل

By مدیر سایت, ago