دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مولفه های هوش هیجانی

یافته های پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به سطح اطمینان ( 05/0=a) ملاحظه می شود که دو منطقه آموزشی از لحاظ اهما کاری, در حاشیه معنا داری وجود دارد و قابل تامل و فکر کردن می باشد. طبق این... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود نظریه‌های هوش‌هیجانی، تاریخچه هوش هیجانی

مدل ترکیبی شامل طیف وسیعی از متغیرهای شخصیتی است که مخالف با مدل توانایی مایرو سالووی می باشد که کاملاً شناختی است. یک وجه کاملا متفاوت این دو مدل، تفاوت میان مفهوم”صفت ” و... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود مولفه های هوش هیجانی، یادگیری خود تنظیمی

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش: اهمال کاری متاثر از متغیرهای متعدی است, لکن بنظر می رسد که مولفه های یادگیری خودتنظیمی و مولفه های هوش هیجانی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت در... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود مولفه های هوش هیجانی، مولفه های خودتنظیمی

جدول 4-4 بررسی میران همبستگی مولفه های هوش هیجانی با اهمال کاری تحصیلی 76جدول 4-5 بررسی میران همبستگی مولفه های یادگیری خودتنظیمی با اهمال کاری تحصیلی 77جدول 4-6)بررسی میران همبستگی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود مولفه های هوش هیجانی، یادگیری خودتنظیمی

ن نامه رابطهی بین مولفه های هوش هیجانی و مولفه های یادگیری خودتنظیمی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی 6و 11 با اهمال کاری تحصیلی»نام ونام خانوادگی دانشجو: منصوره اصغریشماره... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه خلاقیت در سازمانها، کاربرد هوش هیجانی

در این تحقیق ابعاد هوش هیجانی به طور مجزا مورد بررسی قرار نگرفته است.منابع منابع منابع فارسیآقایار محمد و شریف درآمدی، پرویز، 1385، هوش هیجانی، کاربرد هوش هیجانی در قلمرو هیجان،... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه برنامه های آموزشی، افزایش هوش هیجانی

5-2-3) توصیف متغیر هوش هیجانی کمترین امتیاز در نظر گرفته شده برای هوش هیجانی 1 و بیشترین امتیاز 5 است و میانگین امتیاز در نظر گرفته شده برای این متغیر 6/3 می باشد که نشان میدهد از میانگین... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه کنار آمدن با استرس، هوش هیجانی و سلامت

اسمیت(2013) تحقیقی با عنوان رابطه هوش هیجانی با خلاقیت مدیران انجام داد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران با خلاقیت آنان در سازمانها و شرکت های تجاری ایالات متحده... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه رویکردهای متفاوت به هوش هیجانی، مدلهای هوش هیجانی

2-2-5) رویکردهای متفاوت به هوش هیجانیبا توجه به تعاریف متعدد از هوش هیجانی دو رویکرد عمده در زمینه هوش هیجانی مطرح است (سربلند، 2012):الف) رویکرد توانایی:که هوش هیجانی را به عنوان هوشی که... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه مفهوم هوش هیجانی، مسئولیت اجتماعی

ج: مدل هوش هیجانی بار- آن بار- آن مفهوم هوش هیجانی را در 5 مولفه و  15 عامل تشکیل دهنده ارائه می کند که به شرح زیر معرفی می گردند (شهایی و سجادی،42:1390).الف) مولفه درون فردی که شامل موارد زیر... متن کامل

By مدیر سایت, ago