دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آزادی، عدالت، خشونت، حقیقت،، جنایی، اراده

متوجه زندگی و آزادی آنهاست احساس میکنند، و ترسی که متقابلاً حاکم، در برابر خطر باقوهای احساس میکند که همیشه مردمانش برای دولت دارند بدین سان مردم، هم مراجعی هستند که فرمانبرداریشان... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، حقوقی، کیفری، سیاست، جنایی، عدالت

س ملاحظه میکنیم. نمیتوان انکار کرد که در‌این نوع دولتگرایی، حقوق عمومی مبتنی بر ارزش (حق و آزادی فردی) مجال توسعه پیدا نمیکند. انتخاب مسیر دوگانگی در حوزه مبنای قاعده حقوقی، نفوذ... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

حقوق، حقوقی، کیفری، عدالت، سیاست، آزادی

ه عنوان مبنای قاعده حقوقی، برای فرایند اجتماعی شدن حقوق هم نتیجه مثبتی را به همراه داشته است. واقعیت آن است که حقوق اجتماعی با برخورد با حقوق طبیعی از افراطگرایی به دور مانده است. از... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آزادی، جمهوری، آزادی،، اسلامی،، دین، جبر

قبول ابزارهای ضروری نسبت به‌این اهداف است. ابزار موردنظر همان دستگاه حقوقی است. به هر حال، محدودیتهای قانونی در جهت حفاظت از آزادی دیگران یا برقراری نظم و عدالت از محدودیتهای مطلوب... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آزادی، جمهوری، عدالت، اسلام، سیاست، اخلاقی

اهداف و احکام دین به دخل و تصرف در حکومت میپردازد. برای ساختن چنین سرنوشتی بر جمهور واجب میشود که حاکمانی صالح و عالم را انتخاب نمایند. اسلامیت ارمغان خداوند برای هدایت بشر است اما... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فقیه، حکومت، دین، جمهوری، دینی، ولایت

ن بوده است. از‌این رو، در تفسیر قانون اساسی همواره‌این نکته باید مورد توجه باشد که هر گونه تفسیر اقتدار‌طلبانه از وظایف و اختیارات مقام‌های عمومی، ناهمساز با حقوق و آزادی‌های... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آزادی، جمهوری، آزادی،، اسلامی،، دین، سیاست

تلقی اسلامی از آزادی دارای چه مبانی و مؤلفههایی است و با دیگر تلقیهای کلان موجود از آزادی چه نسبتی برقرار میکند؛ و ثانیاً، اقتضائات و الزامات کلان و اصلی برخاسته از‌این تلقی در... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آزادی، عدالت، جمهوری، اسلام، اخلاقی، سیاست

پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم».1166 علاوه بر جایگاه جمهور و عدم تناقض آن با اسلام که در افکار و رویه حضرت امام (ره) مشاهده میشود، موضوع مهم و قابل توجه... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فقیه، حکومت، دین، جمهوری، دینی، ولایت

نادرست از قانون اساسی صورت نمیپذیرد. مهمترین دربایست به نظر آن است که به هنگام بررسی یک قانون بر اساس موازین اسلامی باید آن تفسیری از موازین اسلامی را به عنوان پایه و اساس ارزیابی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آزادی، جمهوری، آزادی،، اسلامی،، دین، سیاست

تلقی اسلامی از آزادی دارای چه مبانی و مؤلفههایی است و با دیگر تلقیهای کلان موجود از آزادی چه نسبتی برقرار میکند؛ و ثانیاً، اقتضائات و الزامات کلان و اصلی برخاسته از‌این تلقی در... متن کامل

By مدیر سایت, ago