دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

رویکرد عینیّت گرا (مسئله -محور)6. رویکرد آرمان گرا (هدف گرا)7. رویکرد خیال پرداز (توّهم گرا)مدل فرآیندی/ مدل نهادی/ مدل گروهی/ مدل نخبگان/ مدل جریان ها و دریچه ها/ مدل نظریه بازی/ مدل... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فرضیهی این سؤال نیز همانطور که مانند خودِ سؤال در قسمت کلیات رساله آمد، بدین شرح است: “مدلها تاکنون ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و حتی گفتمان سیاست جنایی اسلامی فاقد جامعیت... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، حقوق، حکومت، فقه، سوره

عملیاتی و نه صرفاً انتزاعی دارد، بحثهای کلّی و نامتمرکز بر کشور یا کشورهایی خاص با چالشهای فراوانی در کاربست‌این بحوث در نظام سیاست جنایی هر کشور اسلامیای مانند‌ایران مواجه خواهد... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، اسلام، حقوق، فقه، تعزیر

ه فرایند برنامهریزی برخوردار هستند که در چارچوب ظرفیتها و توانمندیهای بالفعل و بالقوهی‌این ساختار، امکان طرح عملی و واقعی پاسخ در برابر رفتارهای ناقض آنها متصور بوده، یا آن که حسب... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، حقوق، حکومت، فقه، سوره

عملیاتی و نه صرفاً انتزاعی دارد، بحثهای کلّی و نامتمرکز بر کشور یا کشورهایی خاص با چالشهای فراوانی در کاربست‌این بحوث در نظام سیاست جنایی هر کشور اسلامیای مانند‌ایران مواجه خواهد... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، اسلام، حقوق، فقه، تعزیر

ه فرایند برنامهریزی برخوردار هستند که در چارچوب ظرفیتها و توانمندیهای بالفعل و بالقوهی‌این ساختار، امکان طرح عملی و واقعی پاسخ در برابر رفتارهای ناقض آنها متصور بوده، یا آن که حسب... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فقه، عدالت، سیره، اسلام، عقلا، حقوقی

است917.‌ایشان متذکر شدهاند اهمیت و سهم عرف در استنباط و کشف احکام شرعی تا جایی است که برخی اندیشوران، شناخت عرف و عادات مردم را یکی از مقدمات اجتهاد برشمردهاند918. با‌این که عرف در فقه... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آزادی، جمهوری، آزادی،، اسلامی،، دین، جبر

قبول ابزارهای ضروری نسبت به‌این اهداف است. ابزار موردنظر همان دستگاه حقوقی است. به هر حال، محدودیتهای قانونی در جهت حفاظت از آزادی دیگران یا برقراری نظم و عدالت از محدودیتهای مطلوب... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آزادی، جمهوری، عدالت، اسلام، سیاست، اخلاقی

اهداف و احکام دین به دخل و تصرف در حکومت میپردازد. برای ساختن چنین سرنوشتی بر جمهور واجب میشود که حاکمانی صالح و عالم را انتخاب نمایند. اسلامیت ارمغان خداوند برای هدایت بشر است اما... متن کامل

By 92, ago