دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باورهای، ادراکی، موجه، شناسا، نظریههای، باوری

قرمز رنگ به نظر من میرسد با صرف نظر از همهی باورهای دیگرم موجه باور من به قرمز رنگ بودن کتاب میباشد. نظریههای کل گرایانه ایجابی انسجام نیز دچار چنین اشکالی هستند. اما نظریه کل گرایانه... متن کامل

By مدیر سایت, ago