دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نفسانی را قوّۀ عقل(Power of Intellect) قوّۀ عاطفه (Emotion Power of)و قوّۀ اراده(Power of Will) بدانیم که هر کس میتواند به تناسب احوال خود، آن را تصدیق کند، ساختهای ذهنی حاصل از این سه قوّۀ نفسانی، بازهم به... متن کامل

By 92, ago