حقوق، در‌ایران، حکومت، سیاست، مطلقه، گفتمان

حقوق جزا و جرمشناسی، موضوعِ تولید علم قرار نگرفته و هیچ توجهی به آن نمیشود. نگارنده معتقد است، بُعد مشارکتیِ سیاست جنایی هرگز از بحرانِ انفعال و فقدِ جایگاه درنخواهد آمد، مگر با طی... متن کامل