دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نفسانی را قوّۀ عقل(Power of Intellect) قوّۀ عاطفه (Emotion Power of)و قوّۀ اراده(Power of Will) بدانیم که هر کس میتواند به تناسب احوال خود، آن را تصدیق کند، ساختهای ذهنی حاصل از این سه قوّۀ نفسانی، بازهم به... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اخلاق، اخلاقی، معرفت‌شناسی، نظریه‌های، نظریه‌ی، فضیلت

انسانی از آن گریزی ندارد. ثانیاً، دعوی نهفته در معرفت شناسی اصلاح شده مبنی بر گناهکاریِ ناهم کیشان به سختی قابل دفاع است و چنانکه گفته شد، مناسبِ متّهم ساختن دیگران و بی اعتبار کردن... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اخلاقی، ناظر، آن‌ها، نظریه‌ی، تشبّه، اخلاقی،

ملاحظه ی عواطف، امیال و غایات مورد نظرش، دریابند کدام طریق زندگی برایشان خوب است یا به تعبیری دیگر، موجب شکوفایی شان می شود. از پسِ مطالعه ی سرگذشت ها و زندگینامه ها و تجربه ی مستقیم... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اخلاقی، نظریه‌ی، اخلاق، زگزبسکی، آن‌ها، نظریه‌های

ا در مقابل نظریه های اخلاقیِ غیردینی و نیز نظریه ی امر الهی345 قرار می دهد و از آن در برابر انتقادها دفاع می کند.346 طرح این همه، نه مناسبِ این رساله است و نه در این مختصر می گنجد. از این... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

معرفت، اخلاقی، نظریه‌ی، معرفت‌شناسی، زگزبسکی، معرفتی

صادق اند با این تفاوت که دنیس هرآنچه را باور دارد از کریستوفر یاد گرفته است که خود با قوا و فضایل معرفتی خویش باورهایش را به دست آورده است. آیا تفاوت معناداری بین این دو عالِم مطلق... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اخلاقی، احکام، اخلاق، آن‌ها، زگزبسکی، الزام

آن به موقعیت های مشابه و احساس شرم یا گناه در صورت نادیده انگاشتن این تشابه است. این مفهوم بر عملی دلالت دارد که باید بر اساس عقلانیتی مشابه عقلانیت حاکم بر موقعیت فعلی انجام شود. در... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بدین ترتیب، زگزبسکی می گوید عواطفِ متناسب با متعلَّق خود نیز نوعی دیگر از بازنُمایی و معرفت اند.432 به طور خلاصه: “ارزش، در وهله ی نخست، چیزی است که موجودات خوب درمی یابند. من... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اخلاقی، اعتماد، حجیّت، معرفتی، باورهای، اجتماع

ی جمعی می شمرد که ممکن است در گذر سالیانی چند به دست آمده باشد. همچنین، اعضای یک فرقه ی عرفانی را در نظر آورید که بین خود بیگانگی احساس نمی کنند و نه فقط یکدیگر بلکه اسلاف خود را نیز... متن کامل

By 92, ago