دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

معرفتی، حجیّت، گواهی، اعتماد، اجتماع، باوری

وابستگی در ساحت معرفت بدین معنا است کهآموزه ی وابستگی در باورها: “اگر باور الفِ آنکه حجیّت معرفتی قلمداد می شود برای من هم حجیّت داشته باشد، صورت این باور باید به گونه ای باشد که... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

موقعیت عاطفی دریابد. همین کافی است که بتوان گفت عواطف می توانند متناسب با موقعیت یا نامتناسب با آن باشند.760 برای نمونه، ممکن است مارگزیده از دیدن ریسمانی وحشت کند اما اندکی دقّت به... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اعتماد، شهروندان، امنیت، سیاست، در‌این، حاکمیت

اجتماعی یکی از دیگر مبانیِ تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، در منظومه مبانی تدوین‌این الگوی که رسالهی حاضر مترصد ترسیم و تدوین آنهاست، «امنیت نرم» است به گونهای که معطوف... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اعتماد، شهروندان، امنیت، سیاست، در‌این، حاکمیت

اجتماعی یکی از دیگر مبانیِ تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، در منظومه مبانی تدوین‌این الگوی که رسالهی حاضر مترصد ترسیم و تدوین آنهاست، «امنیت نرم» است به گونهای که معطوف... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): تعریف مفهومی یعنی اینکه یک واژه به وسیله واژه های دیگر تعریف گردد. تعریف عملیاتی یعنی شکستن مفهوم به ابعاد وعناصر... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اینترنتی، امنیت، اعتماد، ارتقایی، 0.05، نگران

ر خرید اینترنتی مشتریان تاثیرگذار هستند. اما سطح معنی داری برای شاخص های “محصولاتی که نیاز به حس دیدن دارند، مناسب نیستند” و “محصولاتی که نیاز به حس بوییدن و چشیدن دارند،... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

t-استیودنت، استانداردشده، نیکویی، رگرسیون، امنیت، شده)

اینترنتی (ضریب رگرسیون استاندارد شده) برابر 0.38 با میزان خطای استانداردشده 0.85 است. با توجه به اینکه مقادیر تخمین ها به صورت استانداردشده هستند می توان گفت که شاخص 3 ارتباط بیشتری با... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اینترنت، سهولت، اینترنتی، اعتماد، اندازه‌گیری، است. فرض

ب) نحوه گردآوری داده‌هاتحقیق پیش رو بر اساس هدف از نوع کاربردی به شمار میرود و بر اساس نحوه گردآوری دادهها توصیفی است. این تحقیق توصیفی با توجه به ماهیت روابط مورد بررسی جز دسته... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

امنیت، اعتماد، نظامی، شهروندان، «امنیت، بازتولیدتحقیق با کلید واژگان:

با حفظ فرهنگ، زبان و مذهب، آداب و رسوم و هویت، تعریف میشود1186. امنیت اجتماعیِ گروههای مختلف جامعه و دولت در روابط با یکدیگر و در سطح داخلی، یکی از پایههای اصلی استقرار امنیت نرم در... متن کامل

By 92, ago