دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باورهای، دینی، عقلانیت، معرفتی، پلنتینگا، عقلانی

عقلانیتِ بیرونی851 را، که شروط نخستینِ تضمین شدگی اند و بر کارکرد درست قوای معرفتی تأکید دارند،852 برنمی آورند و از آنجا که تضمین مستلزم صدق است، این باورها، هم کاذب و هم بدین معنا،... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

میان انسجام گرایان در باب ملاک اینکه چگونه یک باور خصلت تبیین گری برای سایر باورها را پیدا میکند، اختلاف نظر وجود دارد. اما میتوان گفت برای اینکه باوری چنین خصلتی داشته باشد، این... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باورهای، ادراکی، موجه، شناسا، نظریههای، باوری

قرمز رنگ به نظر من میرسد با صرف نظر از همهی باورهای دیگرم موجه باور من به قرمز رنگ بودن کتاب میباشد. نظریههای کل گرایانه ایجابی انسجام نیز دچار چنین اشکالی هستند. اما نظریه کل گرایانه... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باورهای، پولاک، نظریههای، ادراکی، میگوید، (ibid,

مدعی ارتباط توجیه باور خودمان با صدق و واقعیت شویم؛ چرا که چنین ارتباطی صرفاً وقتی محقق میشود که دادهای از جهان خارج دریافت شود. نکته مهمی که ایشان متذکر میشوند، این است که در این... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باورهای، صدق، بونجور، تقریر، توجیه،، شناسا

ن به بونجوربا آنچه که در تبیین نظر بونجور آوردیم، بیانات پویمن قابل فهم برای ما میگردد. پویمن میگوید، این نظریه مطرح شده است تا مخصوصاً اشکال نظامهای بدیل پاسخ دهد؛ بدین طریق که برای... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باورهای، صدق، شناسا، بونجور، معرفتی، (ibid,

توسعه میبخشید.» ( همان، ص 279)فهم این سخن پویمن برای من بسیار دشوار است، نمیدانم از کجای این کتاب که ما نظریه لرر را بر مبنای آن در فوق بیان کردیم، یک چنین سخنی را استنتاج کرده است، بر... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باورهای، شناسا، موجه، تجارب، ادراکی، نگارنده

نظر میرسد که چنین اشکالی بر نگارنده وارد نیست؛ چرا که اولاً این سخن مصادره به مطلوب است؛ چرا که فرض ما بر این است که در این موارد اگر از منظر شناسا باور برگرفته از تجربه، منسجم با... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باورهای، شناسا، نگارنده، موجه، منظر، تجارب

نیست.اما در مورد نکته دوم، به نظر نگارنده میرسد برای بیان علت اختلاف دیدگاه خویش با ایشان ما باید توجه نماییم که چرا امثال پولاک و برخی مبناگرایان میانه رو قائل به این دیدگاه شدند که... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، معرفتی، عقلانی، خودآیینی، باورنده، باورهای

فقدان حجیّت در زندگی انسانی را می بینیم. به نظر من، باید دوباره به حجیّت معرفتی بازگشت اما این بار در قالبی جدید».1036 مراجع اخلاقی و عقلانی حجیّت خود را از طرقی متفاوت به دست می آورند.... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

عقلانی، باورهای، خودآیینی، دینی، آن‌ها، اخلاقی

سرشتی اجتماعی دارد، فرایند باورآوری، اکتساب، اصلاح و انتقال معرفت، به ویژه در مورد باورهای متأملانه، فرایندی جمعی است. آموزش ها و پژوهش های علمی غالباً به صورت جمعی و با همکاری... متن کامل

By 92, ago