کمتر ارادی و بیشتر مشابه توانایی های طبیعی اند اما قوّت و ضعف آن ها هم ممکن است با پرورش ارادی برخی ویژگی ها کمتر یا بیشتر شود. برخی دیگر، چون “صداقت”، “جدیّت” و... متن کامل