دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق با موضوع رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

مارکاریان و سانتالو (2011) در پژوهشی با عنوان رقابت در بازار محصول، اطلاعات و مدیریت سود به این نتیجه رسدند که در زمانی اطلاعات کم باشد رقابت در بازار محصول اثر مثبتی بر مدیریت سود... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق با موضوع عملکرد اقتصادی شرکت، تعریف مدیریت سود

آریا و همکاران (2003)، با در نظر گرفتن تعریف خاکستری مدیریت سود، بیان می کند که فشار برای افزایش شفافیت در گزارشگری مالی و حاکمیت شرکتی تنها تا نقطه ای به سهامداران کمک می کند و فراتر از... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق با موضوع استانداردهای حسابداری، تعاریف مدیریت سود

حسابداری محافظه کارانه تشخیص سریع ذخایرحسابداری خنثی (فاقد مدیریت سود)سودی که ناشی از عملیات بی طرفانه می باشدحسابداری تهاجمیگرفتن ذخیره کمتر برای مطالبات مشکوک الوصولکم تر کردن... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درباره مدیریت سود و جریان های نقدی، تضاد بین سهامداران و مدیران

وانگ (2009 ) در پژوهشی با عنوان سیاست تقسیم سود و نظریه چرخه عمر به بررسی سیاست تقسیم سود و چرخه عمر پرداخت. نتایج نشان داد که پرداخت سود سهام در واحدهای تجاری جوان تر با توان رشد بالا... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق درباره بازده حقوق صاحبان سهام، اندازه گیری مدیریت سود

-پژوهش دیگر، توسط(قلی زاده وهمکاران،1389)،باعنوان نقش بکارگیری مهارتهای مدیریتی در ارتقای سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان می باشد.هدف ازاین پژوهش،مطالعه ی نقش بکارگیری مهارتهای... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درمورد رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود، عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی

بزرگ اصل،موسی و شایسته مند، حمیدرضا.(1389).”رابطه بین مدت تصدی حسابرس و مدیریت سود“. فصلنامه بورس اوراق بهادار،سال چهارم،شماره13،ص ص 233-213.بنی مهد، بهمن.(1390). ” بررسی عوامل تاثیر... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درمورد رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود، تحلیل رگرسیون خطی چندگانه

رحیمیان و همکاران (1390)، در پژوهشی با عنوان ” نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی را ارایه نموند.... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درمورد تکنیک‌های مدیریت سود، عملکرد اقتصادی شرکت

ب- تعدیلات سنواتی که سود انباشته قبلی را افزایش می دهند. دسته اول تعدیلات سنواتی، به مواردی مرتبط است که به اصلاح اشتباهات یا تقلب های منجر به بیش نمایی سود در دوره های قبل شده است... متن کامل

By مدیر سایت, ago