دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اسف، فتی، اندوه، غضب، حزن، لغت

تطابق کامل است چرا که هم امام مراد از باخع کشته شدن عنوان کرده و هم لغت دانان این معنا را طرح کرده اند؛ البته لغویون در معنی واژه باخع قیود خاصی نظیر کشته شدن از روی اندوه یا کشتن از... متن کامل

By مدیر سایت, ago