0 Comments

دانلود پایان نامه ها با موضوع رابطه نظام عدالت ترمیمی با نظام عدالت کیفری

برخی کشورها عدالت ترمیمی را تنها برای بزهکاران جوان با جرایم بسیار خفیف به کار می برند و بنابراین کاملاً عدالت ترمیمی نیستند، زیرا بزه دیدگان ناشی از جرایم بسیار شدید و نیز جرایمی که توسط بزرگسالان صورت می گیرد را از فرایند ترمیمی مستثنی می کنند. به نظر می رسد عدالت ترمیمی نباید به […]

0 Comments

دانلود پایان نامه ها درباره روش های عدالت ترمیمی

گفتار چهارم : روش های عدالت ترمیمی در این قسمت به بررسی برخی از روش های ارائه شده توسط مکتب عدالت ترمیمی می پردازیم. منظور از روش های عدالت ترمیمی، برنامه های عملی است که اندیشه های مزبور در قالب آنها تبلور پیدا کرده و ظهور و بروز عینی می یابد : الف) میانجیگری توسل […]

0 Comments

دانلود پایان نامه ها در مورد رعایت کرامت انسانی در دادرسی

گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی «امروزه رعایت کرامت انسانی یکی از معیارهای اساسی قانونگذاری، دادرسی و اعمال ضمانت اجراهای کیفری است. توجه به این معیار، اراده دولت و حکومت را در فرایند قانون گذاری، دادرسی کیفری و اعمال مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی محدود و پایبند به ضوابط انسانی و اخلاقی […]

0 Comments

دانلود پایان نامه ها درباره روش های اجرای عدالت ترمیمی: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی

گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی هیئتهای ترمیمی جامعه محلی به عنوان چهارمین روش اجرای عدالت ترمیمی درک جدیدی از روش های قدیمی جهت پاسخگویی به جرایم ارتکابی صغار می باشند که عموماً در قالب عناوینی از قبیل «پانل جوانان»، «هیئتهای همسایگی» یا «هیئتهای قضازدایی جامعه محلی» وجود داشته اند. هیئتهای ترمیمی جامعه محلی اصولاً […]

0 Comments

دانلود پایان نامه ها درباره روش های اجرای عدالت ترمیمی: حلقه ها یا محافل

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل «حلقه ها» یا «محافل» در حال حاضر به عنوان فرایند و ساختاری برای افزایش مشارکت و دخالت اجتماعی در امور کیفری در حال ظهور و توسعه اند. محافل مرکز و محور فرهنگ بومی و سنتی در خصوص کیفیت اجرای عدالت در امور کیفری بوده اند. استفاده از برنامه حلقه […]

0 Comments

پایان نامه با موضوع روش های اجرای عدالت ترمیمی: میانجی گری

روش های اجرای عدالت ترمیمی گفتار اول: میانجی گری از نیمه دهه هفتاد قرن بیستم تا کنون میانجی گری به عنوان قدیم ترین و شایع ترین روش اجرای عدالت ترمیمی رشد آرامی داشته است. علی رغم تفاوتهای موجود در اهداف و روش های اجرای برنامه های میانجی گری، عنصر مشترک در همه آنها مشارکت آزادانه […]

0 Comments

دانلود پایان نامه در مورد رسیدگی قضایی در یک مدت معقول – مقتضیات دادرسی عادلانه

گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول یکی دیگر از مقتضیات دادرسی عادلانه آن است که رسیدگی به اتهام متهم باید در یک مدت معقول و بدون تأخیر ضروری انجام شود. اهمیت این امر از آن جهت است که اطاله دادرسی و تأخیر بدون دلیل در محاکمه متهم، دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف […]

0 Comments

دانلود پایان نامه با موضوع رسیدگی به مدارک متعهد – تنظیم و اجراییه سند در دفاتر اسناد رسمی

و: رسیدگی به مدارک متعهد آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک بند ۱۶۰ در این باره نوشته اند: «اگر بدهکار یا متعهد قبض اداره دارایی را راجع به مالیات و یا قبض شهرداری نسبت به عوارض قانونی و یا فیش بانکی حاکی از پرداخت بدهی به حساب بانکی بستانکار یا متعهد […]

0 Comments

پایان نامه درباره داعی و انگیزه مجرمانه – جرم تخریب

بند سوّم: داعی و انگیزه مجرمانه در تعریف گفته اند «داعی عبارت از نفع و یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می دهد» داعی ارتکاب جرم را، عموماً مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود دانسته اند. در هر جرمی داعی ارتکاب آن ممکن است مختلف باشد مثلاً […]

0 Comments

دانلود پایان نامه با موضوع تفکیک حمایت مالی ورزشی از تکنیک­های ترویجی و مراوداتی دیگر

از لحاظ جهانی، آشکار می­ شود که هیچ شکاف مهمی در موضوع تفکیک حمایت مالی از تکنیک­های ترویجی و مراوداتی دیگر انجام نشده است.­تعاریف از یک کشور به کشور دیگر و از یک محقق به محقق دیگر متفاوت است. در هنگام صحبت درباره تمایز حمایت مالی از  بشر دوستی شرکت، قیومیت، بخشش شرکت و “پرداخت […]