دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ی قضاوت عقلانی هارولد براون است: یک پاسخ به‌جا مانند یک قضاوت عقلانی مناسب را نباید با توافق و انطباقی ساده اشتباه گرفت، چراکه تشخیص، ارزیابی و قضاوت انتقادی (مفهوم نقد کرداری شراگ)... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پیمانکار، مناقصه، قرارداد، تاخیر، ادعا، کارگاه

دیوار متر طول (قیمت کلی) قیمت ارائه شود- محوطه متر مربعی – اتاقک حضور و غیاب و پارکینگ وسقف در قالب محوطه سازی قیمت ارائه شود.مضاف بر آن ، پس از قبول دعوتنامه و درخواست اوراق مناقصه... متن کامل

By 92, ago