تسلیحات، کشتی، دریایی، متعارف، کنوانسیون، امنیت

ز غیرقانونی،بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی توسط خدمه یا سرنشینان کشتی های خصوصی علیه کشتی های دیگر (یا هواپیماهای دیگر) یا اشخاص و اموال داخل آنها در دریای آزاد است228 .قواعد... متن کامل