دادرسی، کیفری، حقوق، مجازات، عدالت، سیاست

شده و تدابیر و تضمینهای ویژهای درباره آن پیشبینی شده است. در تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان، قانونگذار کشورمان ضمانت اجراهایی را در فصل دهم قانون مجازات اسلامی و برخی از دیگر... متن کامل